http://i27.tinypic.com/2dnxvm.jpg
همه چیز در یک نگاه زيباست . اما زيباتر ان است که.......
نسخه شماره 3- داروی ضد سرفه گل گیاه گل گندم نیم قسمت گل پنیرک یک قسمت گل پاخری دو قسمت گل ماهور یک و نیم قسمت ریشه علف شیر یک قسمت ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت دانه انیسون ستاره ای یک قسمت گیاه آویشن یک و نیم قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 4- داروی ضد سرفه ریزوم زنبق نیم قسمت ریشه ختمی چهار قسمت برگ پاخری دو قسمت گل غان یک قسمت ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت میوه انیسون یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار ر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 5- داروی سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنش ها آویشن 20 گرم گل ماهور 10 گرم برگ پاخری 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دوبار ( صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره6- دارو جهت سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنشها دانه کتان یک و نیم قسمت میوه انیسون یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت گیاه آویشن یک و نیم قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 7- دارو جهت برونشیت برگ ختمی یک قسمت گل پنیرک یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت دانه کتان دو قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی 2 تا 3 بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 8- دارو جهت برونشیت میوه انیسون یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت برگ ختمی یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت برگ پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 9- دارو جهت برونشیت برگ و گل پنیرک یک قسمت برگ و گل ماهور یک قسمت ریشه ختمی یک قسمت گیاه ختمی یک قسمت برگ پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 10- دارو جهت برونشیت آویشن 20 گرم میوه رازیانه 10 گرم میوه انیسون 10 گرم برگ پاخری 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ی دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره برگ پنیرک یک قسمت ریشه ختمی یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت گل ماهور یک قسمت گیاه پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه های خشک ریشه ختمی 20 گرم گلسنگ ایسلند 10 گرم برگ پاخری 10 گرم میوه رازیانه 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتی یک بار دو قاشق غذا خوری میل کنید نسخه شماره 13- داروی ضد سرفه و ناراحتی های برنش ها گل زالزالک 20 گرم میوه انیسون 10 گرم برگ پاخری 10 گرم میوه رازیانه 10گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا وری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 0 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الی دو ساعت یک بار یک قاشق غذا خوری میل کنید . نسخه شماره 14- دریو ضد سیاه سرفه افسنطین 5 قسمت گل فوفل 5قسمت گل شقایق 15 قسمت گل نرگس 15 قسمت شکوفه هلو 15 قسمت ریشه سنبل الطیب 15 قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : یک قاشق غذا خوری از مخلوط داروهای فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنراص اف كرده جهت کودکان شیر خوار و اطفال تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوری روزی سه بار مصرف کنید . نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الریه ( برنکوپنومونی ) شیرین بیان یک قسمت تخم کتان یک قسمت عسل 6 قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : شیرین بیان و تخم کتان را ابتدا خرد كرده در یک لیوان مدت نیم ساعت در آب جوش خیسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزی 2تا 3 بار جهت کودکان مصرف کنید . نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم شاهبیزک (بلادوزن ) 5 گرم برگ داتورا 5 گرم برگ بذرالبنج 5 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : پس از مخلوط كردن داروهای فوق با یک قاشق مرباخوری از آنرا در مورد ضروری سورانده و دود آنرا استنشاق بکنید . نسخه شماره 17- داروی ضد سرفه عصاره بذر البنج 5 گرم عصاره تریاک 0/2 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را بصورت یک حب درآورده و روزی 1 تا 4 حب میل شود . توجه : این دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه های مجاز قابل تهیه و مصرف می باشد . نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب عصاره شیرین بیان 30 گرم گیاه بنفشه 30 گرم نشاسته 10 گرم کتیرا 10 گرم تخم ختمی 10 گرم میوه رازیانه 10 گرم لعاب دانه کتان 30 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را کوبیده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده میل کنید . نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگی نفس برگ گل فرفره ( پاخری ) 20 گرم برگ بارهنگ 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هریک الی دو ساعت یک قاشق غذا خوری میل کنید نسخه شماره 20- دارو جهت غرغره برگ ختمی 550 گرم ریشه ختمی 250 گرم ریشه شیرین بیان پوست کنده 150 گرم گل پنیرک 50 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر چهار قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره کنید . نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه کتیرا 10 گرم صمغ عربی 10 گرم به دانه 10 گرم عصاره شیرین بیان 2 گرم نشاسته 2 گرم تخم خشخاش 2 گرم روغن بادام 4 گرم قند سفید 60 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را که قبلا کوبیده و الک كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنید سپس روزی سه بار هر بار 10 گرم میل بکنید. نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتیهای تنفسی و سینه درد و سرفه گل پامچال 40 گرم گل ماهور 40 گرم گلسنگ (لیخن) 100 گرم میوه رازیانه 50گرم ریشه شیرین بیان 100 گرم برگ نعناع 100 گرم برگ بارهنگ 15 گرم ریشه ختمی 200 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- داروی خلط آور دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adiantum capillus- veneris ) مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 2- داروی خلط آور دارو : گل علف ماهور ( Verbascum thapsus ) مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 3- داروی خلط آور دارو : ریشه زنبق ( Iris germanica ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 4- داروی خلط آور دارو : تمام گیاه علف هفت بند ( Polygonum aviculare ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 5- داروی ضد آسم دارو : تمام گیاه اورمک ( افرادا ) ( Ephedra SPP ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 6- داروی خلط آور ملایم دارو : گل یا تمام گیاه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 7- داروی خلط آور و آرام کننده سینه دارو : گل و برگ گیاه پنیرک ( Malva sylvestris ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 8- داروی ضد سرفه دارو : ریشه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 9- داروی کم کننده تحریکات سرفه ضد سرفه دارو : گل یا تمام گیاه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 10- داروی ضد سرفه دارو : گل شبدر ( Trifolium pratense ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 11- داروی ضد سرفه دارو : تخم کتان ( Linum usitatissium ) مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 12- داروی ضد سرفه و سینه درد دارو : گل پنیرک ( Malva sylvestris ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 13- داروی ضد دارو جهت سرفه خونی و خشک دارو : قدومه ( تودری ) ( Alyssum homolocarpum ) مقدر مصرف : 6 تا 9 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 14- داروی جهت معالجه سرفه و عرق زیاد مسلولین دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis ) مقدر مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 15- داروی ضد برونشیت مزمن دارو : برگ یا گل اوکالیپتوس ( Eucalyptus globulus ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 16- داروی ضد آسم دارو : تمام گیاه زوفا ( Hyssopus officinalis ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 17- داروی ضد آسم دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( Datura stramonium ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود . نسخه شماره 18- داروی ضد آسم دارو : ریشه یا برگ شاهبیزک ( Atropa belladona ) مقدر مصرف : 30 تا 100 میلی گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 19- داروی ضد آسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسیکام ) ( Hyoscyamus niger ) مقدر مصرف : 130 تا 320 میلی گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 20- داروی ضد درد گلو و ریه ( برونشیت مزمن ، خلط آور ) دارو : صمغ اوشق ( کما ) ( Dorema ammoniacum ) طرز تهیه : بصورت حب یا امولسیونهای معطر شده توسط اسانس نعناع میل کنید . نسخه شماره 21- داروی نرم کننده سینه دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris ) مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 22- داروی نرم کننده سینه دارو : میوه سپستان ( Cordia myxa ) مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 23- داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adianthum cappilus -veneris) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 24- داروي ضد سرمخوردگي دارو : سیر ( Allium sativum ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 25- داروي ضد سرمخوردگي دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 26- دارو جهت باز كردن گرفتگی بینی دارو : تمام گیاه و اسانس گیاه مرزنجوش ( Origanum majorna) مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بینی چکانده شود . برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 27- داروي ضد سرمخوردگي دارو : گل و ریشه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 28- داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria spccies ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . بازگشت به ليست بيماريها براي درمان گياهي Nedstat Basic - Free web site statistics Copyright ©2000-2008 irteb All rights reserved

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/12/03ساعت 10:46  توسط وحید   | 

نسخه شماره 3- داروی ضد سرفه گل گیاه گل گندم نیم قسمت گل پنیرک یک قسمت گل پاخری دو قسمت گل ماهور یک و نیم قسمت ریشه علف شیر یک قسمت ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت دانه انیسون ستاره ای یک قسمت گیاه آویشن یک و نیم قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 4- داروی ضد سرفه ریزوم زنبق نیم قسمت ریشه ختمی چهار قسمت برگ پاخری دو قسمت گل غان یک قسمت ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت میوه انیسون یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار ر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 5- داروی سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنش ها آویشن 20 گرم گل ماهور 10 گرم برگ پاخری 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دوبار ( صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره6- دارو جهت سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنشها دانه کتان یک و نیم قسمت میوه انیسون یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت گیاه آویشن یک و نیم قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده صبحها و شبها هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 7- دارو جهت برونشیت برگ ختمی یک قسمت گل پنیرک یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت دانه کتان دو قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی 2 تا 3 بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 8- دارو جهت برونشیت میوه انیسون یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت برگ ختمی یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت برگ پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 9- دارو جهت برونشیت برگ و گل پنیرک یک قسمت برگ و گل ماهور یک قسمت ریشه ختمی یک قسمت گیاه ختمی یک قسمت برگ پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 10- دارو جهت برونشیت آویشن 20 گرم میوه رازیانه 10 گرم میوه انیسون 10 گرم برگ پاخری 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ی دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره برگ پنیرک یک قسمت ریشه ختمی یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت گل ماهور یک قسمت گیاه پاخری یک قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید . نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه های خشک ریشه ختمی 20 گرم گلسنگ ایسلند 10 گرم برگ پاخری 10 گرم میوه رازیانه 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 2-3 ساعتی یک بار دو قاشق غذا خوری میل کنید نسخه شماره 13- داروی ضد سرفه و ناراحتی های برنش ها گل زالزالک 20 گرم میوه انیسون 10 گرم برگ پاخری 10 گرم میوه رازیانه 10گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا وری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 0 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هر 1 الی دو ساعت یک بار یک قاشق غذا خوری میل کنید . نسخه شماره 14- دریو ضد سیاه سرفه افسنطین 5 قسمت گل فوفل 5قسمت گل شقایق 15 قسمت گل نرگس 15 قسمت شکوفه هلو 15 قسمت ریشه سنبل الطیب 15 قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : یک قاشق غذا خوری از مخلوط داروهای فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنراص اف كرده جهت کودکان شیر خوار و اطفال تا 10 ساله 3 قاشق سوپ خوری روزی سه بار مصرف کنید . نسخه شماره 15- دارو جهت ذات الریه ( برنکوپنومونی ) شیرین بیان یک قسمت تخم کتان یک قسمت عسل 6 قسمت طرز تهیه و مقدر مصرف : شیرین بیان و تخم کتان را ابتدا خرد كرده در یک لیوان مدت نیم ساعت در آب جوش خیسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزی 2تا 3 بار جهت کودکان مصرف کنید . نسخه شماره 16- دارو جهت رفع آسم شاهبیزک (بلادوزن ) 5 گرم برگ داتورا 5 گرم برگ بذرالبنج 5 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : پس از مخلوط كردن داروهای فوق با یک قاشق مرباخوری از آنرا در مورد ضروری سورانده و دود آنرا استنشاق بکنید . نسخه شماره 17- داروی ضد سرفه عصاره بذر البنج 5 گرم عصاره تریاک 0/2 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را بصورت یک حب درآورده و روزی 1 تا 4 حب میل شود . توجه : این دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه های مجاز قابل تهیه و مصرف می باشد . نسخه شماره 18-دارو جهت ذات الجنب عصاره شیرین بیان 30 گرم گیاه بنفشه 30 گرم نشاسته 10 گرم کتیرا 10 گرم تخم ختمی 10 گرم میوه رازیانه 10 گرم لعاب دانه کتان 30 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را کوبیده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت 10 گرم از آن را با شربن ساده میل کنید . نسخه شماره 19- دارو جهت آسم و تنگی نفس برگ گل فرفره ( پاخری ) 20 گرم برگ بارهنگ 10 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده هریک الی دو ساعت یک قاشق غذا خوری میل کنید نسخه شماره 20- دارو جهت غرغره برگ ختمی 550 گرم ریشه ختمی 250 گرم ریشه شیرین بیان پوست کنده 150 گرم گل پنیرک 50 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر چهار قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و مرتب غرغره کنید . نسخه شماره 21- دارو جهت سرفه کتیرا 10 گرم صمغ عربی 10 گرم به دانه 10 گرم عصاره شیرین بیان 2 گرم نشاسته 2 گرم تخم خشخاش 2 گرم روغن بادام 4 گرم قند سفید 60 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : داروهای فوق را که قبلا کوبیده و الک كرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنید سپس روزی سه بار هر بار 10 گرم میل بکنید. نسخه شماره 22- دارو جهت فع ناراحتیهای تنفسی و سینه درد و سرفه گل پامچال 40 گرم گل ماهور 40 گرم گلسنگ (لیخن) 100 گرم میوه رازیانه 50گرم ریشه شیرین بیان 100 گرم برگ نعناع 100 گرم برگ بارهنگ 15 گرم ریشه ختمی 200 گرم طرز تهیه و مقدر مصرف : مقدر دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- داروی خلط آور دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adiantum capillus- veneris ) مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 2- داروی خلط آور دارو : گل علف ماهور ( Verbascum thapsus ) مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 3- داروی خلط آور دارو : ریشه زنبق ( Iris germanica ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 4- داروی خلط آور دارو : تمام گیاه علف هفت بند ( Polygonum aviculare ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 5- داروی ضد آسم دارو : تمام گیاه اورمک ( افرادا ) ( Ephedra SPP ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 6- داروی خلط آور ملایم دارو : گل یا تمام گیاه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 7- داروی خلط آور و آرام کننده سینه دارو : گل و برگ گیاه پنیرک ( Malva sylvestris ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 8- داروی ضد سرفه دارو : ریشه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف : بزرگسالان 4 تا 8 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 9- داروی کم کننده تحریکات سرفه ضد سرفه دارو : گل یا تمام گیاه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 10- داروی ضد سرفه دارو : گل شبدر ( Trifolium pratense ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 11- داروی ضد سرفه دارو : تخم کتان ( Linum usitatissium ) مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 12- داروی ضد سرفه و سینه درد دارو : گل پنیرک ( Malva sylvestris ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 13- داروی ضد دارو جهت سرفه خونی و خشک دارو : قدومه ( تودری ) ( Alyssum homolocarpum ) مقدر مصرف : 6 تا 9 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 14- داروی جهت معالجه سرفه و عرق زیاد مسلولین دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis ) مقدر مصرف : 0/5 تا 1/5 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 15- داروی ضد برونشیت مزمن دارو : برگ یا گل اوکالیپتوس ( Eucalyptus globulus ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 16- داروی ضد آسم دارو : تمام گیاه زوفا ( Hyssopus officinalis ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 17- داروی ضد آسم دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( Datura stramonium ) مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود . نسخه شماره 18- داروی ضد آسم دارو : ریشه یا برگ شاهبیزک ( Atropa belladona ) مقدر مصرف : 30 تا 100 میلی گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 19- داروی ضد آسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسیکام ) ( Hyoscyamus niger ) مقدر مصرف : 130 تا 320 میلی گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 20- داروی ضد درد گلو و ریه ( برونشیت مزمن ، خلط آور ) دارو : صمغ اوشق ( کما ) ( Dorema ammoniacum ) طرز تهیه : بصورت حب یا امولسیونهای معطر شده توسط اسانس نعناع میل کنید . نسخه شماره 21- داروی نرم کننده سینه دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris ) مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 22- داروی نرم کننده سینه دارو : میوه سپستان ( Cordia myxa ) مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید. نسخه شماره 23- داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adianthum cappilus -veneris) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 24- داروي ضد سرمخوردگي دارو : سیر ( Allium sativum ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 25- داروي ضد سرمخوردگي دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 26- دارو جهت باز كردن گرفتگی بینی دارو : تمام گیاه و اسانس گیاه مرزنجوش ( Origanum majorna) مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بینی چکانده شود . برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 27- داروي ضد سرمخوردگي دارو : گل و ریشه ختمی ( Althaea officinalis ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره 28- داروي ضد سرمخوردگي دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria spccies ) مقدر مصرف :2 تا 4 گرم طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . بازگشت به ليست بيماريها براي درمان گياهي Nedstat Basic - Free web site statistics Copyright ©2000-2008 irteb All rights reserved

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/12/03ساعت 10:46  توسط وحید   | 

اختلالات جنسی مردان اختلالات جنسی زنان انحرافات جنسی مسائل جنسی آموزش جنسی درباره ما سوالات و دیدگاهها طب سنتی مشاوره ازدواج کارگاه آموزشی اختلالات روانپزشکی اعتیاد به مواد تقویت کننده های جنسی طبیعی سیب خوردن سیب در طول روز با از بین بردن بوی بد دهان شما باعث میشود که شریک زندگیتان بیشتر به شما نزدیک شود علاوه براین کلسترول شما را پایین می آورد. مارچوبه این گیاه خوشمزه سرشار از ویتامین هایی است که نقش کلیدی در ساخت هورمونها دارند. کرفس این گیاه باعث آزاد شدن هورمونی در عرق و بوی بدن مردان میشود که زنان را به خود جذب میکند . سیر بوی بد سیر را میتوانید با خوردن سیب از بین ببرید اما هرگز از خوردن آن صرف نظر نکنید چرا که سیر با افزایش جریان خون در اندامهای جنسی موجب تقویت قوای جنسی شما میشود. کنگرفرنگی یا آرتیشو یکی از گیاهان موثر در تقویت جنسی کنگر فرنگی است.بدون شک کنگرفرنگی یکی از سبزیجاتی است که بیشترین خواص محرک جنسی را دارد.اگر چه دلیل علمی برای اثبات این خاصیت کنگر وجود ندارد اما این ماده‌ی غذایی برای تقویت قوای جنسی افراد بسیار موثر است. هل یکی دیگر از مواد غذایی موثر در تقویت جنسی هل است.هل، این دانه‌های خوشبو و معطر تقویت کننده و تسکین دهنده است. هل همانند ادویه‌هایی مثل کاری، زیره، زردچوبه و گشنیز جریان خون را تحریک و بیشتر می‌کند و برای همین انرژی جنسی شما را بالا می‌برد. بادام از دوره‌ی باستان این اعتقاد وجود دارد که بادام میل جنسی را افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۰۷، محققان ایتالیایی اعلام کردند عملکرد و قوای جنسی زنانی که از سندرم متابولیک رنج می‌برند پس از دو سال مصرف بادام، میوه و سبزیجات، آجیل، مغزها و دانه‌های کامل و روغن زیتون بهبود یافته است. زنجبیل زنجبیل نیز یکی از مواد غذایی مفید در تقویت جنسی است.در طب سنتی چینی زنجبیل را به عنوان ماده‌ی غذایی «یانگ» توصیه می‌کنند. یعنی ماده‌ی غذایی که باعث گرمی می‌شود. برای همین زنجبیل میل و قوای جنسی را بالا برده و در شرایط مطلوب نگه می‌دارد. نامی که چینی‌ها به زنجبیل داده‌اند به معنی «مردی و چیزی است که دارای نیروی جسمی و جنسی مردانه» است. پس جای تعجب نیست که زنجبیل در بین خوراکی‌های تقویت کننده‌ی قوای جنسی قرار بگیرد. زنجبیل ، ادویه ای است که در بسیاری از نسخه های قدیمی ، برای افزایش نیروی جنسی موثر است. طبیعت گرم این گیاه ، باعث شده ، در برطرف کردن سردیِ مزاج تاثیرگذار باشد. زنجبیل ، سرعت جریان خون را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. خوردن زنجبیل ، برای تقویت حافظه و تقویت نیروی جنسی و تسکین درد عضلات مفید است. پودر آن را می توان ، همراه غذا یا عسل مخلوط کرد. از روغن ماساژ زنجبیل نیز می توان ، به صورت استعمال خارجی ، برای تحریک نیروی جنسی استفاده کرد. گیاه مریم گلی یکی دیگر از گیاهان موثر در تقویت جنسی گیاه مریم گلی است.مریم گلی سرشار از هورمون‌هایی است که قوای جنسی زنانه را تقویت می‌کند به خاطر این که این هورمون‌ها عملکردی مثل هورمون استروژن دارند. این گیاه برای زنانی که با سردمزاجی و کاهش میل جنسی مواجه هستند درمان فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود آب انار: یکی از مواد غذایی مفید در تقویت نیروی جنسی مردان مصرف آب انار است.بر اساس پژوهشهای انجام شده ، میزان اختلال نعوذ در مردان بدنبال مصرف آب انار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است . برای رسیدن به میزان مطلوب ، باید روزانه یک لیوان آب انار طبیعی نوشید . این نوشیدنی در فصل پاییز براحتی در دسترس است اما در دیگر فصلها می‌توان از رب انار استفاده کرد. شربتی با غلظت دلخواه از رب انار تهیه کنید و روزانه یک لیوان از آن را بنوشید . هرگز از آب انار غافل نشوید. سالاد میگو : میگو سرشار از عنصر روی است و سبزیجات برگ پهن مثل کاهو مقدار زیادی اسید فولیک دارند. گوجه فرنگی و لیمو ترش با مقادیر بالای ویتامین ث و روغن زیتون با ویتامین ای مکمل مناسبی برای این سالاد هستند. این سالاد با رساندن مواد لازم قدرت اسپرم سازی را افزایش می‌دهدو سبب افزایش قوای جنسی می شود. از همین جا به آقایان توصیه می‌کنم خسیس بازی را کنار بگذارند و با مصرف حداقل هفته‌ای یکبار از این سالاد هم قوای جنسی خود را تقویت کنند و هم بقیه اعضای خانواده را با این دسر خوشمزه به شعف آورند . سوپ جو : جو باعث افزایش هورمون تستوسترون در مردان می‌شود . اشتباه نکنید ؛ این افزایش هورمون در مردان اتفاق می‌افتد و در خانمها هیچگونه تاثیر هورمونی ندارد. هورمون تستوسترون برای افزایش میل جنسی لازم است . این سوپ اگر با برخی سبزیجات معطر بخصوص نعنا و ترخون تهیه شده باشد بسیار مقوی‌تر خواهد شد . اسفناج : آیا کارتون ملوان زبل را دیده‌اید؟ در مردان می‌توان چنین اثری را ( البته کمی خفیف‌تر ) دید . این سبزی سرشار از منیزیوم است که باعث گشاد شدن رگهای خونی می‌شود. به این ترتیب جریان خون اندام تناسلی قدرت لازم برای نعوذ را تامین می‌کند . لیمو ترش : این میوه خوش عطر و طعم ، با تامین ویتامین ث کافی ، تاثیر بسزایی بر تولید و تحرک سلولهای اسپرم دارد. به این ترتیب کیسه منی در مدت زمان کوتاهتری پر شده و میل جنسی را افزایش می‌دهد . زغال اخته : این میوه ترش و خوشمزه دارای فیبرهایی است که مانع از جذب کلسترول در دستگاه گوارش می‌شود.در نتیجه احتمال رسوب این چربی در رگها کاهش می‌یابد و کمک موثری بر افزایش جریان خون خواهد بود. علاوه بر این اثر طولانی مدت ، تاثیر کوتاه مدتی بر جریان خون دارد که بعضی از متخصصین تغذیه از آن بعنوان ویاگرای طبیعی نام برده‌اند . عسل : رسیدیم به یکی از شگفتیهای طبیعت . ماده‌ای که حاصل فرایندی ساده بر روی شهد گلها در بدن زنبور عسل است . انسان با وجود پیشرفت غیر قابل انکار تکنولوژی هنوز نتوانسته است عسل مصنوعی بسازد. عسل با داشتن انواع ویتامینهای گروه ب می‌تواند در تولید هورمون تستوسترون موثر باشد. پژوهشها نشان داده‌اند که ماده‌ای حاوی عنصر بور در عسل وجود دارد که جریان خون و میل جنسی را در مردان افزایش می‌دهد. انگور بی شک ، انگور یکی از مفیدترین میوه هاست. انگور ، از مواد معدنی و انرژی سرشار است. انگور حرارت بدن را تامین می کند و از نظر تولید حرارت ، هر کیلو انگور معادل دوکیلوگرم گوشت است. انگور ، به علت داشتن آهن و منگنز و منیزیم ، برای خون مفید بوده و داروی کم خونی است. علاوه بر موارد یاد شده ، دارای فسفر و کلسیم بسیار و ویتامین های A و B است ؛ از این رو ، ضعف عمومی بدن را برطرف می کند. در تقویت نیروی جنسی تاثیری مطلوب خواهد داشت و مصرف آن برای همه افراد به جز مبتلایان به مرض قند مفید است. بهتر است ، انگور را در صبح ، ناشتا میل کنید ؛ زیرا ، جذب ویتامین ها در معده ی خالی ، بهتر صورت می پذیرد. برای برخوردار شدن از خوّاص این میوه ی مفید ، در تمام فصول ، شیره ی انگور ، یک خوراک خوب و مفید است که می توان آن را به تنهایی یا به صورت مخلوط کرده ، میل نمود که در این صورت انرژی روز افزون ، بر نیروی جنسی خواهد داشت. انجیر انجیر که از آن در قرآن یاد شده و خداوند ، به آن سوگند یاد کرده ، میوه ای مغذی و پرکالری است. این میوه ، از ویتامین های A و B سرشار است و آهن ، پتاسیم و کلسیم بسیار غنی دارد. انجیر ، به درمان کم خونی کمک می کند و به دلیل دارا بودن مواد معدنی فراوان ، اختلالات منی را بر طرف میکند. این میوه ، نیروی جنسی را نیز زیاد می کند. از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که : « انجیر تازه و خشک بخورید که نیروی آمیزش را زیاد می کند و …» انجیر ، برای افرادی که بنیه ای ضعیف دارند ، بسیار سودمند است. انجیر را می توان به صورت تازه یا خشک مصرف نمود. همچنین ، می توان ، به صورت مربا ، کمپوت ، شربت و پرورده ی انجیرخشک در عسل میل نمود. موز موز ، دارای آهن ، فسفر ، منیزیم ، پتاسیم و روی بسیار و ویتامین C ، A و B و هشتاد درصد قند است. مواد قندی موجود در موز ، به سرعت جذب می شود ؛ می توان ، از آن ، به عنوان یک منبع تامین انرژی بدن استفاده کرد. موز ، به علت دارا بودن مواد فوق ، شهوت را تحریک می کند ؛ اما نباید ، در مصرف آن زیاده روی شود. هنگام استفاده از موز باید صبر کنید تا خوب برسد ؛ زیرا ، خوردن میوه ی نارس موز ، زیان آور است. موز ، میوه ای خون ساز است و افراد ضعیف را چاق می کند ، اما خوردن آن به افراد مبتلا به یبوست و مرض قند توصیه نمی شود. انبه انبه ، یکی از میوه های گرمسیری است که از ویتامین های A و C. میوه ای پرکالری و انرژی زا است ؛هم ، روی درخت می رسد و هم ، در سبد ، ولی انبه ای که روی درخت می رسد ، مفیدتر است ؛ اگرچه ، انبه ای که در سبد رسیده باشد ، شیرین تر است. این میوه ، به علت داشتن مواد آلی و معدنی و ویتامین های مفید ، در افزایش میل جنسی و میزان منی ، بسیار مفید است. همچنین ، در افزایش وزن افراد لاغر و ضعیف نقش مهم ایفا می کند. از آن جا که قند موجود در انبه ، با پروتئین موجود در شیر تکمیل می شود ، بهتر است ، آن را به همراه شیر مصرف کنید. البته ، مصرف انبه ، برای افراد گرم مزاج ، ضرر دارد و در هر صورت ، خوردن آن با شکم خالی توصیه نمی شود ؛ زیرا ، نفخ تولید می کند. مواظب باشید در خوردن آن زیاده روی نکنید. زردک زردک ، هویج است به رنگ زرد. این میوه ، از ویتامین های D و A سرشار بوده و دارای فسفر و آهن است. زردک ، نور چشم را زیاد می کند. همچنین ، این میوه ، تعداد نطفه را ازدیاد می بخشد. خوردن آن برای افراد مبتلا به کم خونی ، مرض قند ، چربی خون و صفرای مزاج توصیه می شود. مادرانی که می خواهند ، شیرشان زیاد شود ، از زردک استفاده کنند. اگر می خواهید ، خون کهنه ی بدن شما ، جای خود را به خون تازه بدهد ، زردک بخورید. نخود نخود ، دارای پروتئین ، چربی ، کلسیم ، آهن ، فسفر و ویتامین هایA و B1 و B2 و C است و به همین دلیل ، یکی از مواد مقوی و انرژی زا به شمار می آید. نخود پخته ، برای بدن و خون سازی و افزایش میل جنسی بسیار مطلوب است. همچنین ، نخود پخته ، چنانچه ، با قدری نمک خورده شود ، برای درد سینه مفید است. اگر آب نخود ، با سیر گرم نوشیده شود ؛ برای گرفتگی صدا مفید خواهد بود. جهت تقویت میل جنسی می توان ، نخود را در آب خیساند و به صورت خام میل نمود. آب نخود خیسانده شده نیز ، به همراه عسل ، برای تقویت نیروی جنسی شربتی مناسب ، به شمار می آید. باقلا باقلا ، دارای فسفر ، کلسیم ، آهن ، فسفر و ویتامین های A ، B و C واز غذاهای معروف مصریان است و یکی از خوراکی های مقوی و خون ساز به شمار می آید ؛ به شرط آن که در خوردن آن زیاده روی نشود. در روایات نیز ، به خوردن باقلا ، برای محکم شدن استخوان ها توصیه شده است. باقلا ، در افزایش میل جنسی نقشی موثر داشته ، مصرف آن برای تقویت بدن و برطرف شدن لاغری مفید است. از این خوراکی مفید ، می توان ، به همراه ادویه گرم و گلبه ، خوراکی خوشمزه تهیه و میل نمود. دانه ها تخم کرفس ، تخم هویج یا زردک ، تخم کلم ، تخک پونه ، تخم ترب ، تخم خربزه ، تخم کنجد و دانه بادرنجبویه ، محرّک و مقوّی قوای جنسی هستند گوشت کبابی پروتئین موجود در گوشت سطح دوپامین و نور آدرنالین را بالا می برد. دوپامین و نور آدرنالین دو ماده شیمیایی در مغز هستند که حساسیت حین روابط جنسی را بالا می برد.استیک همچنین از روی سرشار است، روی یک ماده معدنی است که تمایلات جنسی را با کاهش تولید هورمونی به نام پرولاکتین بالا می برد و با تحریک مداخله می کند و بهتر از همه خوردن گوشت قرمز است که به بالا بردن تستوسترون (هورمون جنسی مردانه) کمک میکند درحالی که تولید هورمون جنسی متصل به گلوبولین را محدود می کند. یک ماده ای که از گردش خون آلت تناسلی جلوگیری کرده و توان جنسی مردانه را کاهش می دهد. خرما درخت خرما خواص بیشماری دارد و می توان گفت که از تمام قسمتهای این درخت می توان استفاده کرد و یک ضرب المثل عربی می گوید که خواص درخت خرما به اندازه روزهای سال است.از برگ و شاخه درخت خرما سبد و فرش تهیه می کنند . از هسته آن نان و از میوه خرما شراب حلال و عسل . همانطور که می دانیم خرما تنها میوه ایست که در صحرا وجود دارد و طبیعت این درخت را به مردم صحرا داده است که تمام احتیاجات خود را از آن رفع می کنند . مردم صحرا هسته درخت خرما را درآورده و ازآرد آن نان می پزند و یا حتی این را در آب برای چند روز خیس کرده و معتقدند که این غذا از گندم و جو مقوی تر است . اعراب از قدیم اعتقاد داشتند که خرما انرژی خورشید را گرفته و در خود ذخیره می کنند و این انرژی با خوردن خرما به بدن آنها منتقل می شود . اعراب از خرمای کال نیز استفاده می کنند و معتقدند که اثرات درمانی بسیاری دارد من جمله خرمای سبز تقویت کننده اعمال جنسی و انرژی زای می باشد . حتی هسته خرمای سبز را نیز دم کرده و پمادی از آن تهیه می کنند که برای زخمهای آلات تناسلی بکار می رود . اثر دیگر معجزه آسای هسته خرما از بین بردن تورم پلک های چشم است برای این منظور پمادی از هسته خرما درست کرده و آنرا روی چشم می گذارند این پماد برای رشد مژه های چشم نیز بهترین دارو است .زندگی پرمشغله و ناراحتی های روانی که میل جنسی را در بعضی از اشخاص از بین می برد بهترین علاجش خوردن مداو م خرما است که میل جنسی را به این اشخاص باز می گرداند . در زمانهای قدیم همواره خرما را برای قدرت و انرژی بکار می برده اند و هنوز بهترین میوه برای بازیافتن انرژی و قدرت جوانی است .گلهای درخت خرما نیز خاصیت دارویی دارند . طعم گلهای درخت خرما تلخ است و اثر مسهلی درد. مضرات : مواظب باشید در خوردن آن افراط نکنید زیرا دارای قند زیادی است . در این صورت آنهایی که لوزالمعده حساس دارند و یا آنهایی که بیماری قند درخود وحتی خانواده آنها وجود دارد باید کمتر از این میوه استفاده کنند. و غذاهای طبیعی بسیار دیگر…….. Tweet دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/09/06ساعت 19:10  توسط وحید   | 

 

آ


میعانات گازی (Condensate)

میعانات گازی (Condensate)

گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه ای میعانات گازی است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد. میعانات گازی به جريان هيدروكربني مايع گفته مي شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته ‌نشین در گاز استخراجی يافت مي شود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربنهای سنگینتر (+C5) تشکیل شده و دارای گوگرد پایین مي باشد و معمولا عاری از انواع فلزات است و تقریبا نیمی از آن را نفتا تشکیل می‌دهد.

میعانات گازی بر خلاف بوتان و پروپان نیازمند شرایط ویژه برای مایع ماندن نیستند و به شیوه‌های مختلف قادر به تبدیل به نفت سبک ، بنزين ، سوخت جت و... هستند. در قياس با پالايشگاه نفت خام ، در پالايشگاه ميعانات گازي، فرايندهاي تبديلي و پالايشي كمتر است بنابراين هزينه سرمايه گزاري آن نصف هزينه سرمايه گزاري پالايشگاه نفت خام است.

ارزش حرارتی ناویژه هر لیتر از میعانات گازی حدودBTU 4/32706می باشد که تقریباً معادل با ارزش حرارتیm3   826/ . گاز طبیعی خط لوله اول سراسری است . بنابراین، این محصول به دلیل داشتن ارزش حرارتی بالا از اهمیت قابل توجهی برای صادرات برخوردار می باشد. به گونه ای که صادرات آن می تواند هزینه سرمایه گذاری اولیه یک پالایشگاه گازی را در ظرف مدت زمان کوتاهی برگرداند به شرط آنکه مشخصه فنی مطلوب را داشته باشد.

بر اساس برآورد موسسه تحقیقات انرژی "فکتس" ،‌ مستقر در هانولولوی آمریکا، ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از 95 هزار بشکه در روز در سال 2001 ، نزدیک به یک میلیون بشکه در روز در سال 2013 خواهد رسيد.

بيشترين ميزان توليد ميعانات گازي ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مي باشد. اين ميدان گازي ، بزرگ‌ترين منبع گازي است که بر روي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج‌فارس و در فاصله 105 کيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که بيش از 14 تريليون متر مکعب گاز طبيعي و افزون بر 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي را در خود جاي داده و روزانه 200 هزار بشكه ميعانات گازي توسط فازهاي يك تا پنج از اين ميدان توليد مي شود و بنا به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از مدير عامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي تا كنون 200 ميليون بشكه ميعانات گازي از پارس جنوبي به ارزش 10 ميليارد دلار صادر شده است.

باتوجه به حجم عظيم ميعانات گازي توليدي در كشور ، بررسي كاربردي براي رسيدن به يك مشخصه فني مطلوب براي اين محصول جهت استفاده بهينه بسيار ضروري است. در اين مقاله سعي شده به صورت خلاصه فرايندهاي تثبيت ميعانات گازي جهت رسيدن به شرايط فني مطلوب بررسي و معرفي گردد.

• هدف از تثبیت میعانات گازی( Condensate Stabilization)

میعانات گازی پس از جداسازی از گاز طبیعی حاوی عناصر فراری از هیدروکربنهای سبک همچون متان، اتان و... می باشد که چنانچه در شرایط محیطی مناسب قرار گیرند ، می توانند از فاز مایع جدا شده و باعث دو فازی شدن سیستم و پیوستن به فاز گازی شوند که این امر اثرات نامطلوبی درکیفیت محصول،نگهداری وانتقال به همراه خواهد داشت. بنابراین به منظور رسیدن به شرایط مطلوب جهت نگهداری، انتقال و فروش بایستی به صورت پایدار تک فازی مایع در آید.

به مجموعۀ این عملیات پایدارسازی اصطلاحاً Condensate Stabilization , یا تثبیت میعانات گازی گفته می شود، این عملیات به سه دلیل انجام می شود:

1- حذف هیدرروکربنهای سبک وقابل تبخیر(عناصر فرار) و یا به عبارتی دیگر بازیافت متان، اتان، پروپان و تاحدود زیادی بوتان يا LPG از جریان هیدروکربنی مایع (میعانات گازی) می باشد.

2- کاهش فشار بخار سیال و رساندن آن به یک (Reid Vapor Pressure) RVP معین به عنوان یک مشخصه فنی ، به گونه ای که بتوان از دو فازی شدن سیال جلوگیری به عمل آید .

- RVP روش خاصی برای مشخص کردن نوع برشهای هیدروکربنی است ، در روش Reid سیال هیدروکربنی در یک محفظه با فشار متغیر قرار می گیرد و تا دمای oC 8/37 حرارت داده می شود، پس از مدتی فشار بالای این سیال ثابت می گرددکه این فشار ، RVP سیال را مشخص مي كند. به عبارت دیگر RVP را می توان به عنوان فشار بخار سيال در تعادل با فاز مايع در دماي (oF 100) oC 8/37 ،كه کمتر از فشار محیط مي باشد تعریف کرد به گونه ای که در شرایط انتقال و نگهداری در ناحیه تک فازی مایع قرار گیرد. میزان RVP در فصول گرم و سرد سال به علت تغیير در مقدار ترکیبات تشکیل دهنده جریان هیدروکربنی متفاوت خواهد بود این میزان برای فصل زمستان حدود psia 12و برای فصل تابستان حدود psia10 میباشد .

شکل 1 نمودارحالت تعادلی فشار- دمای میعانات گازی را قبل و بعد ازعملیات تثبیت براي يك تركيب از ميعانات گازي كه در جدول 1 آمده ، نشان می دهد. همچنین این نمودار نشان دهنده کاهش فشار بخار سیال با حذف عناصرسبك می باشد.

3- کاهش میزان آب همراه با میعانات به کمتر ازppmw 500 و حذف مرکپتان و عناصراسیدی از سیال (البته قابل ذکر است که میعانات گازی به صورت طبیعی حاوی مقادیرخیلی کمی از , H2S CO2 نسبت به جریان هيدروكربني گازی می باشند. )

• روشهای تثبیت میعانات گازی(Stabilization System)

عمده ترین روشهایی که برای تثبیت میعانات گازی استفاده می شوند عبارتنداز جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار ومایع (Flash Vaporization) و جداسازی برپایه اختلاف نقطه جوش هیدروکربنها(Stabilization by Fraction ) .

 1- Flash Vaporization:

در این روش، تثبیت میعانات گازی براثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهای سنگینتر براساس تعادل فازی بین بخار و مایع در یک سری Flash Tank تارسیدن به یک RVP معین صورت می پذیرد.

پس از جداسازی جریان مایع از جریان گازی درون Slugcatcher ، جریان مایع برای عمل تفکیک میعانات گازی از آب و محلول MEG ( که به منظور جلوگیری از یخ زدگی جریان گاز به خطوط لوله تزریق می شود) و گازهای باقیمانده وارد یک جداکننده سه فازی می شود.

جریان هیدروکربنی مایع (میعانات گازی) جداشده، که در اثر افت فشار ناگهانی با عبوراز یک شیر فشار شکن به صورت دو فازی در آمده ، وارد اولین Flash Tank می شود سپس عمل تفکیک دو فاز بر اساس تعادل فازی بین بخار و مایع در دما وفشار نهایی جریان، درون Flash Tank صورت می پذیرد . بدین گونه می توان عناصر فرار را از جریان اصلی مایع حذف نمود. جریان مایع خروجی برای جداکردن عناصر سبک بیشتر، وارد Flash تانک بعدی که در فشار پایین تری عمل می کند می شود واین عملیات تا رسیدن به یک RVP معین تکرار می گردد.

 

جریانهای گازی جدا شده از بالای Flash Tank ها که شامل عناصر سبک هیدروکربنی می باشد پس از تامین فشار درکمپرسورها به سیستم فراورشی گاز فرستاده می شود و جریان آب و محلول گلایکول جدا شده از جداکننده سه فازی به منظور احیای گلایکول به واحد MEG Recovery ارسال می شود همچنین به عنوان یک مشخصه فنی میزان آب همراه با میعانات گازی تثبیت شده نبايستی بیشتر ازppmw 500 باشد.

شکل 2 یک سیستم ساده از تثبیت میعانات گازی به روش Flash Vaporization نشان می دهد.

2- Stabilization by Fraction

دراین روش جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر از هیدروکربنهای سنگین براساس اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنها صورت می پذیرد.

این سیستم از یک جداکننده سه فازی که Stabilizer Feed Drum نیز نامیده می شود ، یک برج تثبیت کنندهStabilizing Tower (که می تواند به صورت سینی دار و یا پر شده از پکینگ باشد) ، یک Reboiler در پایین برج ، یک خنک کننده (Condenser) در بالای برج ویکسری مبدلهای حرارتی و پمپها تشکیل شده است.

جریان مایع جداشده از جریان اصلی گاز در قسمت Slugcatcher که شامل میعانات گازی ، آب و گلایکول می باشد به یک جداکننده سه فازی ارسال می گردد وجریان هیدروکربنی پس از تفکیک به عنوان خوراك اصلي به قسمت بالای برج تثبیت Stabilizer Column فرستاده می شود. اين برج به گونه اي است كه فضا و زمان لازم براي تبادل جرم و انرژي بين دو فاز مايع و بخار را فراهم ميكند. چنانچه برج از نوع سيني دار باشد ، سينيهاي بالاي سيني خوراك، نقش تقطيري و سينيهاي زير سيني خوراك نقش جداسازي و يا دفع هيدروكربنهاي ناپايدار و سبك را از جريان هيدروكربني دارد. شكل 3 يك نمونه از برج تثبيت همراه با يك Condenser دربالا و يك Reboiler در پايين برج نشان مي دهد.

 دمای Reboiler در این سیستم به گونه ای تنظیم شده که سبکترین هیدروکربن در قسمت تحتانی برج (به عنوان جریان محصول) پنتان وسنگین ترین هیدروکربن درجریان گازی بالای برج، بوتان باشد.

جريان خروجي پايين برج بعد از تبادل انرژي با جريان خوراك ورودي و رسيدن به دما و فشار معين به عنوان محصول نهايي تثبيت شده، شناخته مي شود. قسمتي از جريان بخار بالاي برج كه پس از تبادل حرارتي در قسمت خنك كننده به صورت مايع در آمده براي تنظيم دماي جريان بالاي برج وكنترل خلوص جريان به عنوان Reflux به برج برگشت داده مي شود و بخارات باقي مانده بعد از تبادل حرارتي در خنك كننده به عنوان جريان هيدروكربني سبك كه عمدتاً شامل متان ،اتان، پروپان و بوتان مي باشد به سيستم فراورشي گاز فرستاده مي شود.

قابل ذكر است كه جریان هیدروکربنی قبل از ورود به برج ابتدا نمک زدایی شده وبا استفاده از انرژی جریانهای گرم در مبدل های حرارتی افزایش دما پیدا می کند . ناگفته نماند كه جريان خروجي از پايين برج Debutanizer كه اكثراً شامل C5+مي باشد ، مي تواند به عنوان جريان خوراك دوم وارد برج تثبيت گردد. شکل 4 یک سیستم ساده از تثبیت میعانات گازی به روش Fractionنشان می دهد.

با مقايسه بين اين دو روش مي توان گفت: روش Fractionنسبت به روش قبل برای رسيدن به يك RVP معين، دقیق تر و از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد ولي در گذشته به دليل سادگي كار عمدتاً روش Flash Vaporization متداول بوده. 

 لینک مطلب: تثبیت میعانات گازی  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید

انواع گازهای طبيعي موجود:

انواع گاز طبيعي موجود:

 

الف :گاز ساختگي (SUBSTITUTE NATURAL)

گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي زغال سنگ و يا گازرساني مواد نفتي بدست اورد ارزش گرمايي اين گاز در مقايسه با گاز سنتز بسيار بالاتر است چون مانند گاز طبيعي بخش عمده آن را گاز متان تشكيل مي دهد. گاز ساختگي را مي توان با روش لورگي نيز بدست آورد ( همچنين نگاه كنيد به لورگي - رهرگس فرايند) .

ب: گاز سنتز (SYNTHESIS GAS)

گاز سنتز گازي است بي بو ، بي رنگ و سمي كه در حضور هوا و دماي 574 درجه سانتيگراد بدون شعله مي سوزد. وزن مخصوص گاز سنتز بستگي به ميزان درصد هيدروژن و كربن منواكسيد دارد از گاز سنتز مي توان به عنوان منبع هيدروژن براي توليد آمونياك ،متانول و هيدروژن دهي در عمليات پالايش و حتي به عنوان سوخت استفاده كرد گاز سنتز از گاز طبيعي ، نفتا، مواد سنگين و زغال سنگ بدست مي آيد . معمولا براي توليد هر يك تن گاز سنتز كه در آن نسبت مولي H2/CO=1 باشد ، به 0/55 تن متان نياز است . در صورتي كه اين نسبت 3 باشد 0/49 تن متان لازم خواهد بود. تهيه گاز سنتز از منابع هيدروكربورها امكان پذير است كه به شرح زير خلاصه مي شود:
1- تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ و يا گازي كردن زغال سنگ بخار آب و اكسيژن در دماي 870 درجه سانتيگراد و فشار 27 اتمسفر با زغال سنگ تركيب مي شود محصول حاوي 22.9 درصد هيدروژن 46.2 درصد كربن منو اكسيد ،7.8 درصد كربن دي اكسيد ، 22.5 درصد آب و 0.6 درصد كربن متان و نيتروژن است پس از جداسازي گاز كربن دي اكيد ، محصول براي فروش از طريق خطوط لوله عرضه مي شود. در نمودار زير فرايند توليد گاز سنتز از زغال سنگ نشان داده شده است.
2- تهيه گاز سنتز از مواد سنگين نفتي مواد سنگين نفتي با اكسيژن ( نه هوا) در دماي 1370 درجه سانتيگراد و فشار 102 اتمسفر تركيب شده و گاز سنتز توليد مي كند.
3- تهيه گاز سنتز از نفتا نفتا با بخار آب در مجاورت كاتاليست نيكل در دماي 885 درجه سانتيگراد و فشار 25 اتمسفر تركيب وگاز سنتز حاصل مي شود.
4- تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي اين روش كه در جهان متداول تر است در در دو مرحله كراكينگ و خالص سازي ، گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي گردد.در اين روش از كبالت ، موليبديم و اكسيد روي به عنوان كاتاليست استفاده مي شود.
محصول نهايي حاوي 83.8 درصد هيدروژن ، 14.8 درصد كربن منواكسيد 0.1 درصد كربن دي اكسيد و مقداري متان نيتروژن و بخار آب است. فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در شكل نشان داده شده است.

 ج: گاز شهري (TOWN GAS)

اصطلاحا به گازي گفته مي شود كه از طريق خط لوله از يك مجتمع توليد گاز به مصرف كنندگان تحويل مي شود . گاز شهري يا از زغال سنگ و يا از نفتا توليد و در مناطقي مصرف مي شود كه يا گاز طبيعي در دسترس نباشد و يا زغال سنگ ارزان به وفور يافت شود تركيب گاز شهري هيدروژن %50، متان%20 تا %30، كربن منواكسيد %7 تا %17، كربن دي اكسيد%3، نيتروژن %8، هيدروكربورها %8
علاوه بر اين ناخالصي هاي ديگري مانند بخار آب ، امونيال ، گوگرد، اسيد سيانيدريك نيز در گاز شهري وجود دارد. به گاز شهري گاز زغال سنگ و يا گاز سنتز نيز مي گويند. در ايران گازي كه از طريق خط لوله به مشتركين در شهرها عرضه مي گردد گاز طبيعي است و تركيب آن مشابه گاز شهري نيست.

د: گاز شيرين (SWEET GAS)

گازشيرين گازي است كه هيدروژن سولفيد و كربن دي اكسيد آن گرفته شده باشد.

س: گاز طبيعي (NATURAL GAS)

گاز طبيعي عمدتا از هيدروكربوها همراه با گازهايي مانند كربن دي اكسيد ، نيتروژن و در بعضي از مواقع هيدروژن سولفيد تشكيل شده است بخش عمده هيدروكربورها را گاز متان تشكيل مي دهد و هيدروكربورهاي ديگر به ترتيب عبارتند از اتان ، پروپان ، بوتان، پنتان و هيدروكربورهاي سنگين تر ناخالصي هاي غيرهيدروكربوري نيز مانند آب ، كربن دي اكسيد ، هيدروژن سولفيد و نيتروژن در گاز طبيعي وجود دارد. گاز چنانچه در نفت خام حل شده باشد گاز محلول (SOLUTION GAS ) نام دارد و اگر در تماس مستقيم با نفت از گاز اشباع شده باشد گاز همراه (ASSOCIATED GAS) ناميده مي شود.
گاز غير همراه ( NON-ASSOCIATED GAS)از ذخايري كه فقط قادر به توليد گاز به صورت تجاري باشد استخراج مي شود در بعضي موارد گاز غير همراه حاوي بنزين طبيعي و يا چكيده نفتي ( CONDENSATE) استخراج مي شود كه حجم قابل توجهي از گاز را از هر بشكه هيدروكربور بسيار سبك آزاد مي كند.

ش: گاز طبيعي فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)

گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و دراكثر نقاط جهان يافت مي شود. (نگاه كنيد به گاز طبيعي ) گاز طبيعي را مي توان از طريق خط لوله و يا به صورت گاز طبيعي مايع شده (LNG) با نفتكش حمل نمود. از گاز طبيعي فشرده و يا به اختصار سي ان جي مي توان در اتومبيل هاي احتراقي به عنوان سوخت استفاده كرد در حال حاضر حدود يك ميليون وسيله نقليه در جهان با گاز فشرده حركت مي كنند. در ايتاليا در مقياس وسيعي از سي ان جي استفاده مي شود و در زلاندنو و آمريكاي شمالي نيز استفاده از گاز طبيعي فشرده رواج دارد.
تركيبات گاز طبيعي متفاوت است و بستگي به نوع ميدان گازي دارد كه از ان بدست امده است ناخالصي ها شامل هيدروكربورهاي سنگين ، نيتروژن ، دي اكسيد، اكسيژن و هيدروژن سولفيد مي باشد. در اتومبيل گاز طبيعي فشرده بايد در مخزن سنگين و بزرگ و در فشاري برابر 220 اتمسفر ذخيره گردد. البته از لحاظ ميزان ذخيره و ارزش حرارتي سي ان جي كه حدود 8/8 هزار ژول /ليتر است ( در مقايسه بنزين حدود 32 هزار ژول مي باشد مسافتي كه اتومبيل مي پيمايد محدود خواهد بود. علاوه بر اين به علت محدوديت تعداد ايستگاه اي سوخت گيري اتومبيل بايد به نحوي طراحي شود كه علاوه بر سي ان جي بتواند از بنزين هم استفاده نمايد. 

 مزاياي سي ان جي به شرح زير است:
1- موتور در هواي سرد به راحتي روشن مي شود.
2-سي ان جي اكتان بسيار بالايي دارد.
3- تميز مي سوزد و ته نشين كمتري در موتور ايجاد مي كند.
4- هزينه تعميراتي موتور كمتر است.
5- مواد آلاينده ناچيزي از اگزوز خارج مي گردد.
معايت سي ان جي به شرح زير است:
1- چون به صورت گاز وارد موتور مي شود هواي بيشتري در مقايسه با بنزين جايگزين مي كند و در نتيجه كارايي حجمي پايين تري دارد.
2- مسافت كوتاه تري در مقايسه با اتومبيل هاي بنزين طي مي كند مگر انكه موتور بتواند علاوه بر گاز از بنزين هم استفاده نمايد.
3- قدرت موتور اتومبيل هاي گاز سوز رويهمرفته 15 درصد كمتر از اتومبيل هاي بنزين سوز است.
4- ساييدگي نشيمنگاه شير كه بستگي به ميزان رانندگي دارد بيشتر است.
5- خطر بيشتر آتش سوزي در هنگام تصادف در مقايسه با اتومبيل هاي بنزيني ( البته تاكنون در سوابق ايمني خطر بيشتر ثابت نشده است)
در ايران طرح گاز سوز كردن خودروها يا استفاده از گاز طبيعي فشرده يكي از برنامه هاي اساسي شركت ملي گاز ايران است در حال حاضر در اكثرشهرهاي ايران جايگاه هاي سوختگيري با تاسيسات و دستگاه هاي جانبي و كارگاه تبديل سيستم خودروها از بنزين سوز به گاز سوز احداث شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است و عمليات اجرايي براي ساخت پي در پي آن در دست اجرا ميباشد.

 الف: مايعات گاز طبيعي (NATURAL GAS LIQUIDS)

 مايعات گاز طبيعي معمولا همراه با توليد گاز طبيعي حاصل مي شود. مايعات گازي (Gas liquids) نيز مترادف مايعات گاز طبيعي مي باشد. مايعات گاز طبيعي را نبايد با گاز طبيعي مايع و يا ال ان جي اشتباه كرد مواد متشكله در مايعات گاز طبيعي عبارت است از اتان ، گاز مايع ( پروپان و بوتان ) و بنزين طبيعي (natural gasoline) و يا كاندنسيت ( condensate) كه درصد هر كدام بستگي به نوع گاز طبيعي و امكانات بهره برداري دارد.
در سال 1996 كل توليد مايعات گاز طبيعي در جهان بالغ بر روزانه 5.7 ميليون بشكه بوده كه از اين مقدار توليد اوپك در حدود 2.6 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.

 ب: گاز طبيعي مايع ( Liquefied natural gas LNG)

 گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و چنانچه تا منهاي 161 درجه سانتيگراد در فشار اتمسفر سرد شود به مايع تبديل مي شود و حجم ان به يك ششصدم حجم گاز اوليه كاهش مي يابد در نتيجه حمل آن در كشتي هاي ويژه به مراكز مصرف امكان پذير مي شود براي مايع كردن گاز متان مي توان آن را تا 2/5 درجه سانتيگراد زير صفر خنك نمود و تحت زير صفر خنك نمود و تحت فشار 45 اتمسفر به مايع تبديل كرد اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ولي از طرف ديگر حمل ان تحت فشار زياد احتياج به مخازن بسيار سنگين با جدار ضخيم دارد كه امكان پذير نيست و از نظر ايمني توصيه نمي شود در نتيجه در فرايند توليد گاز طبيعي مايع ، فشار آن رابه اندكي بيش از يك اتمسفر كاهش مي دهند تا حمل آن آسان باشد.
اولين محموله گاز طبيعي مايع يا به اختصار ال ان جي به صورت تجاري در سال 1964 از الجزاير به بريتانيا حمل شد و از ان هنگام تجارت گاكردن امكانات بندري و ذخيره سازي در بنادر بارگيري و تخليه و همچنين ساخت كشتي هاي ويژه حمل ال ان جي احتياج به سرمايه گذاري هنگفتي دارد در حالي كه قيمت فروش گاز طبيعي مايع در حال حاضر در سطح نازلي است لذا فروشنده و خريدار بايد قبلاً نسبت به انعقاد يك قرارداد طولاني 15 الي 20 ساله نحوه قيمت گذاري و ساير شرايط توافق لازم را به عمل آورند.
در توليد گاز مايع چهار مرحله عمده وجود دارد:
1- جداسازي ناخالصي ها كه عمدتا از كربن دي اكسيد و در برخي از موارد تركيبات گوگردي تشكيل شده است.
2- جداسازي آب كه اگر در سيستم وجود داشته باشد به كريستالهاي يخ تبديل شده و موجب انسداد لوله ها مي گردد.
3- تمام هيدروكربورهاي سنگين جدا شده و تنها متان و اتان باقي مي ماند.
4- گاز باقي مانده تا 160 درجه سانتگراد سرد شده و به حالت مابع در فشار اتمسفر تبديل مي شود.
گاز طبيعي مايع در مخازن ويژه عايق كاري شده نگهداري و سپس براي حمل به كشور مقصد تحويل كشتي هاي ويژه سرمازا( CRYOGENIC TANKERS) مي گردد. در حين حمل معمولا بخشي از گاز تبخير شده به مصرف سوخت موتور كشتي مي رسد. در بندر مقصد گاز طبيعي مايع تخليه مي گردد تا هنگام نياز به مصرف برسد قبل از مصرف گاز طبيعي مايع مجدداً به گاز تبديل مي شود. در فرايند تبديل مجدد به گاز سرماي زيادي آزاد مي شود كه مي توان از اين سرما مثلا براي انجماد موادغذايي و يا مصارف ديگر تجاري استفاده كرد .

ج:گاز غير همراه (NON-ASSOCIATED GAS)

 گاز غير همراه از مياديني كه تنها توليد گاز از انها به صورت اقتصادي امكان دارد استخراج مي شود به گاز استخراج شده از ميادين نفت ميعاني كه درصد گاز حاصله از هر بشكه هيدروكربورهاي مايع سبكه خيلي زياد است نيز گاز غير همراه مي گويند.

 چ: كلاهك( CAG CAP)

) حجمي از لايه مخزن در اعماق زمين را كلاهك گاز و يا گنبد گاز (GAS DOME) ناميده اند كه در آن گاز در بالاي نفت جمع شود. معمولا مرتفع ترين ، يا يكي از مرتفع ترين مناطق لايه مخزن محسوب مي گردد.

 د: گاز كلاهك گاز (GAS CAP GAS)

گاز كلاهك به گازي گفته مي شود كه در كلاهك گاز محبوس شده باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/07/03ساعت 13:10  توسط وحید   | 

 

آ


میعانات گازی (Condensate)

میعانات گازی (Condensate)

گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه ای میعانات گازی است. مخصوصاً زمانی که حجم برداشت گاز از مخزن زیاد باشد. میعانات گازی به جريان هيدروكربني مايع گفته مي شود که در ذخایر گاز طبیعی وجود دارد و به صورت رسوب و ته ‌نشین در گاز استخراجی يافت مي شود و عمدتاً از پنتان و هیدروکربنهای سنگینتر (+C5) تشکیل شده و دارای گوگرد پایین مي باشد و معمولا عاری از انواع فلزات است و تقریبا نیمی از آن را نفتا تشکیل می‌دهد.

میعانات گازی بر خلاف بوتان و پروپان نیازمند شرایط ویژه برای مایع ماندن نیستند و به شیوه‌های مختلف قادر به تبدیل به نفت سبک ، بنزين ، سوخت جت و... هستند. در قياس با پالايشگاه نفت خام ، در پالايشگاه ميعانات گازي، فرايندهاي تبديلي و پالايشي كمتر است بنابراين هزينه سرمايه گزاري آن نصف هزينه سرمايه گزاري پالايشگاه نفت خام است.

ارزش حرارتی ناویژه هر لیتر از میعانات گازی حدودBTU 4/32706می باشد که تقریباً معادل با ارزش حرارتیm3   826/ . گاز طبیعی خط لوله اول سراسری است . بنابراین، این محصول به دلیل داشتن ارزش حرارتی بالا از اهمیت قابل توجهی برای صادرات برخوردار می باشد. به گونه ای که صادرات آن می تواند هزینه سرمایه گذاری اولیه یک پالایشگاه گازی را در ظرف مدت زمان کوتاهی برگرداند به شرط آنکه مشخصه فنی مطلوب را داشته باشد.

بر اساس برآورد موسسه تحقیقات انرژی "فکتس" ،‌ مستقر در هانولولوی آمریکا، ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از 95 هزار بشکه در روز در سال 2001 ، نزدیک به یک میلیون بشکه در روز در سال 2013 خواهد رسيد.

بيشترين ميزان توليد ميعانات گازي ايران از ميدان گازي پارس جنوبي مي باشد. اين ميدان گازي ، بزرگ‌ترين منبع گازي است که بر روي خط مرزي مشترک ايران و قطر در خليج‌فارس و در فاصله 105 کيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که بيش از 14 تريليون متر مکعب گاز طبيعي و افزون بر 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي را در خود جاي داده و روزانه 200 هزار بشكه ميعانات گازي توسط فازهاي يك تا پنج از اين ميدان توليد مي شود و بنا به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از مدير عامل شركت نفت و گاز پارس جنوبي تا كنون 200 ميليون بشكه ميعانات گازي از پارس جنوبي به ارزش 10 ميليارد دلار صادر شده است.

باتوجه به حجم عظيم ميعانات گازي توليدي در كشور ، بررسي كاربردي براي رسيدن به يك مشخصه فني مطلوب براي اين محصول جهت استفاده بهينه بسيار ضروري است. در اين مقاله سعي شده به صورت خلاصه فرايندهاي تثبيت ميعانات گازي جهت رسيدن به شرايط فني مطلوب بررسي و معرفي گردد.

• هدف از تثبیت میعانات گازی( Condensate Stabilization)

میعانات گازی پس از جداسازی از گاز طبیعی حاوی عناصر فراری از هیدروکربنهای سبک همچون متان، اتان و... می باشد که چنانچه در شرایط محیطی مناسب قرار گیرند ، می توانند از فاز مایع جدا شده و باعث دو فازی شدن سیستم و پیوستن به فاز گازی شوند که این امر اثرات نامطلوبی درکیفیت محصول،نگهداری وانتقال به همراه خواهد داشت. بنابراین به منظور رسیدن به شرایط مطلوب جهت نگهداری، انتقال و فروش بایستی به صورت پایدار تک فازی مایع در آید.

به مجموعۀ این عملیات پایدارسازی اصطلاحاً Condensate Stabilization , یا تثبیت میعانات گازی گفته می شود، این عملیات به سه دلیل انجام می شود:

1- حذف هیدرروکربنهای سبک وقابل تبخیر(عناصر فرار) و یا به عبارتی دیگر بازیافت متان، اتان، پروپان و تاحدود زیادی بوتان يا LPG از جریان هیدروکربنی مایع (میعانات گازی) می باشد.

2- کاهش فشار بخار سیال و رساندن آن به یک (Reid Vapor Pressure) RVP معین به عنوان یک مشخصه فنی ، به گونه ای که بتوان از دو فازی شدن سیال جلوگیری به عمل آید .

- RVP روش خاصی برای مشخص کردن نوع برشهای هیدروکربنی است ، در روش Reid سیال هیدروکربنی در یک محفظه با فشار متغیر قرار می گیرد و تا دمای oC 8/37 حرارت داده می شود، پس از مدتی فشار بالای این سیال ثابت می گرددکه این فشار ، RVP سیال را مشخص مي كند. به عبارت دیگر RVP را می توان به عنوان فشار بخار سيال در تعادل با فاز مايع در دماي (oF 100) oC 8/37 ،كه کمتر از فشار محیط مي باشد تعریف کرد به گونه ای که در شرایط انتقال و نگهداری در ناحیه تک فازی مایع قرار گیرد. میزان RVP در فصول گرم و سرد سال به علت تغیير در مقدار ترکیبات تشکیل دهنده جریان هیدروکربنی متفاوت خواهد بود این میزان برای فصل زمستان حدود psia 12و برای فصل تابستان حدود psia10 میباشد .

شکل 1 نمودارحالت تعادلی فشار- دمای میعانات گازی را قبل و بعد ازعملیات تثبیت براي يك تركيب از ميعانات گازي كه در جدول 1 آمده ، نشان می دهد. همچنین این نمودار نشان دهنده کاهش فشار بخار سیال با حذف عناصرسبك می باشد.

3- کاهش میزان آب همراه با میعانات به کمتر ازppmw 500 و حذف مرکپتان و عناصراسیدی از سیال (البته قابل ذکر است که میعانات گازی به صورت طبیعی حاوی مقادیرخیلی کمی از , H2S CO2 نسبت به جریان هيدروكربني گازی می باشند. )

• روشهای تثبیت میعانات گازی(Stabilization System)

عمده ترین روشهایی که برای تثبیت میعانات گازی استفاده می شوند عبارتنداز جداسازی براساس ایجاد شرایط تعادل فازی بین بخار ومایع (Flash Vaporization) و جداسازی برپایه اختلاف نقطه جوش هیدروکربنها(Stabilization by Fraction ) .

 1- Flash Vaporization:

در این روش، تثبیت میعانات گازی براثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهای سنگینتر براساس تعادل فازی بین بخار و مایع در یک سری Flash Tank تارسیدن به یک RVP معین صورت می پذیرد.

پس از جداسازی جریان مایع از جریان گازی درون Slugcatcher ، جریان مایع برای عمل تفکیک میعانات گازی از آب و محلول MEG ( که به منظور جلوگیری از یخ زدگی جریان گاز به خطوط لوله تزریق می شود) و گازهای باقیمانده وارد یک جداکننده سه فازی می شود.

جریان هیدروکربنی مایع (میعانات گازی) جداشده، که در اثر افت فشار ناگهانی با عبوراز یک شیر فشار شکن به صورت دو فازی در آمده ، وارد اولین Flash Tank می شود سپس عمل تفکیک دو فاز بر اساس تعادل فازی بین بخار و مایع در دما وفشار نهایی جریان، درون Flash Tank صورت می پذیرد . بدین گونه می توان عناصر فرار را از جریان اصلی مایع حذف نمود. جریان مایع خروجی برای جداکردن عناصر سبک بیشتر، وارد Flash تانک بعدی که در فشار پایین تری عمل می کند می شود واین عملیات تا رسیدن به یک RVP معین تکرار می گردد.

 

جریانهای گازی جدا شده از بالای Flash Tank ها که شامل عناصر سبک هیدروکربنی می باشد پس از تامین فشار درکمپرسورها به سیستم فراورشی گاز فرستاده می شود و جریان آب و محلول گلایکول جدا شده از جداکننده سه فازی به منظور احیای گلایکول به واحد MEG Recovery ارسال می شود همچنین به عنوان یک مشخصه فنی میزان آب همراه با میعانات گازی تثبیت شده نبايستی بیشتر ازppmw 500 باشد.

شکل 2 یک سیستم ساده از تثبیت میعانات گازی به روش Flash Vaporization نشان می دهد.

2- Stabilization by Fraction

دراین روش جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر از هیدروکربنهای سنگین براساس اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنها صورت می پذیرد.

این سیستم از یک جداکننده سه فازی که Stabilizer Feed Drum نیز نامیده می شود ، یک برج تثبیت کنندهStabilizing Tower (که می تواند به صورت سینی دار و یا پر شده از پکینگ باشد) ، یک Reboiler در پایین برج ، یک خنک کننده (Condenser) در بالای برج ویکسری مبدلهای حرارتی و پمپها تشکیل شده است.

جریان مایع جداشده از جریان اصلی گاز در قسمت Slugcatcher که شامل میعانات گازی ، آب و گلایکول می باشد به یک جداکننده سه فازی ارسال می گردد وجریان هیدروکربنی پس از تفکیک به عنوان خوراك اصلي به قسمت بالای برج تثبیت Stabilizer Column فرستاده می شود. اين برج به گونه اي است كه فضا و زمان لازم براي تبادل جرم و انرژي بين دو فاز مايع و بخار را فراهم ميكند. چنانچه برج از نوع سيني دار باشد ، سينيهاي بالاي سيني خوراك، نقش تقطيري و سينيهاي زير سيني خوراك نقش جداسازي و يا دفع هيدروكربنهاي ناپايدار و سبك را از جريان هيدروكربني دارد. شكل 3 يك نمونه از برج تثبيت همراه با يك Condenser دربالا و يك Reboiler در پايين برج نشان مي دهد.

 دمای Reboiler در این سیستم به گونه ای تنظیم شده که سبکترین هیدروکربن در قسمت تحتانی برج (به عنوان جریان محصول) پنتان وسنگین ترین هیدروکربن درجریان گازی بالای برج، بوتان باشد.

جريان خروجي پايين برج بعد از تبادل انرژي با جريان خوراك ورودي و رسيدن به دما و فشار معين به عنوان محصول نهايي تثبيت شده، شناخته مي شود. قسمتي از جريان بخار بالاي برج كه پس از تبادل حرارتي در قسمت خنك كننده به صورت مايع در آمده براي تنظيم دماي جريان بالاي برج وكنترل خلوص جريان به عنوان Reflux به برج برگشت داده مي شود و بخارات باقي مانده بعد از تبادل حرارتي در خنك كننده به عنوان جريان هيدروكربني سبك كه عمدتاً شامل متان ،اتان، پروپان و بوتان مي باشد به سيستم فراورشي گاز فرستاده مي شود.

قابل ذكر است كه جریان هیدروکربنی قبل از ورود به برج ابتدا نمک زدایی شده وبا استفاده از انرژی جریانهای گرم در مبدل های حرارتی افزایش دما پیدا می کند . ناگفته نماند كه جريان خروجي از پايين برج Debutanizer كه اكثراً شامل C5+مي باشد ، مي تواند به عنوان جريان خوراك دوم وارد برج تثبيت گردد. شکل 4 یک سیستم ساده از تثبیت میعانات گازی به روش Fractionنشان می دهد.

با مقايسه بين اين دو روش مي توان گفت: روش Fractionنسبت به روش قبل برای رسيدن به يك RVP معين، دقیق تر و از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد ولي در گذشته به دليل سادگي كار عمدتاً روش Flash Vaporization متداول بوده. 

 لینک مطلب: تثبیت میعانات گازی  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید

انواع گازهای طبيعي موجود:

انواع گاز طبيعي موجود:

 

الف :گاز ساختگي (SUBSTITUTE NATURAL)

گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي زغال سنگ و يا گازرساني مواد نفتي بدست اورد ارزش گرمايي اين گاز در مقايسه با گاز سنتز بسيار بالاتر است چون مانند گاز طبيعي بخش عمده آن را گاز متان تشكيل مي دهد. گاز ساختگي را مي توان با روش لورگي نيز بدست آورد ( همچنين نگاه كنيد به لورگي - رهرگس فرايند) .

ب: گاز سنتز (SYNTHESIS GAS)

گاز سنتز گازي است بي بو ، بي رنگ و سمي كه در حضور هوا و دماي 574 درجه سانتيگراد بدون شعله مي سوزد. وزن مخصوص گاز سنتز بستگي به ميزان درصد هيدروژن و كربن منواكسيد دارد از گاز سنتز مي توان به عنوان منبع هيدروژن براي توليد آمونياك ،متانول و هيدروژن دهي در عمليات پالايش و حتي به عنوان سوخت استفاده كرد گاز سنتز از گاز طبيعي ، نفتا، مواد سنگين و زغال سنگ بدست مي آيد . معمولا براي توليد هر يك تن گاز سنتز كه در آن نسبت مولي H2/CO=1 باشد ، به 0/55 تن متان نياز است . در صورتي كه اين نسبت 3 باشد 0/49 تن متان لازم خواهد بود. تهيه گاز سنتز از منابع هيدروكربورها امكان پذير است كه به شرح زير خلاصه مي شود:
1- تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ و يا گازي كردن زغال سنگ بخار آب و اكسيژن در دماي 870 درجه سانتيگراد و فشار 27 اتمسفر با زغال سنگ تركيب مي شود محصول حاوي 22.9 درصد هيدروژن 46.2 درصد كربن منو اكسيد ،7.8 درصد كربن دي اكسيد ، 22.5 درصد آب و 0.6 درصد كربن متان و نيتروژن است پس از جداسازي گاز كربن دي اكيد ، محصول براي فروش از طريق خطوط لوله عرضه مي شود. در نمودار زير فرايند توليد گاز سنتز از زغال سنگ نشان داده شده است.
2- تهيه گاز سنتز از مواد سنگين نفتي مواد سنگين نفتي با اكسيژن ( نه هوا) در دماي 1370 درجه سانتيگراد و فشار 102 اتمسفر تركيب شده و گاز سنتز توليد مي كند.
3- تهيه گاز سنتز از نفتا نفتا با بخار آب در مجاورت كاتاليست نيكل در دماي 885 درجه سانتيگراد و فشار 25 اتمسفر تركيب وگاز سنتز حاصل مي شود.
4- تهيه گاز سنتز از گاز طبيعي اين روش كه در جهان متداول تر است در در دو مرحله كراكينگ و خالص سازي ، گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي گردد.در اين روش از كبالت ، موليبديم و اكسيد روي به عنوان كاتاليست استفاده مي شود.
محصول نهايي حاوي 83.8 درصد هيدروژن ، 14.8 درصد كربن منواكسيد 0.1 درصد كربن دي اكسيد و مقداري متان نيتروژن و بخار آب است. فرايند تهيه گاز سنتز از زغال سنگ در شكل نشان داده شده است.

 ج: گاز شهري (TOWN GAS)

اصطلاحا به گازي گفته مي شود كه از طريق خط لوله از يك مجتمع توليد گاز به مصرف كنندگان تحويل مي شود . گاز شهري يا از زغال سنگ و يا از نفتا توليد و در مناطقي مصرف مي شود كه يا گاز طبيعي در دسترس نباشد و يا زغال سنگ ارزان به وفور يافت شود تركيب گاز شهري هيدروژن %50، متان%20 تا %30، كربن منواكسيد %7 تا %17، كربن دي اكسيد%3، نيتروژن %8، هيدروكربورها %8
علاوه بر اين ناخالصي هاي ديگري مانند بخار آب ، امونيال ، گوگرد، اسيد سيانيدريك نيز در گاز شهري وجود دارد. به گاز شهري گاز زغال سنگ و يا گاز سنتز نيز مي گويند. در ايران گازي كه از طريق خط لوله به مشتركين در شهرها عرضه مي گردد گاز طبيعي است و تركيب آن مشابه گاز شهري نيست.

د: گاز شيرين (SWEET GAS)

گازشيرين گازي است كه هيدروژن سولفيد و كربن دي اكسيد آن گرفته شده باشد.

س: گاز طبيعي (NATURAL GAS)

گاز طبيعي عمدتا از هيدروكربوها همراه با گازهايي مانند كربن دي اكسيد ، نيتروژن و در بعضي از مواقع هيدروژن سولفيد تشكيل شده است بخش عمده هيدروكربورها را گاز متان تشكيل مي دهد و هيدروكربورهاي ديگر به ترتيب عبارتند از اتان ، پروپان ، بوتان، پنتان و هيدروكربورهاي سنگين تر ناخالصي هاي غيرهيدروكربوري نيز مانند آب ، كربن دي اكسيد ، هيدروژن سولفيد و نيتروژن در گاز طبيعي وجود دارد. گاز چنانچه در نفت خام حل شده باشد گاز محلول (SOLUTION GAS ) نام دارد و اگر در تماس مستقيم با نفت از گاز اشباع شده باشد گاز همراه (ASSOCIATED GAS) ناميده مي شود.
گاز غير همراه ( NON-ASSOCIATED GAS)از ذخايري كه فقط قادر به توليد گاز به صورت تجاري باشد استخراج مي شود در بعضي موارد گاز غير همراه حاوي بنزين طبيعي و يا چكيده نفتي ( CONDENSATE) استخراج مي شود كه حجم قابل توجهي از گاز را از هر بشكه هيدروكربور بسيار سبك آزاد مي كند.

ش: گاز طبيعي فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)

گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و دراكثر نقاط جهان يافت مي شود. (نگاه كنيد به گاز طبيعي ) گاز طبيعي را مي توان از طريق خط لوله و يا به صورت گاز طبيعي مايع شده (LNG) با نفتكش حمل نمود. از گاز طبيعي فشرده و يا به اختصار سي ان جي مي توان در اتومبيل هاي احتراقي به عنوان سوخت استفاده كرد در حال حاضر حدود يك ميليون وسيله نقليه در جهان با گاز فشرده حركت مي كنند. در ايتاليا در مقياس وسيعي از سي ان جي استفاده مي شود و در زلاندنو و آمريكاي شمالي نيز استفاده از گاز طبيعي فشرده رواج دارد.
تركيبات گاز طبيعي متفاوت است و بستگي به نوع ميدان گازي دارد كه از ان بدست امده است ناخالصي ها شامل هيدروكربورهاي سنگين ، نيتروژن ، دي اكسيد، اكسيژن و هيدروژن سولفيد مي باشد. در اتومبيل گاز طبيعي فشرده بايد در مخزن سنگين و بزرگ و در فشاري برابر 220 اتمسفر ذخيره گردد. البته از لحاظ ميزان ذخيره و ارزش حرارتي سي ان جي كه حدود 8/8 هزار ژول /ليتر است ( در مقايسه بنزين حدود 32 هزار ژول مي باشد مسافتي كه اتومبيل مي پيمايد محدود خواهد بود. علاوه بر اين به علت محدوديت تعداد ايستگاه اي سوخت گيري اتومبيل بايد به نحوي طراحي شود كه علاوه بر سي ان جي بتواند از بنزين هم استفاده نمايد. 

 مزاياي سي ان جي به شرح زير است:
1- موتور در هواي سرد به راحتي روشن مي شود.
2-سي ان جي اكتان بسيار بالايي دارد.
3- تميز مي سوزد و ته نشين كمتري در موتور ايجاد مي كند.
4- هزينه تعميراتي موتور كمتر است.
5- مواد آلاينده ناچيزي از اگزوز خارج مي گردد.
معايت سي ان جي به شرح زير است:
1- چون به صورت گاز وارد موتور مي شود هواي بيشتري در مقايسه با بنزين جايگزين مي كند و در نتيجه كارايي حجمي پايين تري دارد.
2- مسافت كوتاه تري در مقايسه با اتومبيل هاي بنزين طي مي كند مگر انكه موتور بتواند علاوه بر گاز از بنزين هم استفاده نمايد.
3- قدرت موتور اتومبيل هاي گاز سوز رويهمرفته 15 درصد كمتر از اتومبيل هاي بنزين سوز است.
4- ساييدگي نشيمنگاه شير كه بستگي به ميزان رانندگي دارد بيشتر است.
5- خطر بيشتر آتش سوزي در هنگام تصادف در مقايسه با اتومبيل هاي بنزيني ( البته تاكنون در سوابق ايمني خطر بيشتر ثابت نشده است)
در ايران طرح گاز سوز كردن خودروها يا استفاده از گاز طبيعي فشرده يكي از برنامه هاي اساسي شركت ملي گاز ايران است در حال حاضر در اكثرشهرهاي ايران جايگاه هاي سوختگيري با تاسيسات و دستگاه هاي جانبي و كارگاه تبديل سيستم خودروها از بنزين سوز به گاز سوز احداث شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است و عمليات اجرايي براي ساخت پي در پي آن در دست اجرا ميباشد.

 الف: مايعات گاز طبيعي (NATURAL GAS LIQUIDS)

 مايعات گاز طبيعي معمولا همراه با توليد گاز طبيعي حاصل مي شود. مايعات گازي (Gas liquids) نيز مترادف مايعات گاز طبيعي مي باشد. مايعات گاز طبيعي را نبايد با گاز طبيعي مايع و يا ال ان جي اشتباه كرد مواد متشكله در مايعات گاز طبيعي عبارت است از اتان ، گاز مايع ( پروپان و بوتان ) و بنزين طبيعي (natural gasoline) و يا كاندنسيت ( condensate) كه درصد هر كدام بستگي به نوع گاز طبيعي و امكانات بهره برداري دارد.
در سال 1996 كل توليد مايعات گاز طبيعي در جهان بالغ بر روزانه 5.7 ميليون بشكه بوده كه از اين مقدار توليد اوپك در حدود 2.6 ميليون بشكه در روز گزارش شده است.

 ب: گاز طبيعي مايع ( Liquefied natural gas LNG)

 گاز طبيعي عمدتا از متان تشكيل شده است و چنانچه تا منهاي 161 درجه سانتيگراد در فشار اتمسفر سرد شود به مايع تبديل مي شود و حجم ان به يك ششصدم حجم گاز اوليه كاهش مي يابد در نتيجه حمل آن در كشتي هاي ويژه به مراكز مصرف امكان پذير مي شود براي مايع كردن گاز متان مي توان آن را تا 2/5 درجه سانتيگراد زير صفر خنك نمود و تحت زير صفر خنك نمود و تحت فشار 45 اتمسفر به مايع تبديل كرد اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ولي از طرف ديگر حمل ان تحت فشار زياد احتياج به مخازن بسيار سنگين با جدار ضخيم دارد كه امكان پذير نيست و از نظر ايمني توصيه نمي شود در نتيجه در فرايند توليد گاز طبيعي مايع ، فشار آن رابه اندكي بيش از يك اتمسفر كاهش مي دهند تا حمل آن آسان باشد.
اولين محموله گاز طبيعي مايع يا به اختصار ال ان جي به صورت تجاري در سال 1964 از الجزاير به بريتانيا حمل شد و از ان هنگام تجارت گاكردن امكانات بندري و ذخيره سازي در بنادر بارگيري و تخليه و همچنين ساخت كشتي هاي ويژه حمل ال ان جي احتياج به سرمايه گذاري هنگفتي دارد در حالي كه قيمت فروش گاز طبيعي مايع در حال حاضر در سطح نازلي است لذا فروشنده و خريدار بايد قبلاً نسبت به انعقاد يك قرارداد طولاني 15 الي 20 ساله نحوه قيمت گذاري و ساير شرايط توافق لازم را به عمل آورند.
در توليد گاز مايع چهار مرحله عمده وجود دارد:
1- جداسازي ناخالصي ها كه عمدتا از كربن دي اكسيد و در برخي از موارد تركيبات گوگردي تشكيل شده است.
2- جداسازي آب كه اگر در سيستم وجود داشته باشد به كريستالهاي يخ تبديل شده و موجب انسداد لوله ها مي گردد.
3- تمام هيدروكربورهاي سنگين جدا شده و تنها متان و اتان باقي مي ماند.
4- گاز باقي مانده تا 160 درجه سانتگراد سرد شده و به حالت مابع در فشار اتمسفر تبديل مي شود.
گاز طبيعي مايع در مخازن ويژه عايق كاري شده نگهداري و سپس براي حمل به كشور مقصد تحويل كشتي هاي ويژه سرمازا( CRYOGENIC TANKERS) مي گردد. در حين حمل معمولا بخشي از گاز تبخير شده به مصرف سوخت موتور كشتي مي رسد. در بندر مقصد گاز طبيعي مايع تخليه مي گردد تا هنگام نياز به مصرف برسد قبل از مصرف گاز طبيعي مايع مجدداً به گاز تبديل مي شود. در فرايند تبديل مجدد به گاز سرماي زيادي آزاد مي شود كه مي توان از اين سرما مثلا براي انجماد موادغذايي و يا مصارف ديگر تجاري استفاده كرد .

ج:گاز غير همراه (NON-ASSOCIATED GAS)

 گاز غير همراه از مياديني كه تنها توليد گاز از انها به صورت اقتصادي امكان دارد استخراج مي شود به گاز استخراج شده از ميادين نفت ميعاني كه درصد گاز حاصله از هر بشكه هيدروكربورهاي مايع سبكه خيلي زياد است نيز گاز غير همراه مي گويند.

 چ: كلاهك( CAG CAP)

) حجمي از لايه مخزن در اعماق زمين را كلاهك گاز و يا گنبد گاز (GAS DOME) ناميده اند كه در آن گاز در بالاي نفت جمع شود. معمولا مرتفع ترين ، يا يكي از مرتفع ترين مناطق لايه مخزن محسوب مي گردد.

 د: گاز كلاهك گاز (GAS CAP GAS)

گاز كلاهك به گازي گفته مي شود كه در كلاهك گاز محبوس شده باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/07/03ساعت 13:10  توسط وحید   | 

  آیا میدانید ؟
آیا میدانید : بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.
آیا میدانید : بهترین روغن، روغن حیوانی است. روغن کنجد و زیتون هم بهترین روغن گیاهیست .
آیا میدانید : مغز انسان تنها ۲ درصد از وزن انسان را تشکیل می دهد ولی ۲۵ درصد اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف می کند.
آیا میدانید : بهترین نان ، نانهای سبوس دار است مثل نان سنگک .
آیا میدانید : شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است.
آیا میدانید : گربه ها معمولا ۶۶٪ از عمر خود را صرف خواب میکنند .
آیا میدانید : توپ گلف به طور متوسط دارای ۳۳۶ فرورفتگی است …
آیا میدانید : “آب گرم” سریعتر از “آب سرد” یخ میزند .
آیا میدانید : آمازون نیمی از اکسیژن جهان را تولید میکند .
آیا میدانید : وزن زمین ۶٫۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تن است .
آیا میدانید : موش دو پای آفریقایی از میدان دید ۳۶۰ درجه برخوردار است.
آیا میدانید : سمورهای دریایی هنگام خوابیدن دستهای هم را می گیرند تا همدیگر را گم نکنند!
آیا میدانید : بطور متوسط از هر ۵ نفر بالای ١٠٠ سال، ۴ نفر زن هستند ١ نفر مرد .
آیا میدانید : پنیر پفک اغلب پنیر تلخ (پنیر فاسد) و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد.
آیا میدانید : بهترین غذا آبگوشت با گوشت گوسفند است .
آیا میدانید : هر گربه دارای ۳۲ ماهیچه در هر گوش است .
آیا میدانید : هاوایی در اصل جزایر “ساندویچ” نامیده می شد .
آیا میدانید : آب دریا بهترین ماسک صورت است !
آیا میدانید : چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگا پیکسل عمل می کند !
آیا میدانید : مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی است که تلویزیون می بینید !
آیا میدانید : جوانان هندی شادترین و ژاپنی ها افسرده ترین های جهان هستند !
آیا میدانید : قوه چشایی پروانه در پاهای آن تعبیه شده است !
آیا میدانید : اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است.
آیا میدانید : رشد کودک در بهار بیشتر است.
آیا میدانید : ۹۰% سم مار از پروتئین تشکیل شده است !
آیا میدانید : ۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد.
آیا میدانید : ظروف پلاستیکی تقریباً ۵۰۰۰۰سال در برابر تجزیه مقاومند.
آیا میدانید : سرعت عطسه یک انسان برابر است با ۱۶۰ کیلومتر در ساعت است.
آیا میدانید : کرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ برابر خود غذا می خورند.
آیا میدانید : تنها قسمتی از بدن که خون ندارد قرنیه چشم است.
آیا میدانید : دلفین ها همانند گرگ ها هنگان خواب چشم هایشان را باز می گذارند.
آیا میدانید : با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم. بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست.
آیا میدانید : شترمرغ در ۳ دقیقه ۹۵ لیتر آب می خورد.
آیا میدانید : حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند.
آیا میدانید : جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود.
آیا میدانید : زمان بارداری فیل به دو سال می رسد.
آیا میدانید : در یک سانتی متری پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است.
آیا میدانید : وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش… ش… شما آرام می شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی از دلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد.
آیا میدانید : انسان امروزی به طور متوسط ۶ سال از عمر خود را تلویزیون نگاه می کند و ۶ سال را صرف غذا خوردن می کند و یک سوم را می خوابد + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید  
ذ: گاز مايع (LPG)
مايع و يا به اختصار ال پي جي از پروپان و بوتان تشكيل شده است گازي كه در سيلندر نگهداري مي شود و در منازل مورد استفاده قرار مي گيرد همان گاز مايع و يا مخلوط پروپان و بوتان است. گاز مايع را مي توان از سه منبع بدست آورد:1- گاز طبيعي غير همراهگاز ترو ترش از ميدان گاز طبيعي را پس از خشك كردن و گوگردزدايي مي توان تفكيك كرد و پروپان و بوتان را بدست آورد.2- گاز طبيعي همراه پس از تفكيك و پالايش گاز طبيعي همراه با نفت خام نيز مي توان پروپان و بوتان آن را جدا نمود.3- نفت خامبخشي از پروپان و بوتان در نفت خام باقي مي ماند كه مي توان آن را با پالايش نفت خام بدست آورد همچنين در فرايند شكستن ملكولي و يا فرايند افزايش اكتان بنزين نيز ، پروپان و بوتان به صورت محصول جانبي حاصل مي شود.در آميزه گاز مايع درصد پروپان و بوتان بسيار مهم است در تابستانها كه هوا گرم است درصد بوتان را اضافه مي كنند ولي در زمستان با افزايش ميزان پروپان در حقيقت به تبخير بهتر آن كمك مي نمايند معمولا درصد پروپان در گاز مايع بين 10 الي 50 درصد متغير است .در جهان روزانه بيش از 5 ميليون بشكه گاز مايع مصرف مي شود مصارف گاز مايع در كشورهاي مختلف متفاوت است متوسط درصد مصرف آن طي دهه 1990 در جهان در بخش هاي مختلف به شرح زير است:تجاري و خانگي %60، صنايع شيميايي %15، صنعتي %15، خدماتي %5، توليد بنزين%5هر تن متر يك پروپان معادل 12.8 بشكه و بوتان برابر 11.1 بشكه است.گاز مايع را با كاميون هاي مخصوص خط لوله و يا كشتي هاي ويژه اي كه براي همين منظور ساخته شده است حمل مي نمايند.الف: گاز مشعل (FLARE GAS)
هيدروكربورهاي سبك ممكن است به صورت گاز از شيرهاي ايمني در دستگاه هاي بهره برداري ، پالايشگاه ها و يا مجتمع هاي پتروشيمي ، گذشته و از طريق مشعل سوزانده شود چنانچه يكي از واحدهاي پالايشگاه به علت بروز اشكالاتي در سيستم برق يا آب سرد كننده از كار بيفتد لازم است كه مقادير خوراك مجتمع و يا محصولات پالايشگاه از طريق دودكش به مشعل هدايت و سوزانده شود تا از خطرات احتمالي جلوگيري شود.در مجتمع هاي بزرگتر و مجهزتر معمولا دستگاه هاي بازياب نصب شده كه مي توان در مواقع اضطراري بخشي از مايعات و يا گازها را به انجا هدايت كرد و از وسوختن آنها جلوگيري نمود.
 ب: گاز همراه (ASSOCIATED GAS) گاز همراه يا به صورت محلول در نفت خام است كه در مراحل بهره برداري از نفت خام جدا مي شود و يا به صورت جداگانه از نفت خام اشباع شده حاصل مي شود. + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید ۶ باور غلط در استفاده از بنزین ۶ باور غلط بنزینی
 
اگر فکر می کنید که سوختهای سوپر همیشه بهترین هستند و یا این که رانندگی با شیشه های پایین مصرف سوخت شما را افزایش می دهد، به شما توصیه اکید داریم که این مطلب را مطالعه کنید. 
به گزارش ایران ویج ، جلوگیری از مصرف اضافه سوخت در خودروها از جمله دغدغه های اصلی سازندگان و استفاده کنندگان از خودروها است. در این میان باورهایی در مورد کاهش یا افزایش مصرف سوخت وجود دارند که برای سالها به عنوان باورهایی صحیح انگاشته می شدند. اما حقیقت این است که بخش زیادی از این باورها اشتباه هستند و یا با معرفی فناوری های جدید دیگر صحیح نیستند. در این مطلب شما را با بعضی از این باورهای غلط آشنا می کنیم. 
فیلتر هوای کثیف 
در اتومبیل های قدیمی تر وجود یک فیلتر هوای کثیف باعث تغییر در حجم هوای ورودی به موتور برای عمل ترکیب با سوخت شده و باعث می شد که سوخت بیشتر مصرف شود. خودروهای مدرن امروزی که از سیستم های کامپیوتری برای محاسبه میزان هوا و سوخت ورودی به محفظه احتراق استفاده می کنند دچار این مشکل نمی شوند و زمانی که با کاهش حجم هوا رو به رو شوند به صورت اتوماتیک میزان سوخت ورودی به موتور را نیز کاهش می دهند. 
سوخت گیری در هوای سرد شاید شما هم این نکته را شنیده باشید که سوخت گیری در صبح و یا هوای سرد باعث می شود که شما حجم بیشتری سوخت دریافت کنید. دلیل ابراز این نظر نیز این است که بنزین در هوای سرد و یا صبح زود فشرده شده و شما حجم بیشتری از بنزین را دریافت می کنید. اما حقیقت این است که اکثر پمپ های بنزین مخازن خود را در زیر زمین نگاه داری می کنند و دمای بنزین در تمامی مدت روز ثابت است. 
سوخت های سوپر همیشه بهترین هستند 
زمانی که شما وارد یک پمپ بنزین می شوید با چند نوع بنزین رو به رو می شوید که هر کدام از درجه کیفی متفاوتی برخوردار هستند. نکته این است که این کیفیت مرتبط با میزان ” اوکتان ” موجود در بنزین است. میزان بالاتر اوکتان از سوختن بی دلیل بنزین در موتور جلوگیری می کند. اما نکته ای ظریف و مهمی که عمدتا در این جا مورد توجه قرار نگرفته است این است که مسئله سوختن بیش از حد بنزین در موتور مربوط خودروهای اسپرت و گران قیمت است که از موتورهای با توان بالا بهره می برند. حقیقت این است که نه فقط در جامعه ما و بلکه کلیه کشورهای جهان این گونه از ماشین ها متعلق به اقشار محدودی از جامعه هستند. پس در هنگام خرید سوخت نیز به نوع خودروی خود نیز دقت کنید. 
رانندگی با شیشه های پایین 
بسیاری از ما تا به امروز این فکر را قبول داشتیم که رانندگی با شیشه های پایین به موتور فشار آورده و باعث می شود که مصرف سوخت خودرو افزایش یابد. باید به شما بگوییم که این تصور نیز غلط است. در آزمایشاتی که در تاسیسات شرکت ” هوندا ” انجام شده است مشخص شده است که در زمانی که شما با شیشه های بالا و کولر روشن و با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کنید به میزان ۱ لیتر برای هر ۱۲۰۰ متر با افزایش سوخت مواجه می شوید. در صورتی که در زمان حرکت با شیشه های پایین میزان افزایش مصرف سوخت خیلی بالا نبوده و به نوعی قابل اندازه گیری نبوده است. 
کارکرد خودرو و مصرف سوخت یکی از اصلی ترین نکات در مورد ماشین های کارکرده میزان مسیری است که این خودروها طی کردند. بسیاری تصور می کنند که یک ماشین هر چه بیشتر کار کند مصرف سوخت آن نیز افزایش می یابد. این تصور غلط است و باید گفت که مصرف سوخت یک خودرو در ابتدا شروع به حرکت از کیلومتر صفر تا چند هزار کیلومتر حرکت تفاوت چندانی ندارد. اما این مسئله مستلزم رعایت یک مسئله است که آن هم رعایت اصول تعمیر و نگهداری خودرو است. در صورتی که خودروی خود را به موقع تحت بازدید و تعمیر مناسب قرار دهید تا مدتها از یک میزان مصرف سوخت ثابت بهره خواهید برد. 
اندازه و دوگانه سوزی شاید بسیاری تصور کنند که هر چه یک خودرو کوچکتر باشد کمتر مصرف می کند و یا اینکه دوگانه سوزها نیز کمتر مصرف می کنند. این تصور نیز یک اشتباه بزرگ است. بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخص شده است که میزان مصرف یک خودرو بیشتر به عواملی هم چون نوع موتور، نوع طراحی بدنه و یا قدرت پیشرانهای ثانویه ارتباط دارد تا به صرف اندازه خودرو یا دو گانه سوز بودن آن.
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید در باره بنزین Gasoline
بنزین Gasoline 
 
بنزین، یک سوخت بسیار مناسب برای موتورهای درونسوز جرقه افروز می باشد که در کمتر از عمر یک انسان معمولی، شناخته و استفاده شده است. بنزین در کشورهای مختلف به نام های گوناگونی چون گاز، بنزین، پترول، گازولین، اویل، اسپیریت و... نامیده می شود.
مؤسسه استاندارد ASTM تعریف زیر را برای بنزین پذیرفته است.
یک نفتای پالایش شده که ترکیبات شیمیائی آن اجازه می دهد که به عنوان یک سوخت در موتورهای درونسوز مورد استفاده قرار گیرد.
تاکنون بیشتر از ۴۵% از نفت خام و تولیدی و فرآورده های نفتی به صورت بنزین مصرف شده است. به طور کلی بنزین از تقطیر خام بین ۶۰۰c تا ۱۸۰۰c بدست می آید. وزن مخصوص آن ۷۲/۰ تا ۷۶/۰ است. تقریباً تمام بنزین ها شامل ۸۷/۰ کربن و ۳/۱۴% هیدروژن می باشند و شاید بتوان آن را به شکل فرمول مولکولی میانگین ۱۶c۸H نشان داد. بنزین از تعداد زیادی هیدروکربن های با ۸،۷،۶،۵ اتم کربن ساخته شده که به راحتی تبخیر می شوند. تقریباً کلیه هیدروکربورهای پارافینی، نفتی: سیکلو پنتان و سیکلو هگزان با نقطه جوش پائین تر از ۱۳۰۰c و هیدروکربورهای معطر با نقطه جوش پائین تر از ۱۸۰۰c در نبزین شناسائی شده اند. حقیقت آن است که ده درصد بزرگی از وزن هر فرآورده نفتی فقط از تعداد محدودی ماده شیمیائی تشکیل شده است. از ۵۰۰ ماده سازنده بنزین ۵ ماده شیمیائی ۲۹ درصد و ۲۰ ماده ۵۹ در صد وزن سازنده بنزین را تشکیل می دهد.
در سال های پیش بنزین را تنها از برش چکیده نفت خام در نتیجه اولین تقطیر بدست می آمد. اما اکنون بنزین بدست آمده از گاز طبیعی، بنزین پلیمر نتیجه پلی مرینراسیون هیدروکربورهای گازی و بنزین کراکینگ بدست آمده از فرآیند کراکینگ برش های (Cracking) سنگین تر نیز فراهم می گردد.
● ده روش برای صرفه جوئی بنزین
۱) به محض حرکت اتومبیل، ساسات را به داخل فشار دهید و در حالی که اتومبیل در طول حاده حرکت می کند، آن را گرم کنید.
۲) سرعت ماشین را در حد کم نگهدارید. کاهش حد سرعت از ۷۰ مایل در ساعت تا ۵۰ مایل در ساعت این امکان را به شما می دهد که با یک اتومبیل متوسط خانوادگی بتوانید باهر گالن سوخت ذخیره شده ده مایل دیگر را طی کنید. اقتصادی تر خواهد بود که سرعت ماشین بین ۳۰ الی ۴۰ مایل در ساعت باشد.
۳) از تغییرات ناگهانی پرهیز کنید. همیشه چرا غ های راهنمائی و توقف ها را در نظر داشته باشید. هر وقت که ترمز می کنید مقدار زیادی بنزین تلف کرده اید.
۴) با پدال گاز به نرمی کار کنید. در دنده های پائین اگر محکم گاز بدهید. سوخت قابل توجهی راکه بیش از حد ضروری است، مصرف کرده اید.
۵) جائی که محدویت های سرعت، شرایط دید و جاده اجازه می دهد. سراشیبی را آنقدر تند برانید تا سرعت اتومبیل، شما را به انتهای سربالائی بعدی برساند. چنین برآورده شده است که در سراشیبی نیمی از سوختی را مصرف می کنیم که در سربالائی. اما وسوسه نشوید که در سراشیبی با دنده خلاص حرکت کنید، زیرا خطرناک است.
۶) اصطکاک را تا آنجا که می توانید کاهش دهید: کم بودن باد چرخ ها، چسبیدن لنت ترمزها، سفت بودن زیادتسمه پروانه، جملگی از توان اتومبیل می کاهند.
۷) اگر در یک ترافیک سنگین گرفتار شده اید، موتور اتومبیل تان را خاموش کنید تا سوخت کمتری مصرف شود.
۸) ماشین را زیاد از مسافر و اجناس باز نکنید. بستن بار سنگین روی باربند اتومبیل می تواند مصرف سوخت را به میزان ۲۵ درصد افزایش دهد.
۹) در سرمای شدید زمستان، رادیاتور را با فویل آلومینیومی بپوشانید. به خاطر بسپارید که یک موتور داغ کارآئی بیشتری دارد تا یک موتور سرد.
۱۰) اتومبیلتان را چند وقت به چند وقت به سرویس ببرید و از مکانیک بخواهید که به کارکرد زمانی موتور، به نحوهٔ عمل کاربراتور، دستگاه خنک کنده سیستم سوخت اتومبیل نیز توجه خاصی بکند.
● بنزین مصنوعی: تولید مصنوعی از زغال سنگ یا گازهای حاوی کربن معمولاً مقداری بنزین مصنوعی تولید و به بنزین طبیعی می افزایند. بنزین مصنوعی را زا زغال سنگ، گاز طبیعی یا اجزای نفت خام به دست می آورند. بنزینی را که از اجزاء نفت خام به دست می آید در صورتی می توان بنزین مصنوعی نامید که ماده اولیه آن گازی شکل یا دارای درجه فراریت پائین بوده باشد، همچنین مواد باقیمانده از پالایش نفت خام و رسوبات دیگری را که غنی از کربن است به بنزینی تبدیل می کنند که آنرا هم می توان مصنوعی نامید.   
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید قاتل نامرپي-گاز منواكسيد كربن قاتل نامرپي-گاز منواكسيد كربن 
باز هم هشداري ديگر از علائم و راه هاي توليد گاز منواكسيد كربن!!! 
براساس اعلام سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني تهران، سوختن كامل گاز زماني انجام مي شود كه اكسيژن كافي باشد، چرا كه عمدتا در دستگاه هاي گرم كننده، هواي مورد نياز بايد از خارج از محيط تامين وگازهاي مضر ناشي از سوختن مانند گاز كربنيك و منواكسيد كربن در خارج از محيط تخليه شود. 
در وسايل گرمازاي دودكش دار، در صورتي كه دودكش بدون نقص باشد، عمل تهويه (ورود اكسيژن لازم و تخليه گازهاي مضر) به خوبي از طريق آن انجام مي شود، اما در وسايل گرمازا با شعله باز و بدون دودكش، اين شرايط فراهم نيست، به اين ترتيب اين وسايل، اكسيژن لازم را براي سوختن از همان محيط مي گيرند و طبعا گازهاي مضر حاصل از سوختن را نيز به همان محيط برمي گردانند كه با توجه به سرماي هوا و بسته بودن راه هاي تهويه هوا مثل پنجره ها، دريچه هاي كولر و درب ها، عمل تهويه هوا به درستي انجام نمي شود و در اثر سوختن ناقص و وجود گازهاي مضر به خصوص گاز CO در اين محيط افراد دچار مسموميت يا به اصطلاح «گازگرفتگي» مي شوند و در اثر اين مسموميت دراندك زماني جان خود را از دست مي دهند. 
بسياري از مردم تصور مي كنند كه گازگرفتگي و ايجاد گاز CO ، تنها در اثر سوختن ناقص زغال چوب رخ مي دهد، از اين رو بسياري، اين گاز كشنده را «گاز كرسي» و يا «گاز زغال» مي نامند، در صورتي كه اين گاز در اثر سوختن ناقص هر ماده سوختني ممكن است، ايجاد شود. 
مهم ترين منابع توليد گاز منوكسيد كربن در ساختمان ها!!! 
 استفاده از وسايل گازسوز و گرمايشي بدون دودكش، نقص در دودكش و نشت گاز در فضاي مسكوني، استفاده از وسايل خوراك پزي براي گرمايش، به كارگيري روشنايي گاز به مدت طولاني به خصوص در فضاي بدون تهويه، ضعف در دودكش شومينه، معيوب بودن مشعل شوفاژ، آبگرمكن هاي ديواري و زميني به ويژه وقتي كه دودكش مناسب ندارند و استقرار اتومبيل روشن در پاركينگ از جمله مهم ترين منابع و راه هاي توليد گاز منوكسيد كربن در منازل و ساختمان ها به شمار مي روند. 
علائم وجود گاز منوكسيد كربن درمحيط 
 شناخت نسبي و اوليه در مورد علائم گاز منوكسيد كربن و چگونگي ايجاد آن، بهترين راه براي پيشگيري است، چرا كه به اين ترتيب گازگرفتگي و به دنبال آن مسموميت منجر به فوت به وقوع نمي پيوندد.           توجه به اين موضوع حائز اهميت است كه گاز منوكسيد كربن بسيار سمي، بي رنگ، بي بو و بي طعم است و همين ويژگي ها موجب نامگذاري آن به عنوان «قاتل پنهان» شده است. اگرچه اين گاز سبك تر از هواست،اما قابليت انتشار آن در محيط بسيار زياد است و به همين دليل در تمامي نقاط يك فضا به سرعت متراكم مي شود وچون هموگلوبين خون ميل تركيبي فوق العاده اي با اين گاز دارد (250 برابر ميل تركيبي هموگلوبين با اكسيژن)، اكسيژن ديگر به بافت هاي بدن نمي رسد و به سرعت موجب مسموميت مي شود و سلسله عصبي را فلج و قدرت هرگونه اقدامي را از سوي شخص مسموم از وي سلب مي كند.  
غفلت و بي اطلاعي مردم مهم ترين عامل بروز حوادث گازگرفتگي است !!! 
مهم ترين عامل بروز اين نوع حوادث، غفلت و ناآگاهي مردم است. اين در حالي است كه بارها از سوي كارشناسان در اين خصوص هشدار داده شده، اما ظاهرا چون اين «قاتل پنهان» غيرقابل حس و بي بو و بي رنگ است، افراد، كشنده بودن آن را باور ندارند.
ساير عواملي كه به انتشار اين گاز در محيط منجر مي شود  
نبود تهويه درست و مناسب درمحيط، تخليه نشدن گازهاي مضر وجايگزيني هواي تازه، نقص فني در وسايل گرمازا و نيم سوز بودن زغال چوب، نقص فني در شبكه تهويه (لوله كشي آبگرمكن ها، بخاري ها و شومينه ها و ...) از ديگر عوامل انتشار گاز CO در محيط است.  
توصيه ها و هشدارها!!! 
براين اساس همانند گذشته به تمامي شهروندان توصيه مي كنیم تا براي گرم كردن محيط حتما از وسايل گرمازاي استاندارد استفاده كنند و پيش از به كارگيري آنها در نظر داشته باشند كه فرد متخصصي آن را بازبيني و سرويس كند. 
همچنين شرايطي فراهم شود تا عمل تهويه هوا در محيط آسان شود، به عنوان مثال بازگذاشتن دريچه هاي كولر، يك پنجره كوچك يا درب به طوري كه بسته نشود، راه مناسبي براي تهويه هواست. شهروندان هرگز از بخاري هاي دستي براي گرمكردن هواي حمام استفاده نكنند، چون محيط حمام ها كوچك است و اكسيژن محيط نيز در اثر بخار آب به سطوح بالا رانده مي شود و در نهايت بر اثر سوختن ناقص و ايجاد گاز CO، مسموميت قطعي خواهد بود.        
 در صورت استفاده از وسايل گرمازاي دودكش دار حتما دودكش ها به طور كامل معاينه و بررسي شوند، چراكه معمولا بسته بودن دودكش هاي ديوار از عوامل ايجاد مسموميت وگازگرفتگي است. دودكش هاي غيرثابت (غيرديواري) كه بايد از مواد غيرقابل اشتعال و گالوانيزه (زنگ نزن) و از مقاومت فيزيكي مناسبي برخوردار و تا جاي ممكن كوتاه، مستقيم و در محل اتصالات، كاملا محكم و غيرقابل نفوذ باشند، حتما كنترل شوند. قدرت مكش دودكش ها هرچندگاه يك بار از سوي يك سرويس كار و متخصص فني بررسي شود.  
براي جلوگيري از برگشت دود و گازهاي مضر به داخل دودكش و در نهايت به داخل محيط كه معمولا بر اثر گرفتگي و يا وزش باد به وجود مي آيد، بايد دودكش ها داراي هواكش مخصوص باشند و كلاهك آنها حداقل 60 سانتي متر از بلندترين نقطه ساختمان بالاتر باشد. دودكش ها به ويژه در مورد شومينه ها هر سال بايد بررسي و از دوده تميز و از هرگونه نقص و نشت گاز حفاظت شوند. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه استفاده مشترك از يك دودكش بسيار خطرناك است و دودكش هاي فلزي بايد در مسير خود با بست هاي مخصوص محكم شده باشند به نحوي كه از جدا شدن اتصالات جلوگيري شود.  
 قطر دودكش، طراحي آن، مسير عبور و ... بايد با توجه به ظرفيت حرارتي محاسبه و اجرا شود. از وسايل پخت و پز براي گرمايش و كپسول هاي سفري (پيك نيكي) در فضاي داخلي ساختمان استفاده نشود.             
 در فضاي پاركينگ كه بسته و بدون تهويه است، از روشن كردن خودرو و طبعا نفوذ مواد ناشي از احتراق خودرو به داخل فضاي منزل خودداري شود. براين اساس در تبديل سوخت مايع به گاز شهري حتما از سرويس كار ماهر و مجاز بهره گيري شود. هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش استاندارد مجزا و مجهز به كلاهك باشد.
حين ساخت وساز از ريختن مصالح به داخل دودكش و مسدود كردن آن جلوگيري شود و مسير دودكش همواره در سراسر آن عاري از هرگونه موانع باشد. رنگ شعله آتش در وسايل گرمازا بايد كاملا آبي باشد، در غير اين صورت نشان دهنده وجود نقص در سيستم سوخت رساني و يا فتيله دستگاه است و بايد به سرعت برطرف شود.  
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید آشنايي با قاتلي كه در همه خانه‌ها پيدا مي‌شود
آشنايي با قاتلي كه در همه خانه‌ها پيدا مي‌شود
گاز مونوكسيدكربن را كه مي شناسيد؛ گازي كه نه رنگي دارد و نه بويي! اما همين گاز بي رنگ و بو، مي تواند با نفوذ در هوايي كه تنفس مي كنيم، به ريه ما وارد شود، در خون ما جريان پيدا مي كند و از طريق خون به مغزمان راه مي‌يابد وبه اين ترتيب ما را به بيهوشي دچار كرده و يا حتي بكشد. اما با شناخت راه‌هاي ورود اين قاتل پنهان و مرموز به محيط خانه و رعايت چند نكته ساده مي‌توان از اثرات كشنده آن در امان بود.
سوختن ناقص هر نوع سوخت آلي باعث توليد گاز مونوكسيد كربن مي‌شود. در نتيجه هر نوع وسيله اي كه در آن فرايند سوختن اتفاق بيفتد، مي‌تواند يك توليد كننده بالقوه اين گاز به حساب آيد.زماني كه شعله‌اي به جاي رنگ آبي، با رنگ زرد بسوزد، نشانه سوخت ناقص و در نتيجه توليد اين گاز خطرناك مي شود.
تنفس اين گاز و جايگزين شدن آن به جاي اكسيژن موجب بروز علايم مسموميت با آن خواهد شد. اكسيژن حيات بخش و مونوكسيد كربن كشنده است، به همين سادگي!
انواع بخاري‌ها، اجاق‌هاي خوراك‌پزي، تنورها و شومينه‌ها منابع خانگي توليد اين گاز مهلك هستند. اگر سيستم تهويه اين وسايل نقص داشته و يا نشتي در دودكش آن وجود داشته باشد، مونوكسيد كربن وارد هواي تنفسي ما شده و آن را آلوده مي‌كند. روشن نگه داشتن خودرو به مدت طولاني در پاركينگ سرپوشيده نيز مي تواند حجم بالايي از اين گاز را به ريه‌هاي ما بفرستد.
اكثريت منازل از مواد سوختني مانند گاز، نفت، هيزم، ذغال سنگ و غيره به عنوان منبع گرمايي استفاده مي‌كنند و از سوختن همه اين مواد گاز مونوكسيد كربن توليد مي شود.
به طور كلي ميزان گاز مونوكسيد كربن توليد شده در اثر اگزوز خودرو7 درصد، بخاري نفت سوز5 درصد و گاز مايع 4 درصد است. ذغال نيز مقدار قابل توجهي از اين گاز توليد مي كند. مطالعه اي در كشور امريكا نشان مي دهد بيش از 100 هزار معاينه سرپايي در سال به علت وسايل گرمايي كهنه و تعمير نشده و در نتيجه توليد اين گاز رخ داده است.  
علايم مسموميت با مونوكسيد كربن
علايم اوليه ناشي از تنفس اين گاز تا حدي شبيه به آنفلوآنزا ست. با اين تفاوت مهم كه در آن تب وجود ندارد. با مشاهده علايمي همچون سرگيجه، سردرد، ضعف، بي حالي و تهوع و استفراغ و نيز تنفس نا منظم و در صورت وجود شواهدي از انتشار گاز در محيط، بايستي به فكر مسموميت‌ ‌حاد با مونوكسيد كربن بود.
مخصوصا وقتي بيشتر به اين موضوع شك مي كنيم كه علايم با خروج از محيط بهبود يافته و با برگشتن به آن دوباره باز مي گردد.
يكي از مهم ترين دلايل خطرناك بودن اين گاز ميل تركيبي بالاي آن با هموگلوبين خون است. همان طور كه مي‌دانيم هموگلوبين به طور طبيعي با پيوند موقت با اكسيژن، آن را تا سلول‌هاي مختلف بدن حمل مي‌كند. اما در رقابت با مونوكسيد كربن كاملا ناتوان است. طوري كه وقتي پاي چنين رقيبي پيش مي‌آيد خودش را كنار مي‌كشد. 
علت آن است كه ميل تركيبي مونوكسيدكربن 250 برابر بيشتر از اكسيژن است.
مسموميت با گاز را چه كنيم؟  
در موقع مسموميت با مونوكسيد كربن به اين نكات عمل كنيد:
1) از خانه يا محيطي كه گاز در آن انتشار يافته خارج شويد.  
2) خونسردي خود را حفظ كنيد و نفس عميق بكشيد. اين كار كمك مي‌كند از اتلاف بيهوده مقدار اندك باقيمانده اكسيژن خون خود جلوگيري كنيد.
3) به مركز درماني مراجعه كنيد تا درمان مناسب را دريافت كنيد. ممكن است در آنجا با گرفتن مقداري اكسيژن از طريق ماسك سرحال شويد. مبارزه با قاتل
پيشگيري از مسموميت با گاز مونوكسيد كربن در خانه ها با رعايت چند نكته ساده امكان پذير است.  
1) حداقل يك هشداردهنده دود و نيز يك هشداردهنده مونوكسيد كربن در خانه تان نصب كنيد. به خصوص در مجاورت اتاق خواب ها.  
2)با بازديد‌هاي دقيق و دوره‌اي از سيستم حرارت مركزي منزل از پاكيزگي و كاركرد درست آن مطمئن شويد. نشتي ها را هرچه سريعتر اصلاح كنيد.  
بهتر است براي اين كار از تعميركاران حرفه اي كمك بگيريد.  
3) وسايل گرمازا مانند شومينه و بخاري را از لحاظ وجود دوده، زنگ زدگي و هر گونه آلودگي اضافه بررسي كنيد. مخصوصا به خوردگي ها و مسدود شدن مسير دود دقت كنيد. هرگز دريچه عبور دود را تا قبل از خاموش شدن كامل آتش نبنديد.  
4) نكته ظاهرا بديهي اما حياتي آنكه، دودكش بخاري را هنگام استفاده از آن باز بگذاريد. 
5)حداقل سالي يك بار از يك تاسيساتي ماهر بخواهيد تا با پاك كردن لوله بخاري مانع جمع شدن كرئوزوت در فضاي آن شود.  
6) براي بخاري هاي نفتي از هيچ ماده سوختني غير از نفت استفاده نكنيد.  
7)وسايل گرمازا را در محيط هايي بگذاريد كه هوا در آنها به اندازه كافي جريان دارد.  
8) هرگز از اجاق گاز آشپزخانه براي گرم كردن خانه استفاده نكنيد. وسايل گازسوز را به دقت تنظيم و تعمير كنيد. اين موضوع به ويژه در مورد وسايلي كه قبلا سوخت ديگري مانند نفت داشته اند، اهميت خاصي پيدا مي كند.  
9)به هيچ وجه از منقل هاي ذغالي كباب در محيط منزل استفاده نكنيد.  
10) هرگزاز رنگ برهايي كه حاوي ماده اي به نام متيلن كلرايد هستند، در خانه استفاده نكنيد. اين ماده پس از ورود به بدن به مونوكسيد كربن تبديل مي شود.
‌ + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید دل‌نگرانی‌ها از فصل سرد سال
 دل‌ نگرانیها از فصل سرد امسال
با سرد شدن هوا بنظر زمستان امسال زودتر از موعد مقرر در حال فرا رسیدن است  و مردم نیز طبق عادت همه ساله، با سرد شدن تدریجی هوا برای گرمابخشی به کانون زندگی خود، به استفاده از وسایل گرمازا که امروزه بیشتر گازسوز هستند تا نفت سوز، روی می‌آورند.
همه روزه در جای جای میهن، حوادث تلخ و ناگوار مربوط به استفاده نادرست از وسایل گاز سوز روی می‌دهد که تنها بخشی از آنها از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری به گوش و چشم ما می‌رسد.
شاید با مراجعه به سازمان‌هایی چون آتش نشانی، اورژانس یا شرکت ملی گاز ایران بتوان به آماری از میزان مرگ و میر ناشی از نشت گاز و انفجار این گونه وسایل که با انتشار گاز سمی و کشنده منو اکسید کربن همراه است، دست یافت، اما آنچه می‌تواند در کاهش این تلفات موثر باشد، آگاه سازی و فرهنگ سازی بنیادین در استفاده اصولی از وسایل گازسوز است.
آمارهای رسمی و غیررسمی مرگ یا مسمومیت های ناشی از گازگرفتگی و انفجارها به دلیل استفاده غیر اصولی و ناصحیح وسایل گرمازای گازسوز، نشان از آن دارند که در این بخش، یعنی فرهنگ سازی بنیادین، به گونه شایسته و بایسته، زیربنایی عمل نشده و لازم است سازمان‌ها یا نهادهای مربوط، به اجماع مشتركی دراین زمینه برسند و بروز چنین وقایع تلخ و جبران ناپذیری را به پایین ترین حد كاهش دهند.
شاید بد نباشد از جنبه‌های گوناگون به این موضوع پرداخته شود؛ این که به راستی چه سازمان یا نهادی باید متولی اصلی ایجاد ریشه‌های فرهنگی و قطور کردن این ریشه ها باشد؟ در قبال بروز حوادث مربوط به گاز و انفجارهای ناشی از گاز در وسایل گازسوز، چه سازمانی باید پاسخ گو باشد؟ نظارت بر لوله کشی اصولی گاز در ساختمان‌ها باید درحوزه مسئولیت چه مقام و مرجعی باشد و شرکت ملی گاز در این مورد چه جایگاهی دارد؟ چه سازمان یا نهادی باید مسئولیت آموزش مستقیم و غیر مستقیم درباره استفاده از وسایل گاز سوز را بر عهده داشته باشد؟ جایگاه استاندارد و رعایت قوانین استاندارد در ساخت این گونه وسایل در کجاست؟ همه این پرسش‌ها در جای خود قابل بحث هستند.
وقتی صحبت از گاز، نشت گاز و گاز زدگی (خفگی ناشی از استنشاق گاز) می شود، شاید بی درنگ، شرکت ملی گاز و کوتاهی این شرکت در ارائه خدمات به ذهن من و شمای خواننده خطور کند، اما با اندكی صبر و تامل می توان به این نکته رسید که این شرکت برحسب وظیفه‌ای که برایش تعریف شده است، تنها به عنوان تولید کننده، انتقال دهنده و توزیع کننده، عاملیت دارد و درقبال مواردی چون نشت گاز وسیله مورد استفاده در منازل، توجه به نکات ایمنی استفاده از آنها و نظارت بر لوله کشی داخل ساختمان ها، مسئولتی ندارد که البته ممکن است این سوال گاه در ذهن من و شما نقش ببندد که چرا؟
برای مثال، تا چندی پیش، وقتی ساختمانی بنا می‌شد، شرکت ملی گاز در مورد لوله کشی داخل منازل نظارت داشت و با تایید این شرکت، امور مربوط به لوله کشی گاز داخل ساختمان‌ها صورت می‌گرفت، اما مدتی است، این کار زیر نظر مهندسان سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود و لوله کشی گاز داخل بناهای تجاری و مسکونی با نظر و تایید ایشان، محقق می‌شود.
شاید ذکر این نکته بجا باشد که آیا بر نظارت این سازمان، نظارت عالیه ای نیز از طرف شرکت ملی گاز صورت می گیرد و این که چرا این شرکت، چنین مسئولیت مهمی را به سازمان یاد شده واگذار کرده است،جای سوال دارد.
آموزش از دیگر مقوله‌هایی است که با توجه به اخباری که از این سو و آن سو شنیده می‌شود یا در جراید شاهد آن هستیم، به نظر می آید، بنیه قوی نداشته باشد و متولی واحدی برای خود ندارد اگر چه شرکت ملی گاز ایران بنا بر رسالت و احساس وظیفه‌ای که برای خود قائل است، درقالب تهیه و تنظیم بروشور، چاپ تراکت، اعزام کارشناس آزموده به مدارس ابتدایی، تهیه انیمیشن‌های آموزشی و ... در این زمینه تلاش‌های زیادی كرده اما آیا این موارد در نهایت کفایت می‌کند؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که برای دستیابی به نتیجه مطلوب که همانا حفظ جان ارزشمند انسان‌هاست، پهنه آموزش جدی‌تر و قوی‌تر پیگیری شود؟
این که متوقع باشیم همه بار سنگین این مهم، تنها بردوش یک سازمان یا یک شرکت باشد، شاید چندان منطقی نباشد. همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می توانند دراین راه گام نهند، اما آنچه لازم است كه به آن توجه شود، شیوه‌های آموزش و راهبری و سکانداری و تداوم در ارائه این آموزش‌ها به مردم است.
انسان‌ها سرمایه‌های گران قیمتی هستند که فقدان هر یک از آنها خسارت‌های جبران ناپذیری را بر پیکره اجتماع وارد می‌کند؛ از این رو با سرمایه‌گذاری‌های مناسب، به ویژه در محیط های آموزشی مانند مدارس که مناسب‌ترین و بهترین جایگاه برای ترویج و بنیادی کردن فرهنگ استفاده از انرژی به شمار می‌آیند، می‌توان از هدر رفت این سرمایه‌های با ارزش انسانی جلوگیری به عمل آورد.
بحث دیگری که در این میان قابل طرح است، نظارت بر ساخت کالاهایی است که گاز طبیعی تامین کننده سوخت آنهاست.
با شروع دوره سرما و حتی کمی قبل‌تر، از طریق صدا و سیما و جراید کشور، موج تبلیغ در مورد وسایل گرمازای گاز سوز آن‌ هم از نوع بدون دودکش نیز افزایش یافته که این با توصیه‌های اکید شرکت ملی گاز مبنی بر استفاده از وسایل گاز سوز دودکش دار مغایر است.
مردم حق دارند که در سلامت زندگی کنند و از کالایی که خریداری می کنند، اطمینان یابند.این اطمینان از ناحیه چه سازمانی یا ارگانی باید به آنها داده شود؟
در حال حاضر شاید هزاران بخاری یا وسیله گازسوز دیگر بدون دودکش، در بازار وجود دارد که به طور حتم هزاران مورد آن در منازل مردم نصب و در حال کار است، اما چنانچه اتفاق ناگواری در خصوص استفاده از این کالاها رخ دهد، چه سازمانی یا نهادی پاسخگوست و این که آیا جایی برای دفاع وجود خواهد داشت؟
به هرحال آنچه در لابه لای این سطور به طور مستقیم و غیر مستقیم رقم خورد، اشاره به جان انسان، كرامت انسانی و احترام به حقوق وی است.
این كه چه سازمان یا نهادی مسئولیت حفظ و حراست از جان و مال مردم را برعهده دارد، خود مقوله ای است قابل تامل اما از سویی دیگر، نمی توان از نقش اساسی مردم نیز به عنوان مصرف كنندگان نهایی گاز و وسایل گرمازایی كه با این انرژی تغذیه می شوند، غافل ماند.
آموزش و گسترش آن در جامعه، توجه به رعایت موارد استاندارد در ساخت سیستم های گرمایشی یا سرمایشی، نظارت های عالیه و ... همه و همه زمانی می‌تواند منشا اثر باشند كه مردم هم همکاری لازم را با متولیان امور انجام دهند و به رعایت اصول ایمنی اهتمام کنند.
لينك مطلب : شبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی(شانا) + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید با خطرات گاز گرفتگي آشنا شويم
با خطرات گاز گرفتگي آشنا شويم
تا كنون بسياري از شهرهاي كشور از نعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند و همواره بر تعداد اين شهرها افزوده مي شود.امّا متاسفانه هر از چند گاهي شاهد اخبار متأثركننده اي مبني بر گاز گرفتگي و يا خفگي بر اثر استنشاق گازهاي سمّي هستيم ، حوادثي كه با اقداماتي آسان و بدون هزينه قابل پيشگيري مي باشند .
بايد توجّه داشته باشيم كه با افزايش آگاهي در اين زمينه و با بكار گيري اقداماتي چند ، براحتي مي توانيم اين خطر بالقوه را از خود و افراد خانواده خود ، دور كنيم .به همين دليل و با اميد آشنايي بيشتر  خوانندگان محترم با علت و عوامل گاز گرفتگي و ايجاد خفگي ناشي از آن ،همچنين ارايه راه كارهايي جهت به حداقل رساندن اين حوادث ناگوار ، اين مقالــــــــه تقديم مي گردد.
اكسيژن  عنصرحياتي است كه زندگي موجودات زنده صد در صد به آن وابسته است . (O2)هواي پيرامون ما داراي 21  درصد اكسيژن و 78  درصد نيتروژن است ، ساير گازها فقط يك درصد باقيمانده هوا را تشكيل مي دهند .                                                                     
فشار اكسيژن درهواي خشك برابر با 160 ميلي متر جيوه (حدود 21 درصد حجمي هوا ) و فشار )در اين هوا برابر با 0.3 ميلي متر جيوه ( يعني حدود 0.04  درصدCO2گاز دي اكسيد كربن ( حجمي هوا )مي باشد.                                                                                             
هرفرد با لغي در دقيقه بطور متوسط 12 تا 15 بار تنفس مي كند و در هر بار تنفس نيم ليتر هوا را  وارد ريه هاي خود مي نمايد ، يعني بطور متوسط حدود 6 تا 8 ليتر هوا در دقيقه وارد بدن  مي شود ، كه از اين حجم هوا حدود 250 ميلي ليتر ا كسيژن در دقيقه جذب خون مي شود ، و در هر دقيقه بطور متوسط حدود 200 ميلي ليتر گاز دي اكسيد كربن از بدن به محيط پس داده ميشود.
با يك حساب ساده مشخص مي شود كه براي تنفس يك فرد بالغ در طول مدت يك شب تا صبح  (تقريباً حدود 12 ساعت ) به پنج متر مكعب هواي تازه نياز مي باشد.   60*12 = 720دقيقه از شب تا صبح  720 * 7 = 5040 ليتر هوا مورد نياز در اين مدت (حدود 5 متر مكعب )
در فصل هاي گرم  كه از وسايل گرمازا خصوصاً بخاري استفاده نمي شود ،هواي موجود در يك اتاق سه در چهار با ارتفاع سه متر ، براي تنفس  راحت بيش از هفت نفر ( فقط از نظر درصد گازهاي تنفسي ) كافي مي باشد .  اما با شروع فصل سرما و روشن نمودن وسايل گرمازا ، خصوصاَ بخاري هاي گاز سوز ، معادلات فوق به گونه اي ديگر تغيير مي يابند . با توجه به اين كه هر بخاري گاز سوز مي تواند حد اقل به اندازه حدود  ده نفر اكسيژن مصرف كند ، از فشار گاز اكسيژن در اين شرايط ، به سرعت كاسته مي شود .
كاهش فشار گاز اكسيژن بر حسب ميليمتر جيوه  با سپري شدن زمان در يك اتاق سه در چهاركه دو نفر در آن تنفس ميكنند و يك بخاري گاز سوز روشن باشد بايددر نظر داشت كه قدرت حل شدگي گاز دي اكسيد كربن در خون حدود بيست برابر بيشتر از قدرت حل شدگي اكسيژن است.                                                           
از طرف ديگر هر گاه فشار گاز اكسيژن كه درحالت عادي برابر با 160 ميلي متر جيوه (حدود 21 در صد حجمي هوا ) است به حدود 60 ميلي متر جيوه (حدود 7  درصد حجمي هوا )كاهش يابد ، تغييرات شديد و خطر آفرين در تنفس ايجاد مي شود .
  وهرگاه فشار گاز دي اكسيد كربن كه در حالت عادي برابر با 0.3 ميلي متر جيوه ( برابربا 0.04 درصد حجمي هوا)است به بالاتر از 50 ميلي متر جيوه (حدود 7 درصد حجمي هوا )افزايش يابد تغييرات بسيار شديد و افزايش فشار گاز دي اكسيد كربن  بر حسب ميليمتر جيوه  با سپري شدن زمان در يك اتاق سه  در چهار كه هفت نفر فرد بالغ در آن تنفس مي كنند ولي بدون روشن بودن هر گونه وسايل گرمازاي گاز سوز بنا بر آنچه گفته شد : اگربه هر دليلي فشار گاز دي اكسيد كربن در هواي محيط افزايش يابد و يا از فشار گاز اكسيژن كاسته گردد ، مشكلات جدي تنفسي ،خفگي و مــــــــرگ ، مي تواند اتفاق بيافتد .
افزايش و تجمع  گاز دي اكسيد كربن در بدن كه اصطلاحاً به آن هيپركاپني گفته مي شود ،مي تواند باعث ضعف عمومي سيستم عصبي مركزي از جمله مركز كنترل تنفس شده ، سردرد ، اغتشاش شعور(كانفيوژن ) ، كٌما و حتي مـــــــرگ را به دنبال داشته باشد.
بايد دانست  خفگي و گاز گرفتگي هميشه  ناشي از افزايش گاز دي اكسيد كربن و يا كاهش گاز اكسيژن درهواي محيط نيست ،بلكه گاهي اوقات خفگي و گاز گرفتگي ناشي از استنشاق گازهاي سمّي مي باشد. يكي از خطرناك ترين اين گازها كه مي تواند سبب مسموميت تنفسي و مرگ گردد ، گاز مونواكسيد كربن مي باشد.
اگر چه امروزه با بكارگيري گازطبيعي كه فاقد مونواكسيد كربن است ،از شيوع خفگي و مسموميّت تنفسي با اين  گاز كاسته شده است ،امّا بايستي درنظر داشت حدود ۰۶/۰ حجم گازهاي خارج شده از اگزوز ماشينهاي بنزيني را گاز مونواكسيد كربن تشكيل مي دهد .
مونواكسيد كربن گازي سمّي ،بي رنگ و بي بو مي باشد كه از سوختن ناقص كربن حاصل مي گردد . چنانچه مي دانيد سلول هاي بدن براي تداوم حيات و انجام سوخت و ساز به اكسيژن نياز دارند و كار انتقال اكسيژن به سلول هاي بدن توسط هموگلوبين خون انجام مي شود . علّت سمّي بودن گاز مونواكسيد كربن اين است كه ميل تركيبي هموگلوبين با آن حدود 2۵0 برابر بيشتر از ميل تركيبي هموگلوبين با اكسيژن است .
وقتي گاز مونواكسيد كربن با هموگلوبين تركيب شود تشكيل مونوكسي كربوهموگلوبين  مي دهد و بدين ترتيب قدرت انتقال اكسيژن از هموگلوبين گرفته مي شود .
زماني كه فشار گاز مونو اكسيد كربن در هوا به حدود ۴/۰ ميلي متر جيوه برسد ساختن مونوكسي كربو هموگلوبين به طور فزاينده اي شروع مي شود ، (يعني حدود بيست ليتر گاز مونواكسيد كربن  در يك اتاق سه در چهار با ارتفاع سه متر كافي است تا ساختن مونوكسي كربو هموگلوبين شروع شود.)
فشار گاز مونواكسيد كربن درهوا و مدّت زماني را كه فرد در تماس با آن مي باشد ، تعيين كننده بروزعلايم و شدّت مسموميّت تنفسي خواهد بود .
بايستي در نظر داشت كه مسموميّت با گاز مونواكسيد كربن ، بدون تغيير در تعداد تنفّس اتفاق افتاده وبا علايم تهوع و سر درد همراه مي باشد .
در مسموميّت با اين گاز رنگ قرمز روشن گيلاسي كه مربوط به مونوكسي كربو هموگلوبين است ،درپوست و مخاط و زيرناخن فرد مصدوم ديده مي شود .
هرگاه حدود 70 تا80 درصد هموگلوبين بدن با مونواكسيد كربن تركيب شود ، ‹‹ مــــــرگ ››  اتفاق مي افتد.
نكته قابل توجّه اين است كه تماس مزمن و طولاني مدّت با گاز مونواكسيد كربن حتي در مقادير و دوزهاي كمتر از دوز كشنده نيز مي تواند سبب آسيب ديدگي مغز و بروز تغييرات ذهني و گاهي نيز ايجاد حالتي شبيه به پاركينسون شود.
اگر چنانچه كسي با گاز مونواكسيد كربن دچار مسموميّت شده باشد ،بايستي سريعاً او را از محيط آلوده به اين گاز ،خارج نموده و در تماس با هواي آزاد گذاشت ، در مسموميّت هاي شديد لازم است به مصدوم تنفس مصنوعي داده شود و درصورت امكان تنفس با اكسيژن بر تنفس با هواي آزاد ،ارجعيّت دارد .
 پيشگيري از گاز گرفتگي
با توجّه به مباحثي كه مطرح شد ، به منظور جلوگيري از گاز گرفتگي و به حد اقل رساندن احتمال اين خطر ، پيشنهاد مي شود :
1_ اتومبيل خود را به گونه اي در پارگينگ قرار دهيد كه خروجي اگزوز آن رو به بيرون پاركينگ باشدو زماني كه مي خواهيد آن را روشن نماييد ،ابتدا درب پاركينگ را به طور كامل باز كنيد .
از روشن كردن اتومبيل در فضاي محدود و سر بسته كه تهويه مناسبي ندارد ، خودداري كنيد .
به ياد داشته با شيد روشن گذاشتن اتومبيل فقط درپاركينگي مجاز است كه محصور نبوده و از هر طرف با هواي آزاد درارتباط باشد . بنابراين اگرمي خواهيد در هنگام روشن گذاشتن اتومبيل به پاره اي از كارهاي آن (از جمله : سنجش و كنترل  روغن ترمز ، بررسي وضعيّت لاستيك ها ، انجام برخي تعميرات جزيي ، شستن و خشك كردن اتومبيل ، جارو زدن آن و ....) رسيدگي كنيد ، ابتدا بايد اتومبيل را ا ز پاركينگ خارج نماييد .
2 _ اگر براي گرم نمودن منزل از شوفاژ استفاده مي كنيد ، دقّت داشته باشيد كه موتورخانه از تهويه مناسبي برخوردار بوده و هواي موتورخانه از هيچ طريقي در ارتباط با هواي محل سكونت شما نباشد .
به خاطر داشته باشيد كه خوابيدن در اتاقي كه هواي آن به طريقي  در ارتباط باهواي موتورخانه است ،بسيار خطرآفرين بوده و مي تواند مرگ آور باشد.
3 _ اگراز بخاري هاي گاز سوز براي گرم نمودن منزل خود استفاده مي كنيد ، در نظر داشته باشيد :
اولاً بخاري هايي كه مورد استفاده قرار مي دهيد كاملاً استاندارد باشد ،شعله يك بخاري استاندارد در حالت كم ،متوسط و زياد كاملاً آبي مي سوزد ، همچنين يك بخاري استاندارد بايستي داراي ترموكوبل سالمي نيز باشد . زماني كه به هر دليل گاز قطع شود و بخاري خاموش گردد ، ترموكوبل سرد شده و مسير عبور گاز را به طور كامل مسدود مي نمايد . زماني كه ترموكوبل سالم باشد در روشن نمودن بخاري حتماً حدود بيست تا سي ثانيه بايستي فشار دست روي شير بخاري باقي بماند تا بتوان شعله اصلي را روشن نموده و با بر داشتن فشار دست از روي شير ، بخاري خاموش نگردد.
دوماً هرگز از بخاري هاي گازسوز بدون دودكش در منزل استفاده ننماييد ، در واقع اين بخاري ها براي فضاهاي عمومي كه تردد زياد داشته و جريان آزاد هوا هميشه برقرار باشد ، طراحي شده اند ، نه براي فضاي محدود و سر بسته منزل .
سوماً بر روي دودكش بخاري درپشت بام منزل از كلاهك هاي استاندارد استفاده نماييد ، كلاهك بايد به گونه اي باشد كه درهنگام وزش باد ، گاز هاي خروجي از دودكش را به درون دودكش و از آنجا به درون بخاري بازگشت ندهد.
چهارماْ براي اتصال بخاري به دودكش از لوله ها و زانوهايي كه از ورق گالوانيزه ساخته شده باشد ، استفاده نماييد . اتصال زانو ها و لوله ها به همديگر و به بخاري و دودكش بايستي كامل و بدون درز باشد . استفاده از لوله هاي آلومينيومي فنري ( خرطومي ) به هيچ عنوان توصيه نمي شود ، چراكه اين لوله ها در حرارت بالا خاصيّت خود را از دست داده و به راحتي سوراخ مي شوند ، در ضمن اتصال اين لوله هاي فنري به بخاري و دودكش ، اتصال ضعيف و غير قابل اعتمادي مي باشد .
پنجماًهميشه سعي نماييد با شروع فصل سرما ، كه مي خواهيد از بخاري هاي گاز سوز استفاده نماييد ، شيشه بالاي درب اتاق ها راخارج نماييد تا ارتباط هوايي بين تمام اتاق هاي منزل وهال و آشپزخانه ، از اين طريق فراهم شود.
 ششماْ از همه مهم تر اينكه سعي كنيد دراتاقي كه يك بخاري گازسوز روشن است ، حتماً يكي از پنجره ها ي اتاق را به اندازه يك سانتي متر باز بگذاريد . اين كار اجازه مي دهد گازهايي كه از لحاظ تنفسي براي شما مضر هستند از اتاق خارج شده و اكسيژن لازم براي سوختن مناسب بخاري و تنفس سالم تر شما ، از طريق هواي آزاد فراهم شود . اين كار تقريباً شما را از گاز گرفتگي ايمن نموده و از آسيب رسيدن مزمن و دراز مدّت به سيستم مغز و اعصاب نيز جلوگيري مي كند .
نكات و توصيه هاي فوق را به دقت به كار بريد تا ضمن برخورداري از نعمت گاز شهري ، هرگز شاهد گاز گـرفتگي و خـفگي عزيزانمان نباشيم .
 لینک مطلب:خطرات گاز گرفتگی
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید چگونه از گاز گرفتگی پیشگیری کنیم؟
توصــیه های ایمنــــی...                      
 چرا علی‌‌رغم آنکه توصیه‌‌های ایمنی در مورد مصرف وسایل گازسوز را بارها و بارها شنیده‌ایم،باز هم در عمل جانب احتیاط را رعایت نمی‌کنیم؟ شاید برای اینکه گمان می‌بریم مرگ از ما دور است و جناب عزرائیل همیشه سراغ همسایه‌‌ها را می‌گیرد!
مرور چند باره بایدها و نبایدها در مصرف وسایل گازسوز و رعایت نکات ایمنی دست کم می‌تواند این حسن را داشته باشد که سلامتی هموطنان به خطر نیفتد و آمار مرگ و میر کاسته شود.
راه‌‌های تولید گاز منوکسیدکربن CO در ساختمان‌ها
▪ استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی بدون دودکش؛
▪ نقص در دودکش و نشت گاز به فضای مسکونی؛
▪ استفاده از وسایل خوراک‌پزی برای گرمایش؛
▪ به‌کارگیری روشنایی گازی به مدت طولانی به‌خصوص در فضای بدون تهویه؛
▪ ضعف در دودکش شومینه؛
▪ معیوب بودن مشعل شوفاژ؛
▪ آبگرمکن‌‌های دیواری و زمینی به‌ویژه وقتی که دودکش مناسب ندارند؛
▪ خودروی روشن در پارکینگ؛
▪ نبود تهویه درست و مناسب محیط؛
▪ تخلیه کامل گازهای مضر و جایگزینی هوای تازه؛
▪ نقص فنی در و سایل گرمازا و نیم‌سوز بودن ذغال چوب؛
▪ نقص فنی در شبکه تهویه (لوله‌کشی آبگرمکن‌‌ها، بخاری‌‌ها و شومینه‌‌ها و غیره)
● بایدها و نبایدها در استفاده از وسایل گرمایشی
▪ برای تامین گرمای منزل یا محل کار خود به هر وسیله‌ای متوسل نشوید و چنانچه اصول را نمی‌دانید از کارشناسان فن، یاری بگیرید.
▪ تحت هر شرایطی عمل تهویه هوا را تسهیل کنید، به عنوان مثال دریچه‌‌های باز کولر عمل مناسبی برای تهویه هواست. باز گذاشتن یک پنجره کوچک یا در به نحو مطمئن که بسته نشود نیز راه حل مناسبی برای تهویه هواست.
▪ برای منازل و فضا هیچگاه از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید. چون به‌طور حتم باعث تولید منوکسیدکربن می‌شود و در صورت بسته بودن فضا مسمومیت با سرعت بیشتری و شدیدتر ایجاد می‌شود.
▪ هرگز از بخاری‌‌های دستی برای گرم کردن هوای حمام استفاده نکنید؛ چراکه محیط حمام‌‌ها کوچک است و اکسیژن محیط نیز در اثر بخار آب به سطوح بالا رانده می‌شود و در نهایت بر اثر سوختن ناقص و ایجاد گاز CO مسمومیت قطعی خواهد بود.
▪ در صورت استفاده از وسایل گرمازای دودکش‌دار حتما دودکش‌‌ها کاملا معاینه و بررسی شود. معمولا مسدود بودن دودکش‌‌های دیوار از عوامل مهم ایجاد مسمومیت و گازگرفتگی و به خطر افتادن جان افراد محسوب می‌شود.
▪ دودکش‌‌های غیرثابت (غیر دیواری) حتما کنترل شود‌. این دودکش‌‌ها باید از مواد غیر قابل اشتعال و گالوانیزه (‌زنگ نزن‌) باشند و مقاومت فیزیکی مناسبی داشته باشند. این نوع دودکش‌‌ها باید حتی‌الامکان کوتاه و مستقیم باشد و باید در حمل اتصالات کاملا محکم و غیرقابل نفوذ باشد.
▪ برای جلوگیری از برگشت دود و گاز‌‌های مضر به داخل دودکش و در نهایت به داخل محیط که معمولا بر اثر گرفتگی و یا وزش باد به‌وجود می‌آید باید دودکش‌‌ها دارای هواکش مخصوص باشد و کلاهک آنها حداقل ۶۰ سانتیمتر از بلندترین نقطه ساختمان بالاتر باشد.
▪ دودکش‌‌ها به‌ویژه در نورد شومینه‌‌ها را هر سال بررسی و از دوده تمیز کنید.
▪ اتصالات دودکش‌‌ها و سراسر آن باید از هرگونه نقص و نشت گاز حفاظت شود.
▪ استفاده مشترک از دودکش بسیار خطرناک است و دودکش‌‌های فلزی باید در مسیر خود با بست‌‌های مخصوص محکم شده باشد به نحوی که از جدا شدن اتصالات جلوگیری شود.
▪ قطر دودکش، طراحی آن، مسیر عبور و... باید با توجه به ظرفیت حرارتی محاسبه و اجرا شود.
▪ از وسایل پخت و پز برای گرمایش استفاده نکنید.
▪ از کپسول‌‌های سفری (پیک نیکی) در فضای داخلی استفاده نکنید.
▪ ماشین را در فضای پارکینگ که بسته و فاقد تهویه است روشن نکنید.
▪ در تبدیل سوخت مایع به گاز شهری حتما از سرویس کار ماهر و مجاز استفاده کنید.
▪ هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش استاندارد مجزا و مجهز به کلاهک باشد.
▪ در هنگام ساخت و ساز از ریختن مصالح به داخل دودکش و مسدود کردن آن مراقبت کنید.
▪ رنگ شعله آتش در وسایل گرمازا باید کاملا آبی باشد در غیر این صورت نقص در سیستم سوخت‌رسانی و یا فتیله دستگاه وجود دارد و باید خیلی سریع نقص را برطرف کنید.
اگر از بخاری برقی استفاده می‌کنید
▪ در زمان خرید بخاری برقی توجه داشته باشید نوع استاندارد آن را انتخاب و هرچند وقت یک بار سیم برق بخاری را برای جلوگیری از پارگی و لهیدگی روکش آن کنترل و آزمایش کنید.
▪ توجه داشته باشید بخاری برقی شما باثبات و محکم در محل خود مستقر شود تا احتمال واژگون شدن آن وجود نداشته باشد.
▪ سعی کنید از یک پریز جداگانه برای تامین نیروی بخاری بهره‌گیری شود چرا که استفاده از سه راهی و مانند آن غیراصولی و ناایمن است.
▪ هنگام خروج از منزل فراموش نشود حتماً اینگونه وسایل را از برق قطع کنید.
 
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید شناخت گاز طبيعي
شناخت گاز طبيعي
امنيت = دانش+ دقت
تركيبات گاز طبيعي : گاز طبيعي كه بيشتر از گاز متان (CH4)تشكيل ميشود مانند هر ماده ديگر داراي ده ها خصوصيت فيزيكي و شيميائي است  اما از آنجا كه بحث ما در زمينه ايمني است لذا در اينجا فقط به آن دسته از خواص گاز طبيعي ميپردازيم كه از نظر ايمني اهميت بيشتري دارند.
ساير اجزاء تشكيل دهنده گاز طبيعي ، شامل گازهاي اتان ، پروپان، بوتان و ئيدرو كربورها ي سنگين تر ميباشند. در اين ميان گاز اتان برخي از ميدانهادر صد قابل ملاحظه اي ( تا حدود 10%يا كمي بالاتر)را تشكيل ميدهد. حال آنكه گاز هاي سنگين تر اجزاي بسيار كوچكي را در تركيب گاز طبيعي شامل ميشوند همچنين عناصري از قبيل H2S،CO2،N2 نيز همراه گاز طبيعي يافت ميشوند و بالاخره آب كه هميشه با گاز طبيعي استخراج شده از مخازن همراه است. در پالايشگاه و واحدهاي نم زدائي ، تركيبهاي مزاحم كه سبب پائين آوردن ارزش حرارتي گاز شده و مشكلاتي در انتقال و مصرف گاز بوجود ميآورند، از گاز طبيعي تفكيك و سپس به خطوط انتقال تحويل ميشود.   چگالي گاز طبيعي:
چگالي گاز متان 55 صدم است ، ولي با توجه به تركيبات سنگينتر همراه گاز طبيعي ، چگالي آن ميتواند به  حدود 65صدم نيز برسد. بنا بر اين گاز طبيعي از هوا سبكتر بوده و در صورت نشت از خطوط لوله و يا ساير اجزاء شبكه گاز  و يا لوله كشي وسائل گاز سوز در منازل بسمت بالا حركت ميكند و در مكانهاي مسقف قسمت زيادي از گاز نشت شده در زير سقف تجمع ميكند.
اما سبكتر بودن گاز طبيعي با عث نميشود كه همه گاز نشت يافته از يك محل بسمت بالا برود بلكه بخشي از گاز نيز ، بويژه در صورتي كه عناصر تشكيل دهنده هوا با آن اختلاط كامل پيدا كنند ، بهمراه هوا به اطراف نيز پراكنده ميشود . و چون غلظتهاي پائين گاز در هوا خطرناكتر است قابليت انفجار در اطراف محل نشت نيز وجود دارد .
 
سوختن گاز طبيعي:  
گاز طبيعي در صورتي كه بطور كامل خشك و فاقد مواد زائد باشد و هواي كافي به آن برسد ، با شعله آبي ميسوزد
ودر غير اينصورت شعله هاي قرمز ، نارنجي ،زرد يا سبز حاصل خواهد شد.   ارزش حرارتي گاز طبيعي:
هر متر مكعب گاز طبيعي بصورت متوسط ده هزار كيلو كالري ارزش حرارتي دارد ، امّا اين مقدار اسمي است و ارزش حرارتي دقيق گاز طبيعي هر ميدان گازي ، تابع تركيبات آن بوده و بطور كلي هر چه درصد متان در گاز طبيعي بيشتر باشد ارزش حرارتي آن پائين تر است .   قابليت اشتعال گاز طبيعي
قابليت اشتعال گاز طبيعي فقط در محدوده خاصي از نسبتهاي اختلاط با هوا اتفاق مي افتد كه اين محدوده را محدوده «قابليت اشتعال »مينامند مرز پائين اين محدوده را اشتعالL.E .L  و مقدار بالاي اين محدوده را ، حد بالاي اشتعال L.H .L مينامند.
حد پائين اشتعال گاز طبيعي 5 درصد و حد بالاي آن 15 درصد ميباشد . بهترين حالت براي اشتعال گاز طبيعي نسبت 10 درصد گاز با هواست كه همان نسبتي است در فرمول تركيب متان و اكسيژن (هوا) ديده ميشود .
CH4+2O2 = CO2+2H2O+ 10000 Kcal/m3                                                      
همانطور كه واكنش فوق نشان ميدهد يك حجم متان براي سوخت كامل نياز به 2 حجم اكسيژن دارد و با توجه به اينكه يك حجم اكسيژن تا حدودي در 5 حجم هوا موجود است . بنا بر اين ميتوان گفت كه يك حجم متان نياز به 10حجم هوا دارد كه تا حدودي همان نسبت يك به 10 و يا ده درصد است .
البته براي سوختن كامل نياز به 20 الي 30 درصد هواي اضافي داريم ولي در انفجارها هر چه به نسبت 10 درصد گاز در هوا نزديك تر باشيم انرژي حاصل از انفجار بيشتر است .
جدول فوق حد بالا و پائين اشتعال اجزاء گاز طبيعي را نشان ميدهد .
گاز
فرمول ملكولي
چگالي نسبت به هوا
چگالي مايع
حدود اشتعال درصد
دماي احتراق(co)
دماي شعله(co)
%پائين
%بالا
متان
CH4
55%
25%
5
15
595
1875
اتان
C2H6
04/1
4/0
3
5/12
515
1895
پروپان
C3H8
56/1
51%
2
5/9
470
1925
بوتان
C4H10
05/2
58%
9/1
4/8
365
1900
در صورتي كه نسبت هاي مخلوط گاز و هوا براي اشتعال مناسب باشد در دماي  co 590 خود بخود
مشتعل ميشود و اين دما را دماي احتراق يا دماي خود احتراقي گاز طبيعي مينامند. + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید فعل و انفعالات زنجيره اي گاز متان
فعل و انفعالات زنجيره اي گاز متان
اگرچه تركيب متان و هوا (اكسيژن) به صورت فرمول ساده اي نشان داده مي شود، اما در حقيقت مجموعه اي از فعل و انفعالات پياپي و زنجيروار اتفاق مي افتد تا اين فرآيند كامل شود. اين فعل و انفعالات به شرح زير هستند.
1) CH4 + OH S H2O + CH3
2) CH3 + O2 S OH + HCHO
3) OH + HCHO S H2O + CHO
4) CHO + O2 S CO + HO2
5) CHO + O2 + M S CHO3 + M
6) CHO3 + HCHO S2CO + H2O + OH
OH از تركيب HCHO (فرم آلدئيد) با اكسيژن به دست مي آيد.
ـ فرم آلدئيد از تجزيه متان در دماي احتراق و توليد بنيان هاي آزاد و اكسيد شدن بنيان ها به دست مي آيد.
ـ از فرمول (6) OH لازم براي واكنش (1) تأمين و زنجيره فعل و انفعالات ادامه مي يابد. سوخت ناقص
همان گونه كه از فعل و انفعالات بالا ملاحظه مي شود محصول اصلي احتراق متان CO (منوكسيد كربن) مي باشد كه بسيار خطرناك و سمي است، اما در دماي بالاي شعله، منواكسيدكربن با اكسيژن موجود تركيب و توليد دي اكسيدكربن مي نمايد. حال اگر هواي كافي در دسترس نباشد و شعله به صورت كامل و يكنواخت تشكيل نشده و در بعضي از نقاط دما پايين باشد، منواكسيد كربن فرصت اكسيد شدن و تبديل به دي اكسيد كربن را پيدا نمي كند و آزاد مي شود. نرسيدن اكسيژن كافي به شعله يا عدم تهويه كافي و وجود موانع در مسير خروج محصولات احتراق، عوامل اصلي ايجاد گاز منوكسيدكربن در وسايل گازسوز مي باشند كه هر ساله جان تعدادي از انسان ها را به خطر مي اندازد. احتراق
احتراق يا اشتعال يك فعل و انفعال اكسيداسيون است كه گرمازا بوده و توأم با شعله و حرارت مي باشد. هميشه يك ماده سوختني به صورت گاز يا بخار با حضور اكسيژن و دماي مناسب براي شروع فعل و انفعال، به صورت خود نگهدار و پايدار، دوام فعل و انفعال اكسيد كننده را ميسر مي كند و اشتعال به وقوع مي پيوندد. اشتعال تا زماني كه يكي از عوامل سوخت، اكسيژن، حرارت و فعل و انفعالات زنجيره قطع نشود ادامه خواهد يافت. انفجار
اشتعالي است كه حجم زيادي از انرژي را به طور ناگهاني آزاد مي كند. انفجار گازها بيشتر در فضاهاي بسته روي مي دهد اما امكان انفجار در فضاي باز نيز وجود دارد. در انفجار گاز طبيعي، از آنجا كه سرعت انتشار شعله معمولا از سرعت صوت كمتر است لذا امواج ضربه اي ايجاد نمي شود و خصوصيات انفجار مواد منفجره را نداشته ولي بستگي به حجم گاز تجمع يافته و كيفيت اختلاط آن و همچنين دور و نزديك بودن به محل با نسبت 10درصد، مي تواند از انفجارهاي خفيف با سوختگي هاي سطحي تا انفجارهاي بسيار مهيب را ايجاد نمايد كه منجر به تخريب ساختمان هاي بزرگ گردد.انواع ديگري از انفجارها كه بعضا قدرت تخريبي زيادي دارند به اين شرح است؛ ئيدروكربورها با هوا، انفجار در اثر تجزيه شيميايي (ديناميت)، انفجار در اثر افزايش فشار داخلي (تركيدن بشكه، آبگرمكن) و انفجار هسته اي. طبقه بندي انواع آتش ها
آتش سوزي ها به چهار نوع زير تقسيم مي شوند:
• نوع A: آتش سوزي مواد خشك از قبيل چوب، پارچه، مقوا، كاغذ و غيره كه پس از سوختن از خود خاكستر به جاي مي گذارند. به اين نوع حريق، آتش هاي خاكستر زا نيز گفته مي شود.
• نوع B: آتش سوزي مايعات قابل اشتعال از قبيل: بنزين، نفت سفيد، الكل و غيره.
• نوع C: آتش سوزي گازهاي قابل اشتعال نظير بخارهاي گاز مايع، گاز طبيعي، ئيدروژن و غيره
• نوع D: آتش سوزي هايي كه منشاء آنها الكتريسيته است مانند آتش سوزي در تابلوهاي برقي، ترانسفورماتورها، سيم كشي ها و غيره. خطرات گاز طبيعي
اگر چه در تأسيسات پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي، گاه حوادثي اتفاق مي افتد كه منجر به بروز انفجار يا آتش سوزي ناشي از نشت يا فوران گاز مي گردد، اما سابقه سي ساله مصرف گاز در كشور ما نشان مي دهد كه متأسفانه حوادث اتفاق افتاده براي مصرف كنندگان گاز از نظر تلفات انساني و حتي ميزان خسارات مالي به مراتب بيشتر از حوادث در تأسيسات صنعت گاز است و اين در حالي است كه در تأسيسات گاز، حجم بسيار زيادي از گاز تحت فشار بالا جريان داشته و فرآيندهاي متعددي اتفاق مي افتد و بالعكس در وسايل مصرفي حجم گاز كم و فشار بسيار پايين مي باشد كه با وجود اين هر ساله ده ها نفر جان خود را بر سر بي احتياطي و سهل انگاري در استفاده از وسايل گاز سوز از دست مي دهند. خطرات گاز براي مصرف كننده ها
سوانح مربوط به گاز اغلب در اثر سهل انگاري، بي احتياطي و يا كم دانشي مصرف كنندگان روي مي دهد. اين حوادث از نظر علل فني به چند دسته تقسيم مي شوند كه مهم ترين آنها عبارتند از: آتش سوزي: در اثر مجاورت وسايل و اشياي قابل اشتعال با وسايل گازسوز، ايجاد شده و سپس آتش سوزي گسترش مي يابد. از جمله اين موارد، نزديكي پرده ها، رختخواب، البسه، اشياء چوبي و غيره با اجاق گاز، بخاري و آبگرمكن را مي توان نام برد.همچنين به علت استفاده از شلنگ هاي غير استاندارد لاستيكي، در نزديكي محل اتصال به بخاري يا آبگرمكن، شلنگ به تدريج فرسوده شده و دچار نشت مي شود كه در اثر نزديكي به منبع حرارت، مشتعل شده و چنانچه هنگام خواب يا در غياب ساكنان منزل اين اتفاق روي دهد، شعله گسترش يافته و سبب آتش سوزي در منزل مي شود.
انفجار: در اثر نشت تدريجي گاز و تجمع آن در فضاهايي مانند آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق هاي نشيمن و پذيرايي شرايط براي انفجار مهيا مي شود. جرقه حاصل از روشن يا خاموش شدن يخچال منازل عامل انفجار ناشي از آتش سوزي بسياري از منازل بوده است. در بسياري موارد با ورود افراد به داخل اين اماكن و زدن كليد برق، انفجار ايجاد شده است. همچنين رسيدن گاز انتشار يافته به بخاري يا آبگرمكن روشن مي تواند عامل بروز انفجار باشد. وجود غلظت قابل اشتعال گاز در هوا، در صورت ادامه نشت گاز، شرايط مناسبي براي ايجاد انفجار مي باشد،اين غلظت بيشتر در ارتفاعات پايين ايجاد مي گردد. در قسمت هاي بالاي اتاق يا آشپزخانه گاز زيادي تجمع مي كند ولي قابليت اشتعال ندارد.
(گاز گرفتگي): مهم ترين عامل حوادث مصرف كنندگان خانگي و تجاري، گاز گرفتگي است. به طوري كه در بخش قبل توضيح داده شد در اثر نرسيدن اكسيژن كافي يا گرفتگي راه خروج محصولات احتراق، وسيله گازسوز دچار ناقص سوزي شده و گاز CO (منوكسيدكربن) در فضا پراكنده مي شود.تنفس اين گاز كه ميل تركيبي شديد با گلبول هاي قرمز خون دارد سبب تشكيل كربوكستي هموگلوبين در خون مي شود و قابليت تبادل اكسيژن و CO2 را از گلبول هاي قرمز مي گيرد. در نتيجه شخص دچار مسموميت شده كه در صورت ادامه تنفس منوكسيدكربن توان حركت و هر گونه عكس العملي از فرد مسموم سلب شده و در نهايت ممكن است تا مرگ فرد ادامه يابد.
اين گونه حوادث گاه از آنجا ناشي مي شود كه عده اي تصور مي كنند گاز طبيعي به علت خوب سوزي، ديگر نيازي به دودكش نداشته يا اين كه اگر دودكش گرفتگي داشته باشد مسأله مهمي ايجاد نمي شود. تعدادي از حوادث نيز به علت وجود چند وسيله گازسوز و به ويژه آبگرمكن ديواري كه از وسايل پرمصرف است، در يك فضاي كوچك با زيربناي 30 تا 60 مترمربعي روي مي دهد. همچنين در مواردي نرسيدن اكسيژن كافي به وسيله گاز سوز در اثر مسدود كردن در و پنجره ها و حتي منافذ و درزهايي كه در رساندن هوا به داخل اتاق مؤثر هستند، عامل بروز بسياري از حوادث گاز بوده است. كليه حوادثي كه به نوعي با گاز ارتباط داشته و در تأسيسات مختلف شركت امكان بروز آن وجود دارد، بسته به نوع تأسيسات در سه طبقه حوادث پالايشگاهي، حوادث در خطوط انتقال گاز و ايستگاه هاي تقويت فشار و حوادث مربوط به شبكه هاي گازرساني به شرح زير واقع مي شوند كه در اينجا به طور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است.
                                                                               آدرس: مجله شماره 8 نداي گاز      + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید منظری دیگر ازمزايا ومعايب استفاده از گاز طبيعي
مزايا ومعايب استفاده از گاز طبيعي CNG
    1- گاز طبيعي سوختي با احتراق بهينه،پاكيزه وتميز است كه سبب افزايش عمر موتوروكاهش تعميراتآن مي گردد.  تعويض شمع در موتورهاي بنزيني تا 32000 كيلومتر و در گاز سوز تا 120000 كيلومتر دوام دارد.     
2- اين سوخت قابل انتقال ومكش از مخزن اتومبيل نمي باشد واحتمال سرقت سوخت كاهش مي يابد.كما اينكه در صورت بالارفتن قيمت سوخت معضل سرقت سوخت نيز اضافه مي گردد.
3- زمان سوخت گيري سريع بين 5 تا 6 دقيقه و آهسته آن 5 تا 8 ساعت زمان مي برد.
4- در صورت احتراق گاز طبيعي (CNG) ،گاز منو اكسيد كربن در حدود 70درصد و مواد آلاينده گازي غير متاني 89 درصد واكسيد نيتروژن 87 درصد كمتر است.
5- از نظر ايمني،گاز طبيعي ايمن تر است.زيرا گاز طبيعي برخلاف بنزين در زمان وقوع حوادث وتصادفات در هوا نشر وپراكنده مي گردد.اما حوضچه هاي بنزين بر روي زمين ايجاد خطر آتش سوزي مي كنند.
از طرفي كپسولهاي ذخيره گاز مورد استفاده بسيارمستحكمتراز تانكهاي سوخت بنزيني مي باشند.
طراحي اين كپسولها منوط به اجراي شديدترين آزمونهاي ايمني نظير حرارت وفشارهاي بسيار زياد،تير اندازي وبرخوردهاي شديد است.
CNG درمقايسه با بنزين چقدر انرژي آزاد مي كند؟
ميزان انرژي گاز طبيعي در حدود 47 مگاژول بركيلوگرم ويا 40مگاژول بر متر مكعب است.كه اين مقايسه براي بنزين 60مگاژول بر كيلوگرم يا 46 مگاژول بر متر مكعب است.به عبارتي يك كيلوگرم گاز معادل33/1 ليتر بنزين يا 22/1 ليتر گازوئيل است.
رانندگي در ارتفاعات بلند :  در ارتفاعات ،هوا رقيق تر شده وموتور با تركيب سوخت غني تري(نسبت بيشتري از سوخت به هوا) كار مي كند. از رو قدرت موتور به دليل كاهش تنفس موتور و تأمين اكسيژن كمتر ونيز جريان غني تر وشديدتر سوخت افت مي كند. دراين حالت، چون موتور گاز سوز بعلت اينكه گاز در حدود 12 درصد حجم ورودي را تشكيل داده وبا كاهش چگالي هوا براثر رقيق تر شدن آن ، حجم سوخت نيز پايين مي آيد و توان موتور نيز 12 تا14 درصد افت مي كند. لذا در صورت دوگانه سوز بودن وسيله نقليه بهتر است در ارتفاعات از سوخت بنزين استفاده گردد.
 عوامل مؤثر بر بازده سوخت CNG: مقادير ارزش حرارتي خالص بنزين،گازوئيل ،LPG و CNG    به ترتيب 44،45،43،46 است.
بنابراين تفاوت زيادي وجود ندارد و ليكن مقادير ارزش حرارتي نيز به ميزان زيادي بستگي به تركيب سوخت دارد مخصوص براي LPG و CNG راندمان موتور،تابعي از عوامل موتور است كه مهمترين آن ضريب تراكم موتور است. سوخت ديزل(گازوئيل)در يك موتور.احتراقي تراكمي داراي ضريب تراكم 14 به 1 است. وداراي بالاترين راندمان 40 درصد به عنوان حد بالائي بازده است.بالاترين بازده بعدي براي سوخت CNG است كه با ضريب تراكم 12 به 1 داراي راندمان حدود 35 درصد است .
 
موتورهاي بنزيني وسوخت LPG داراي ضريب تراكم بيشينه 9 به 1 داراي راندماني در حدود 30 درصد هستند . مقادير راندمان هاي مذكور حدود بالائي آنها بوده در بار كامل مي باشند. در بسياري از كشورها CNG داراي بهترين ارزش و آنگاه گازوئيل و بعد LNG و در نهايت بنزين است. چنانچه يك موتوربنزيني به سوخت CNG تبديل شده باشد به بالاترين بازده فوق الذكر دست نخواهد يافت. زيرا ضريب تراكم در سطح مورد نياز براي سوخت بنزين ثابت باقي مي ماند.
بنابراين دستيابي به بالاترين راندمان فقط درخودروهاي OEM (خودروهاي با موتورهاي اصلي سوخت CNG) امكان پذير است.
 مسائل ايمني در خصوص سوخت هاي گازي
عموماً خطر آتش سوزي در شرايط عادي كاركرد در واقع بسيار كم است. گاز CNG از هواسبكتر است و در فضا پراكنده مي شود. بخار LPG از هوا سنگين تر است و به تشكيل حوضچه در نزديكي زمين تمايل دارد.
عملكرد و كارائي وسائل نقليه دو گانه سوزبنزين و گاز طبيعي چگونه است ؟
بر حسب قدرت وسائل نقليه دوگانه سوز( CNG ) در حدود 10 تا 12 درصد قدرت خود را بعلت اينكه گاز طبيعي جاي اكسيژن در محفظه احتراق موتور را مي گيرد،از دست مي دهند.
آيا يك موتور گازسوز داغ تر از يك موتور بنزيني است؟
موتورهاي گاز سوز كه از عملكرد بنزيني تبديل به موتورگاز سوز شده اند داراي اگزوزهائي با درجه حرارت بيشتر مي باشند. (موتور آنها داغ تر از موتورهاي يگانه سوز بنزيني است) .
دلايل : در موتورهاي بنزيني ، تأخير بنزين تأثير خنك كننده اي در سيستم مكش سوخت و سيلندرها دارد.اين امر در مورد گاز اتفاق نمي افتد.از طرفي يك مخلوط گازي تمايل به احتراق آهسته تري نسبت به بنزين دارد وممكن است به هنگام عبور و خروج از سوپاپها باز هم در حال سوختن باشد.
علل كوبش موتور :
دلايل : نخستين علت كاركرد موتور در شرايط جوي با درجه حرارت بالا مي باشد. علل ديگر عبارتند از :  زمان بندي نادرست احتراق، تغييرات  آناليز وتركيب شيميائي گاز ، لذا در خودروهاي گاز سوز كه گاز طبيعي با درصد بالاي متان مقاومت بسيار خوبي در مقابل كوبش موتور دارد .
  + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید در باره سوخت LPG & LNG
LPG & LNG چيست؟
 
گاز مايع (LPG Liquefied Petroleum GAS )
 
گاز مايع که بصورت مخفف LPG ناميده مي شود معمولاً عمدتاً از دو ترکيب هيدروکربني پروپان و بوتان با فرمول شيميايي C4H10, C3H8 تشکيل شده است. بوتان خود شامل دو ترکيب ايزوبوتان ونرمال بوتان است. LPG که معمولاً در برخي نقاط دنيا به نام ترکيب عمده آن، پروپان، نيز شناخته مي شود بعنوان محصول فرعي فرآيندهاي تصفيه و توليد گاز طبيعي و پالايش نفت خام توليد مي شود. LPG در آمريکا عمدتاً از 90% پروپان، 5/2% بوتان و هيدروکربنهاي سنگين و مقدار کمي نيز اتان و پروپلين تشکيل شده است. گاز مايع فاقد رنگ، بو و مزه است و بطور کلي زيان آور نيست ولي در صورتيکه حجم زيادي از آن استشمام گردد باعث بيهوشي خواهد شد. به منظور آگاهي از نشت گاز مايع ترکيبات گوگرد دار بنام مرکاپتان شامل "اتيل مرکاپتان" و "متيل مرکاپتان" به گاز مايع افزوده مي شود. LPG در شرايط فشار و دماي عادي بصورت گاز است و تحت فشار atm 10- 8 ، اجزا آن به مايع تبديل مي شود. بنابراين نگهداري و حمل و نقل اين محصول به سادگي امکان پذير است. البته ترکيبات LPG براي مکانهاي مختلف و در فصول مختلف متفاوت است. براي مثال گاز مايع ارائه شده به مصرف کنندگان در ايران در فصول مختلف بين (90-50) درصد بوتان و (50-10) درصد پروپان و تا 2% ترکيبات سنگين تر مثلاً پنتان دارد. به علت کيفيت سوخت گاز مايع LPG و کاهش انتشار آلاينده ها، استفاده از اين سوخت در جهان به صورت فزاينده اي مورد توجه بوده و در کشورهاي مختلف مانند ايتاليا (با 1500000 خودرو)، ژاپن، امريکا، انگليس استفاده از اين سوخت جايگزين مورد حمايت و تشويق دولتها مي باشد.
 
مزاياي LPG
 
مزاياي LPG شامل در دسترس بودن ( درکشورهاي توليد کننده)، ايمني، نياز به تغييرات جزيي در موتور خودروها و بازدهي مناسب سوخت مي باشد. جهت مايع نمودن، اين گاز در فشار حدود 8 تا 10 اتمسفر در مخازن فلزي با استحکام مناسب ذخيره مي شود. چون اين مخازن مجهز به شير قطع جريان در صورت نشت از خطوط انتقال سوخت هستد استفاده از آنها ايمن تر از بنزين مي باشد.
LPG به موتور محفظه احتراق به صورت بخار وارد مي شود، لذا روغن را از ديواره سيلندرها نمي شويد، يا در شرايط سرد بودن موتور، روغن را رقيق نمي کند. همچنين، مواد آلاينده مانند اسيد سولفوريک، ياذرات کربن را وارد روغن موتور نمي نمايد.
بنابراين موتورهايي که با سوخت گاز مايع کار مي کنند هزينه تعميرات و نگهداري کمتري خواهند داشت. چون LPG داراي عدد اکتان بالا حدود (RON=105) مي باشد قدرت موتور يا بازدهي سوخت بدون افزايش ضربه در موتور، با افزايش ضريب تراکم قابل افزايش است.
 
معايب LPG:
 
در مقايسه با بنزين، LPG داراي محتواي انرژي (energy content) کمتر است، لذا مخزن سوخت بايد بزرگتر از مخزن بنزين بوده و بعلت اينکه مخزن تحت فشار مي باشد سنگين تر خواهد بود و هزينه خودروهاي با سوخت LPG بين 2000 –1000 دلار گرانتر از خودروهاي بنزيني مي باشد. البته قيمت LPGدر سطح جهاني تقريبا" مشابه قيمت بنزين است.
با توجه به اينکه گاز مايع بعنوان محصول فرعي پالايشگاههاي گاز و نفت توليد مي شود لذا فراواني منابع آن کاملاً محدود است. لذا بعنوان راه حل اساسي در کاهش الودگي و جايگزيني سوخت در بسياري از نقاط جهان نمي تواند مطرح باشد.
به لحاظ ايمني، چون گاز پروپان سنگين تر از هواست در صورت نشت، بصورت لکه روي سطح زمين باقي مانده و در آبهاي زيرزميني نيز نفوذ مي کند. امکان شعله ور شدن آن روي سطح زمين نيز هست. لذا از اين حيث بايد در حمل و نقل و حين استفاده، نهايت دقت در جلوگيري از نشت LPG صورت گيرد.
از ساير معايب اين سوخت مي توان به افت قدرت موتور در موتورهاي تبديلي به ميزان 10-15 درصد و عدم توانائي مناسب موتور در عبور از سربالائي ها اشاره نمود.
در موتورهاي تبديلي اگر موتور به طور مناسب تبديل نگرديده باشد در تابستانها گاز بصورت خشک سوخته و باعث جوش آمدن موتور مي گردد. و در زمستان نيز براي شروع و استارت موتور داراي مشکل بوده و بايد با بنزين موتور تبديلي روشن گردد.
 
انتشار گازهاي آلاينده:
 
از ديدگاه زيست محيطي استفاده از LPG بصورت استانداردداراي کمترين چرخه حيات انتشار گازهاي گلخانه اي در مقايسه با ساير سوختهاي تجاري است. پتانسيل کاهش اوزون با استفاده از اين سوخت به نصف بنزين کاهش مي يابد، همچنين انتشار هيدروکربنهاي نسوخته 3/1 اکسيدهاي نيتروژن 20%، منواکسيد کربن 60% در مقايسه با بنزين کاهش مي يابد
 
و اما گاز طبيعي (LNG Liquefied  natural  GAS ):
 
گاز طبيعي چنانچه در فشار اتمسفر تا دماي F º260- سرد شود، به حالت مايع تبديل مي شود. LNGشامل بيش از 95 درصد متان و درصد کمي اتان و پروپان و ساير هيدروکربورهاي سنگين تر است. ساير ترکيبات و ناخالصي هاي گاز طبيعي مانند اکسيژن، آب، گازکربنيک و ترکيبات گوگردي طي فرآيند سرد کردن از گاز طبيعي جدا شده و گاز طبيعي در حالت مايع بدست مي آيد. البته LNG تا حد 100 درصد متان خالص نيز قابل دستيابي است. حجم LNG 600/1 حجم گاز طبيعي و دانسيته آن 42/0 دانسيته آب است. اين ماده، مايعي بي بو، بي رنگ و غير سمي است و نسبت به فلزات يا ساير مواد حالت خورندگي ندارد.LNG وقتي تبخير يا با هوا ترکيب شود در دامنه غلظت 5 تا 15 درصد مي سوزد. LNG يا بخار آن در محيط و فضاي باز حالت انفجاري ندارد. کليه آزمايشات انجام شده و خواص LNG، ايمن بودن اين سوخت را کاملاً تائيد مي کند زيرا نشت مايع LNG يا ابربخارات آن به محض تماس با زمين يا در اثر حرارت محيط به سرعت در هوا تبديل به گاز شده و چون در اين حالت از هوا سبک تر است در محيط پراکنده و منتشر مي شود.LNG در وهله اول براي خودروهاي سنگين ديزلي (HEAVY DUTY VEHICLE) کاربرد دارد. به لحاظ ارزش حرارتي و دانسيته انرژي، مشابه سوخت ديزل (گازوئيل) هست.
LNG در دماي ºF260- و فشار اتمسفريک در حالت مايع اشباع ( در دماي جوش مايع) است. بنابر اين مانند هر مايع در حال جوش چنانچه در فشار ثابت نگهداري شود (حتي با افزايش حرارت) در دماي ثابت خواهد ماند.
مادام که بخار LNG از مخازن خارج مي شود (boil off)، دماي مخزن ثابت مي ماند. اجزاء سيستم
 
خودروهاي با سوخت LNG:
 
از لحاظ انتقال سوخت به موتور، مشابه موتورهاي با سوخت CNG است و سوخت به صورت بخار وارد موتور مي شود. فرق اساسي بين موتورهاي CNG, LNG در نحوه نگهداري و تحويل سوخت است.
مخازن ذخيره LNG دوجداره مي باشند و براي فشار کاري حداکثر تا 230 psi يا 16bar طراحي شده است. اين مخازن داراي لوله و اتصالات لازم براي خارج کردن گاز در صورت افزايش فشار ( با توجه به انتقال حرارت از محيط به مخزن) و يا انتقال سوخت در زمان مصرف هستند. اين مخازن مجهز به سيستم اعلام پايان سوخت گيري (پرشدن مخزن) نيز هستند. موتور خودروها گاز را در فشار 4 الي 9 بار (60-120 psi) مصرف مي کند.
معايب استفاده از LNG:
 
بسياري از مردم به استفاده از مواد در دماهاي پايين عادت نداشته لذا نياز به آموزش خاصي در زمينه استفاده از سوخت در دماي خيلي پايين هست.
در ايستگاههاي سوخت گيري خطوط انتقال گاز از مخزن به خودرو ( شامل لوله ها شيرآلات و وسايل اندازه گيري) جهت انتقال LNG در حالت مايع بايد پيش از شروع ، سوخت تا دماي ºF 260- سرد شوند در غير اينصورت منجر به تبخير بخشي از سوخت مي شود.
- حداکثر پرشدن مخزن دوجداره Cryogenic تا حد ماکزيمم ظرفيت، امکان پذير نيست زيرا به اندازه لازم فضاي خالي در بالاي سطح مايع جهت تبخير يا جوشيدن مايع بايد در مخزن در نظر گرفته شود.
مزاياي استفاده از LNG:
دانسيته انرژي بالاتري نسبت به سوختهاي گازي دارد، زيرا به شکل مايع ذخيره مي شود. مسافت پيمايش بيشتر و وزن کمتر مخازن ذخيره، استفاده از آن را در خودروهاي کوچکترامکان پذير مي سازد. سرعت سوختگيري بالا به نحوي که در خودروهاي بزرگ زمان سوختگيري 4 الي 6 دقيقه مي باشد (10 الي 40 گالن در دقيقه). ارزيابي و کنترل ترکيب سوخت با دقت بالايي امکان پذير است و با توجه به اينکهLNG توليد شده براي خودروها تا 99 درصد متان دارد، لذا کنترل و تعيين مناسب ترکيب سوخت بازدهي موتور و سوخت را نيز افزايش مي دهد.
 
 وبسايت انجمنهاي تخصصي مهندسي مکانيک + نوشته شده در  ساعت   توسط علي اكبرصحی  |  نظر بدهید تاريخچه گاز در ايران و تاسيس شركت ملي گاز ايران :
        تاريخچه گاز در ايران و تاسيس شركت ملي گاز ايران : از نوشته هاي تاريخ نويسان كهن چنين بر مي آيد كه ايرانيان در استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي بر ديگر اقوام جهان پيشي داشته اند، بعنوان مثال وجود بقاياي آتشكده ها و معابد نظير آتش جاوداني نزديك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بود، در نزديكي يك مخزن گاز طبيعي قرارداشت. همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان و روايات تاريخي از آتش جاوداني آتشكده آذر گشب در آذربايجان بجاي مانده همگي گواه اين مدعاست. ايرانيان باستان بنا به اقتضاي محيط مذهبي خويش آتش را گرامي ميداشتند و در جهت پايدار بودن آن مي كوشيدند در فلات مركزي و جنوبي ايران و در مناطقي كه جنگلهاي انبوه وجود داشت براي روشن نگهداشتن آتش مقدس از امكانات ديگري بجز چوبهاي جنگلي استفاده ميبردند و طبيعت اين مناطق باذخاير فراوان زيرزميني خود اين تلاش را آسان مينمود. مناطق غرب، جنوب و جنوب غربي ايران، آنچنانكه اكنون ميدانيم برروي دريائي از نفت و مشتقات آن قرارداشتند و دارند. بعضي از اين منابع در گذشته بدليل عمق بسيار كمي كه داشتند بافرسايش خاك و يا حركت گسلها يا ساير عوامل طبيعي ديگر بصورت قطرات ناچيزي از درياي زير زميني به بيرون تراوش كرده و انسان متفكر را به بهره برداري از آن وادار مينمودند و در ايران باستان نيز چنين شد . برابر اسناد تاريخي ، ايرانيان قبل از فلسطينيها ، سومري ها و چيني ها از نفت و گاز به گونه هاي بسيار ابتدايي ، تصادفي و بدون برنامه ريزي استفاده ميكردند و تلاش زيادي در جهت پايدار داشتن آتشهاي مقدس از خودنشان ميدادند ولي با اين همه ، سخن بسيار زيادي درباره تاريخ پيدايش نفت و گاز در ايران نمي توان گفت زيرا آنچه كه از اين صنعت با امكانات ابتدايي آن در روزگار كهن ايران خبر ميدهد بسيار اندك و غير مستدل است . اما بي ترديد در سالهاي نه چندان دور يعني از آغاز بهره برداري شركتهاي خارجي نفتي در ايران ، صنايع نفت و گاز در ايران رشد قابل ملاحظه اي داشته است كه بر آمار و ارقام متكي ميباشد .
نخستين اسناد تاريخي از استفاده برنامه اي گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط ميشود . هنگاميكه ناصرالدين در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود ، چراغهاي گازي كه روشني بخش معابربودند تعجب وي را بر انگيخت و علاقمند به بازديد از كارخانه چراغ گاز گرديد . وي پس از بازگشت به ايران ، دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد . استفاده محدود گاز در ايران تا تاريخ 1908 ميلادي كه نخسين چاه ايران در مسجد سليمان به نفت رسيد كم و بيش ادامه داشت . پس از استخراج نفت ،‌گازهاي همراه اجباراَ در محل سوزانده ميشدند .
شركت ملي نفت ايران از بدو تشكيل همواره بفكر چاره جويي و استفاده از گاز طبيعي بود كه بعلت بعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف و سنگيني سرمايه گذاري و كمي مصرف داخلي كه تنها محدود به بعضي از مناطق نفتخيز جنوب ميشد اين امر بعهده تعويق افتاد و همچنان گازهاي استحصالي سوخته و بهدر ميرفت . تدريجاَ كه منابع نفت يكي پس از ديگري احداث و به بهره برداري ميرسيد ، استفاده از گاز طبيعي براي تامين سوخت و محركه هاي كمپرسور و مولدهاي برق ، مصارف داخلي ، منازل سازماني در مناطق نفتخيز از جمله مسجد سليمان ، آغاجاري ، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در كنار فعاليت هاي اصلي توليد ، انتقال و پالايش نفت خام در نواحي جنوبي ايران ، فعاليت هاي محدودي براي تهيه و بعمل آوردن گاز طبيعي توسط شركتهاي عامل در حوزه قرار داد بعمل مي آمد.
اولين استفاده از گاز طبيعي، خارج از مناطق نفت خيز براي تغذيه كارخانه جديد التاسيس مجتمع كود شيميايي شيراز بود كه در سال 1344 واحد مذكور احداث و بهره برداري از آن آغاز شد و براي خوراك اوليه آن نياز به گاز طبيعي بود . براي اين منظور خط لوله اي به قطر 10اينچ و طول تقريبي 215 كيلومتر از گچساران به شيراز احداث گرديد .
در حدود 30 تا 35 سال قبل سياستهاي شركت ملي نفت ايران موجبات فني و اقتصادي را براي مهار كردن گازهاي همراه ، جلوگيري از اتلاف و سوزاندن آنها ، جمع آوري و پالايش ، انتقال ، صدور و فروش فراهم آورد. زمانيكه تفكر فروش گاز به خارج مطرح گرديد ، مطالعات همه جانبه اي انجام شد و سرانجام پروژه خط لوله سراسري اول موسوم به 1 IGAT به مرحله اجراء و بهره برداري در آمد. به سبب آنكه ضرورتاَ ميبايستي كليه امور مرتبط به گاز در يك سازمان متشكل ميشد تا پاسخگوي مسئوليتها و نيز اهداف آينده باشد واز طرف ديگر توافق كلي كه زمينه توسعه همكاريهاي اقتصادي بين ايران و شوروي سابق در سال 1344 صورت گرفت ومنجر به امضاء پروتكلي دردي ماه همان سال شد زمينه صدور گاز مطرح و تاسيس شركت ملي گاز ايران در اسفند ماه 1344 براي تحقق هدفهاي ذكر شده تصويب و بمورد اجراءگذاشته شد.
 
‌ اهداف و ماموريت هاي شركت ملي گاز ايران : شركت ملي گاز ايران با هدف متمركز كردن كليه امور مربوط به گاز در زمينه هاي زير در سال 1344 تاسيس شد . 1- تهيه ، بعمل آوردن و قابل عرضه كردن انواع گاز منجمله گاز طبيعي فشرده و گاز مايع و انجام اقدامات و ايجاد تاسيسات و وسايل لازم براي نيل به اين مقصود . 2- مطالعه ،‌تهيه ، تنظيم . اجراي طرحهاي احداث پالايشگاهها. خطوط لوله ، مخازن ذخيره سازي ، شبكه هاي توزيع ووسايل حمل و نقل و ساير تاسيسات گاز طبيعي، انواع گاز و مشتقات آنها 3- حفاظت ، نگهداري ، عمليات و بهره برداري از پالايشگاهها ، خطوط لوله ،‌مخازن ذخيره سازي ، شبكه هاي توزيع ، وسايل حمل و نقل و ساير تاسيسات گاز طبيعي، انواع گاز و مشتقات آنها 4- حمل و نقل ، توزيع و فروش انواع گاز و مشتقات آنها 5- صدور انواع گازهاي طبيعي و مايع به خارج از كشور يا فروش آنها بمنظور صادرات . 6- تنظيم و تعيين مقررات مربوط به ايمني و استانداردهاي مصرف .
اجراء اهداف و ماموريتهاي مذكور بخش بسيار عمده اي از استراتژيهاي دولت در زمينه جايگزين كردن گاز طبيعي بجاي ساير فرآورده هاي ميان تقطير – صيانت از نفت خام – بالا بردن ارزش افروده از مواد هيدرو كربوري و تحقق نياز هاي ارزي و كمك موثر در حفاظت ا زمحيط زيست و جلوگيري از تخريب جنگلها و ايجاد تسهيلات كافي در اشتغال و رفاه جامعه را بدنبال خواهد داشت
 
 
چند تعريف:
نفت سفید: نفت سفید برشی از نفت خام و متشکل از سه نوع هیدروکربور پارافینی، نفتینی و آروماتیک می باشد. این فرآورده به عنوان سوخت گرمایشی و سوخت مراکز حرارتی به کار می رود و یکی از موارد اصلی تشکیل دهنده سوخت جت است.
 
نفت کوره(مازوت): نفت کوره از بازمانده تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر پالایشگاه به دست می آید. این فرآورده به سبب دارا بودن هیدروکربورهای سنگین، به آسانی نمی سوزد و یکی از سوختهای عمده کشتیها و واحدهای بزرگ صنعتی از جمله نیروگاههای برق به شمار می رود.
 
نفت گاز: نفت گاز فرآورده ای است که بعد از برش نفت سفید به دست می آید و به عنوان سوخت ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و سوخت تعدادی وسایل نقلیه عمومی و تأسیسات حرارتی به کار می رود
 
بنزین موتور: بنزین موتور آمیزه ای است از هیدروکربورها به طور عمده حلقوی وایزومر با نسبتهای متفاوت که برای افزایش درجه آرام سوزی آن، برخی از ترکیبات آلی به آن اضافه می شود.
 
گاز طبیعی (گاز غنی): گاز تولیدی از منابع نفتی و گازی را گاز طبیعی یا غنی می گویند که به صورت «کلاهک» همراه با نفت (مانند مانند گاز منطقه آغاجاری) و «مستقل» (نظیر ذخایر گاز سرخس و سرخون) قابل دسترسی می باشد.
 
گاز سبک: گاز غنی (طبیعی) پس از طی مراحل جداسازی و پالایش، به سبک تبدیل می شود. منظور از جداسازی، جداکردن مایعات و میعانات گازی از گاز غنی است.
 
گاز مایع: گاز مایع مخلوطی است از پروپان و بوتان نرمال که دراثر شرایط محیط و مصرف نسبت حجمی این دو ماده در مخلوط تغییر می یابد و در تحت فشاری حدود 110 – 100 پوند بر اینچ مربع به صورت مایع در می آید.
 
مشترک گاز: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که طبق روش پذیرش متقاضیان گاز پس از تحویل مدارک مورد نظر و پرداخت حقوق و هزینه های متعلقه، مشخصاتش در دفتر پذیرش اشتراک ثبت شده و شماره اشتراک به وی اختصاص یافته باشد.
 
مصرف کننده گاز: به مشترکینی اطلاق می گردد که جریان گاز آنها پس از طی مراحل اشتراک پذیری راه اندازی شده باشد.
 
انشعاب گاز: به خطوطی که جهت ارسال گاز از خطوط انتقال، خطوط تغذیه و شبکه تا ایستگاه اختصاصی مشترک نصب می شودانشعاب اطلاق می گردد.
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/07/03ساعت 13:4  توسط وحید   | 

 

 

 

 

 


www.chideman.blogsky.com  

از مصرف همزمان داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی جدا خودداری کنید

  

آبلیمو: طبیعت سرد

صفرا بر-سرشار از ویتامین ث-رفع عطش شدید-چاشنی غذا-سالاد و شربت

طریقه مصرف : دو قاشق آبلیمو در لیوان شربت مصرف شود

 

 

عرق آویشن: طبیعت گرم

تقویت کننده بدن-اشتها آور-تسکین دهنده سرفه-آسم وسرماخوردگی-درمان سیاه سرفه-آنتی سپتیک-ضد اسپاسم-قابض-ضد میکروب-درمان سردی معده و اسهال همراه آن-رفع و جلوگیری از دل درد-سوء هاضمه-ناراحتی های کبد-اختلالات کلیه-عفونت مجرای ادرار-سنگ و ورم کلیه-تصفیه کننده خون-کاهش دهنده کلسترول-درمان کننده واریس-آرتروز-اختلالات مغزی و افزایش شیر مادر. معالج بیماریهای قارچی پوست، تقویت بینایی، ضد نفخ،ضدعفونی کننده دستگاه تنفسی،ضد صرع و تشنج، رفع تشویش، تنگی نفس، درد مفاصل، ورم بینی و گلو، سمپاتیک، نقرس، خون ریزیهای رحمی، ترشحات زنانگی، خلط آور، و بی اختیاری ادرارکودکان نیز کاربرد دارد.

احتیاط: در دوران بارداری از مصرف هر شکلی از آویشن پرهیز کنید.

طریقه مصرف: یک فنجان عرق آویشن بعد از هر غذا میل نمایید.

 

آبغوره : طبیعت سرد و خشک

مفید جهت تصفیه خون و رفع چربی خون-ضد چاقی-چاشنی سالاد و غذا

 

عرق اترج: طبیعت گرم

موثر جهت درمان اسهال و استفراغ- نفخ و دل درد و دلپیچه-تقویت قلب و معده و کبد و روده ها-لطیف کردن پوست-معالجه اگزما-جوش صورت- لک و پیسی-معالجه گلو درد-آسم و بعضی بیماریهای ریوی-از بین بردن سموم بدن-رفع عطش-تب-رفع سستی عصبی-شادی آور-خوشبو کننده دهان-تقویت و رشد مو .

طریقه مصرف:دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق اسطوخودوس: طبیعت گرم

مقوی سیستم عصبی-رفع خستگی عصبی-سر درد-شل کننده عضلات- ضد اسپاسم-محرک گردش خون-درمان میگرن-قلنج و دردهای معدی ناشی از نارحتی های عصبی و حالات هیجانی و سوء هاضمه-آرامبخش-مدر-ضدباکتری-ضد درد و نفخ-ضد سرفه-محرک جریان صفرا-بصورت موضعی در درمان دردهای رماتیسمی کاربرد دارد.

طریقه مصرف: یک فنجان در روز قبل از غذا میل نمایید.

 

عرق بابونه : طبیعت گرم

ضد التهاب و اسپاسم-آرامبخش-رفع افسردگی-تقویت اعصاب و قوای جنسی-رفع سر درد-آبریزش بینی-ورم ملتحمه چشم-تب های عفونی-قولنج روده-رفع عوارض گوارشی و تقویت معده-جلوگیری از استفراغ-بهبود آسم و بیماریهای کبدی-ورم بیضه-زیاد شدن گلبول های سفید در خون-ضد تورم،مرطوب کننده و سفید کننده پوست، مدر، مقوی معده، هضم کننده غذا، ضد درد هنگام دندان بندی کودکان، با غرغره کردن بوی دهان و جوش دهان را از بین می برد، قاعده آور.

استعمال خارجی: حمام با آن اثر قاطع در رفع بیماری ها دارد مخصوصا برای محفوظ نگه داشتن زخم از آلودگی و بهبود آن خصوصا زخم های عمیق فیستولها، زخم انگشتان، رفع التهاب و درمان ورم چشم و ترکها و برای خارش های پوستی و اگزما والتهابات واریسی شستشو با آن بسیار مؤثر است از عصاره بابونه جهت تقویت موی سر استفاده می شود.

طریقه مصرف: دو تا سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق بادرنجبویه: طبیعت گرم

آرامبخش-نشاط آور- رفع افسردگی های روحی و تقویت حواس پنجگانه-درمان سردرد-وزوز گوش و دل درد با منشاء عصبی- بهترین دارو برای کسی که در هنگام نگرانی و اضطراب ناراحتی معده پیدا می کند- افزایش فشار خون-خون ساز-تقویت معده-مغز و حافظه-قلب و سیستم گردش خون-خواب آور-ضدباکتری-نفخ-اسپاسم-صرع-میگرن-سرگیجه-آلرژی-سکسکه-نقرس-دفع کننده سموم-تنظیم عادت ماهیانه و پیشگیری از فساد دندان

طریقه مصرف: دو فنجان در روز یک وعده صبح و یک وعده عصر میل نمایید.

 

عرق برگ چنار: طبیعت بسیار سرد

ضد آسم-چاق کننده-تب بر-ضعف اعصاب-درد و ورم زانو و چشم را تسکین می دهد-مالیدن بر پوست آنرا جلا می دهد

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

عرق برگ زیتون: طبیعت سرد

کاهش دهنده فشار خون-تنظیم ضربان قلب-معالجه دردهای عصبی-ضد اسپاسم-ملین و مدر

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

 

عرق برگ گردو: طبیعت گرم

کاهش دهنده قند خون-چاق کننده- موثر در معالجه ترشحات رحم- ورم پروستات-آب آوردن کبد-سرطان روده-ناراحتی های مغزی-ورم غدد لنفاوی-قابض-دافع کرمهای روده-ضد اسپاسم-محرک جریان صفرا و تقویت مژه ها

طریقه مصرف:حداکثر سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق برگ مورد: طبیعت سرد

جلوگیری از ریزش مو و تقویت کننده رویش مو-آنتی سپتیک-درمان التهاب مخاط بینی-قابض-ضداسهال(استعمال خارجی جهت شستشوی موی سر نیز میتوان استفاده نمود)

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

 عرق بومادران: طبیعت گرم

معالجه ضعف-معالجه ضعف و خستگی اعصاب-کاهش دهنده فشار خون-تصفیه کننده خون-تقویت حافظه-نیروبخش و مسکن-اصلاح اختلالات عادت ماهیانه-معالجه بواسیر و بواسیرخونی-صرع و جنون های خفیف.  قاعده آور، درمان اختلالات بینائی و قولنج های کبدی و سنگ کلیه و درمان ورم مقعد و روده و تنظیم رگل خانم ها و دفع سوء هاضمه مفید است. درمان ضعف عضله قلب، احساس گرفتگی و درد در ناحیه قلب، خواب رفتن دست ها، وجود خون در ادرارو جلو گیری از خونریزی

طریقه مصرف: بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق بهارنارنج: طبیعت معتدل

تقویت قلب و اعصاب-آرامبخش-ضد تشنج-درمان بی خوابی عصبی-سکسکه-رفع افسردگی-اختلالات عصبی-اشتها آور-افزایش قوای جوانی و مصرف در شربت.مصرف یک لیوان از این عرق شب ها هنگام خواب به شما خواب راحتی خواهد داد.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

جهت تهیه شربت: چهار قاشق عرق بهارنارنج+دو قاشق شکر با یک لیوان آب سرد مخلوط نموده و سپس میل نمایید.

 

عرق بهار نارنج مخصوص: طبیعت معتدل

همان خواص درمانی عرق بهارنارنج را دارد. اما غلظت و عطر و طعم آن از عرق بهار نارنج بیشتر است.

جهت تهیه یک لیوان شربت دو قاشق عرق بهارنارنج مخصوص استفاده نمایید.

 

عرق بید: طبیعت سرد

خواب آور-آرامبخش-مقوی قلب-ضد درد- تسکین دهنده دردهای مفصلی-تب بر-ضدتشنج-درمان یرقان-

لطیف کننده موی سر و رفع شوره سر (استعمال خارجی جهت شستشوی موی سر نیز میتوان استفاده نمود)

طریقه مصرف: روزی دو فنجان میل شود.

 

عرق بید مشک: طبیعت خنک

قوی تر از عرق بید است-مقوی قلب و مغز و معده-تسکین دهنده سردرد و دردهای عضلانی است-آرامبخش-ملین و ضدنفخ می باشد

طریقه مصرف: دو فنجان در روز میل شود.

سه قاشق عرق بیدمشک در یک لیوان شربت میل شود.

 

عرق بید کاسنی: طبیعت خنک

این عرق را بعنوان دارویی خنک جهت التهاب کیسه صفرا-بیماریهای کبدو جوشهای پوستی ناشی از عملکرد نامناسب کبد استفاده می نمایند

طریق مصرف: دو فنجان در روز میل نمایید. 

 

عرق پنیرک: طبیعت معتدل

رفع سرفه های مزمن-خلط آور-مقابله با زخم روده-سوزش ادرار و ورم کلیه- درمان درد مثانه و درد طحال-انسداد کبد و پروستات

طریقه مصرف:سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق پونه:طبیعت خنک

ضدنفخ-محرک ترشحات معده-ضدباکتری-جلوگیری از استفراغ و ضعف معده-سوءهاضمه و یبوست-آرامبخش-خلط آور-جلوگیری از تصلب شرایین-فشار خون-تپش قلب-تب لرز و یرقان-جلوگیری از خشکی دهان و سیاه سرفه-ضد ناراحتی های حاصل از گریپ-مقوی اعصاب،قلب و نیروی جنسی است-تقویت حافظه سالمندان-بی اختیاری ادرار و پر ادراری-بوی سیر را از بین می برد.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق تره:طبیعت گرم

مفید جهت بواسیر-تقویت نیروی جنسی-ضدنفخ معده و روده-در تخلیه سنگ کیسه صفرا موثر است.

طریقه مصرف: یک فنجان قبل از غذا میل شود.

 

عرق چهل گیاه:طبیعت گرم

رفع انواع سوءهاضمه-دلپیچه و نفخ-دل دردهای حاصل از پرخوری-مفید جهت هضم غذا و تقویت معده.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل نمایید.

 

عرق چهار زیره: طبیعت گرم

موثر در مداوای نفخ حاصل از زایمان-هضم کننده غذا و افزایش دهنده شیر مادران.

طریقه مصرف: بعد از هر وعده غذا یک فنجان میل نمایید.

 

چهار عرق: طبیعت سرد

چهار عرق را بعنوان دارویی برای رفع صفرا و درمان مشکلات کبدی استفاده می نمایند.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان مصرف شود.

 

عرق چهار گیاه: طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-تنظیم عملکرد دستگاه گوارش و اشتها آور

طریقه مصرف:روزی تا سه فنجان میل شود.

 

عرق خارخاسک:طبیعت گرم

بیشترین مصرف درمانی آن در درمان سنگ کلیه است- مدر-ضد میکروب-مفید برای التهاب مجاری ادرار-سختی و سوزش ادرار-درد مثانه-سوزاک وسنگ کلیه-ضد درد و آلرژی-تقویت کننده نیروی جنسی و بدن-دفع بلغم-درمان نارحتی های معده-عفونت و التهاب لثه و افزایش بینایی-کاهش دهنده کلسترول خون و حفاظت کننده ی عروق و مخاط دستگاه گوارش.

طریقه مصرف:سه فنجان صبح و عصر ناشتا میل شود.

 

عرق خارشتری:طبیعت سرد

مدر-تصفیه کننده خون و کبد-دفع کننده سنگ کلیه و مثانه-ضدتب و لرز-افزایش اشتها-جلوگیری از امراض پروستات و بواسیر-محرک تعرق-تقویت کننده عمومی بدن-رفع بیماریهای جنسی-رفع تپش قلب-تسکین میگرن-یرقان و التیام زخمها

طریقه مصرف:چهار فنجان در روز- اگر جهت افزایش اشتها مصرف شود در این حالت قبل از غذا میل نمایید.

 

عرق خرفه:طبیعت سرد

موثر برای گواتر و رفع عطش بیماران مبتلا به دیابت-درمان کننده کلسترول خون-یرقان-اسهال خونی-التهاب کبد-سوزش ادرار-سوزش رحم-بواسیر-زخم روده و اثنی عشر-سنگ صفرا و نقرس- توصیه میشود افراد لاغر اندام جهت افزایش اشتها یک فنجان قبل از غذا میل نمایند.

طریقه مصرف:تا دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق دارچین-زنجبیل:طبیعت بسیار گرم

ضدنفخ-میکروب و اسپاسم-ضدتنبلی دستگاه گوارش-موثر برای قولنج و اسهال-سوءهاضمه-تهوع و اسهال کودکان-درمان بی اشتهایی-محرک تعرق-گرم کننده-محرک انقباضات رحمی-مفرح قلب-آرامبخش-تب بر-رفع بوی بد دهان-افزایش حافظه.

 

عرق دارچین: برای اعصاب، وسواس، جنون، خفقان، استسقا مفید است.جهت رفع بد بویی دهان عالی است،شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب قانون می گوید: دارچین گرمی بخش، باز دارنده و زداینده عفونتها، لطیف، جذب کننده وعلاج همه نیروهای تباه کننده است.محلول آنرا بر لکه ها و نقطه های عدسی مالند، با سرکه علاج جوش های شیری است، در مداوای اگزما مفید است، برای زکام خوب است و دماغ را می پالاید و رطوبت را بر می چیند، مسکن درد گوش است و ضمن داروهای آن است، خوردن و به چشم کشیدنش تم و تیرگی چشم را می برد، رطوبت غلیظ چشم را می زداید، داروی سرفه است، سینه را می پالاید ورم هارا می رساند، بند آمدنی کبد را توان بخشد، رطوبت معده را بر می چیند و معده را قوی می کند، داروی استسقاست، ادرار و حیض را براند، برای تب و لرز مفید است، اگر با زبره سیاه باشد علاج بواسیر است، ضد حشرات موذی است و حکیم مؤمن صاحب کتاب تحفه نیز می گوید: دارچین بغایت لطیف و مدر است، مفتح، مصلح عفونت و اخلاط و سموم است، حافظ قوت های نفسانی و طبیعی است، جلا دهنده چشم است، چکاندن در چشم جهت قوه باصره و مالیدن آن بر چشم جهت اختلاج آن مفید است، برای گرم مزاج ها مضر است، مضر مثانه است، جهت یرقان، فالج، رفع دل مالش و ریاح داخل خوب است.

احتیاط : در افراد مبتلا به زخم های معده و روده و بیماریهای پوستی، در دوران بارداری و بیماران دیابتی مصرف نشود.

طریقه مصرف:روزی حداکثر چهار قاشق غذاخوری به شکل شربت یا ترکیب با چای و سایر مواد عذایی میل شود.

 

عرق رازیانه(بادیان):طبیعت گرم

زیاد نمودن شیر مادر-اصلاح عادتهای ماهیانه سخت اشتها آور-درمان التهاب معده-ضدمیکروب-تب بر-مقوی-درمان کم ادراری و سوزش ادرار-دفع کننده سنگهای مجاری ادرار-بدبویی دهان و سکسکه-ضدبلغم و صفرا و درمان شب کوری.

احتیاط : به علت داشتن هورمون زنانه برای مردان مفید نیست.

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق زیره سبز:طبیعت گرم

درمان نفخ و سوء هاضمه-ضداسپاسم-ضدمیکروب-مدر-افزایش دهنده شیر مادر-درمان ورم و جوش-درمان یبوست و موثر جهت زیبایی پوست.

طریقه مصرف:یک فنجان در نصف لیوان آب بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق زیره سیاه:طبیعت گرم

درمان چاقی-هضم کننده غذا-ضدمیکروب-جلوگیری از درد پهلو-انگل روده-اسهال زخم روده و اثنی عشر-بواسیر-سکسکه-قلنجهای نفخی کودکان-تنگی نفس-التهابات دستگاه تنفسی-تصفیه کننده خون-کاهش کلسترول و چربی خون-تقویت شنوایی و کلیه-باز شدن عادت ماهیانه-درمان خون ادراری-قطره قطره آمدن ادرار-نقرس-سنگ کلیه و سردرد.

طریقه مصرف:یک فنجان در نصف لیوان آب بعد از هر غذا میل شود. تنها در مواردی که برای درمان چاقی استفاده میشود قبل از غذا میل شود.

 

عرق زنیان:طبیعت گرم

ضدنفخ-ضدعفونی کننده بسیار قوی-هضم کننده غذا-ضدسکسکه-درمان کننده چاقی-موثر در درمان حصبه-فلج اندامها-درمان لاغری و استفراغ-کم خونی-کم ادراری-دفع کننده سموم بدن-موثر برای ترک اعتیاد به مواد مخدر-ضد لک و پیسی-تقویت کننده قوای جنسی-بالابرنده فشار خون و نیروبخش-افزایش دهنده شیر مادر-ضد انگل مخصوصا انگل( انگبلو ستوم) ضد قارچ از نوع اکتینو میکوز-رفع گرفتگی گوش

طریقه مصرف:یک فنجان در یک لیوان آب سرد پس از غذا میل شود.

 

سرکه سفید:طبیعت گرم

ماده اولیه ترشی سازی-پنیرسازی-چاشنی غذا-سالاد و چاشنی سس مایونز

 

سرکه قرمز:طبیعت گرم

ماده اولیه ترشی سازی-چاشنی غذا و سالاد

 

سرکه سیب:طبیعت گرم

ضدچاقی-مفید برای بیماریهای قلبی-چربی خون-تنگ شدن عروق قلب-تنظیم فشار خون-بیماریهای درد و مفاصل و گوارشی می باشد-سرشار از املاح معدنی-حاوی پتاسیم و کلسیم است.

سرکه سیب را به روش زیر مصرف کنید:

یک یا دو قاشق از سرکه سیب را با دو قاشق چایخوری عسل خالص مخلوط کنید بعد آنقدر آب به آن اضافه کنید که یک لیوان پر شود. سپس آن را به هم بزنید و آهسته آهسته بنوشید و در روز سه یا چهار بار آن را مصرف کنید.

هنگام مصرف شربت سرکه سیب و عسل صبحها موقع برخاستن از خواب و قبل از صرف ناهار و شب پیش از شام و یا قبل از خواب و یا در فاصله غذاها یا بعد از صرف غذا است ولی بهتر است آنرا قبل از هر غذا مصرف کنید.

 

عرق سنبل الطیب:طبیعت گرم

آرامبخش-خواب آور-ضد اسپاسم-درمان بیقراری-اضطراب-مشکلات و فشارهای عصبی-مقوی قلب-خلط آور-مدر-ضدنفخ و ضد درد خفیف-کاهنده فشار خون.

احتیاط: در حاملگی و شیردهی مصرف نشود.

بیش از 2 یا 3 هفته بدون انقطاع این عرق را مصرف نکنید. زیرا مصرف مداوم یا مقادیر زیاد آن منجر به سردرد یا تپش قلب میشود.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

شربت سکنجبین:طبیعت معتدل

تسکین دهنده عطش-باز کردن انسداد عروق-رفع سردرد-تقویت معده و کبد-صفرا بر و درمان یرقان.

احتیاط:جهت افراد دارای سوزش و زخم معده و سرماخورده مصرف نشود.

طریقه مصرف:2 قاشق غذاخوری شربت را در یک لیوان آب رقیق کرده میل نمایید.

 

عرق شلتوک:طبیعت سرد

دارای ویتامین های گروه B-مفید جهت جلوگیری از سفید شدن و ریزش مو.

طریقه مصرف:قبل از غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق شاهتره:طبیعت گرم

تصفیه کننده و رقیق کننده خون-دفع صفرا-موثر در درمان یرقان-نارسایی کبد-اگزما-تبخال-هپاتیت کبدی-جوشهای دهانی و بیماریهای پوستی-کاهش فشار خون . کلسترول خون-تب بر-موثر در مداوای کم ادراری-بی خوابی-خارش بدن-ورم پروستات و یبوست-بعنوان دهانشویه در تسکین التهاب لثه موثر است.

طریقه مصرف:سه فنجان در روز میل شود. نوشیدن نیم فنجان عرق شاهتره قبل از غذا نفخ و سوءهاضمه را برطرف میکند.

 

شاطره: طبیعت خنک
رفع جرب و خارش بدن، تصفیه کننده خون، رفع کمبود ویتامین ث، مقوی، صفرا بر، اشتها آور، مسهل اخلاط ثلثه، ضد یرقان و نارسائی کبد، از غلظت و چسبندگی خون می کاهد، در بیماری جذام و برخی غددسرطانی(با منشاء اپی تلیوم) موثر است، مفید جهت زنبور زدگی و تقویت قوه بینائی 
طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق شنبلیله:طبیعت گرم

نیروبخش-تقویت عمومی بدن-مفید برای بیماران مبتلا به قندخون-مسلولین و اشخاص ضعیف-کاهنده کلسترول خون-بهبود زخمها-درمان ورم معده-سخت ادراری-رفع التهاب گلو-تقویت عملکرد لوزالمعده-چاقی و لک صورت افراد سفیدپوست.، استعمال خارجی: معالج زخم ها، ضد قارچ های پوستی و ضد التهاب گلو

طریقه مصرف:یک فنجان در یک لیوان اب بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق شوید:طبیعت گرم

کاهش دهنده چربی و فشار خون-جلوگیری از تصلب شرایین-تپش قلب-ضدنفخ کودکان و بزرگسالان-مقوی معده-ضد آسم-مدر-موثر جهت درمان سوزش معده و ناراحتی های کبدی از جمله یرقان-مفید برای سنگ کلیه و مثانه-تنظیم عادت ماهیانه-تقویت حافظه و محرک ترشح شیر مادر.

احتیاط : عرق شوید دارای هورمون زنانه است در زمان عادت ماهیانه جهت درمان چربی خون و...مصرف نشود.

طریقه مصرف:حداکثر سه فنجان در روز میل شود.

 

عرق شیرین بیان:طبیعت گرم

مفید جهت زخم معده و روده و اثنی عشر-امراض و عفونتهای ریوی و گوارشی را دفع میکند. مسهل، رطوبت، التهاب پوستی اورام چشم و گلو و بینی(کسانی که فشار خون دارند با پزشک مشورت کنند.) 
طریقه مصرف: بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق طارونه:طبیعت گرم

مسکن اعصاب-خواب آور و آرام بخش-مفید جهت درد مفاصل-رماتیسم و آرتروز-تقویت قوای جنسی-مخلوط آن با عرق بهار نارنج خواب آور بسیار قوی آست.(کسانی که فشار خون دارند با پزشک مشورت کنند)

طریقه مصرف:دو فنجان در روز میل شود.

 

 عناب : طبعت معتدل
 تصفیه کننده بزرگ خون، درمان تنگی نفس، بیماریهای کلیه و مثانه، پایین آورنده فشار خون، یبوست، امراض مقعد، ضد سودا و رفع خارش پوست و بیماریهای کبد قابل استفاده است.

 

عرق کاسنی:طبیعت سرد

تقویت پوست و معده-تصفیه کننده خون-موثر جهت مداوای یرقان-کلسترول خون-التهاب کیسه صفرا-تب های نوبه ای-خون ادراری-عطش-ورم طحال و ورم مفاصل-تسکین دهنده حرارت بدن-مفید برای بیماریهای اعصاب-تقویت کننده قلب و کلیه و بینایی-مدر و ملین-اشتها آور-موثر در زیبایی پوست-مصرف عرق کاسنی جهت خانمهای باردار موجب خوشرویی فرزندان می گردد.

طریقه مصرف: دو لیوان در روز توصیه میشود هر یک لیوان عرق کاسنی را با یک فنجان آب نارنج میل نمایید.

 

 عرق کاکوتی:طبیعت گرم

ضدنفخ و دل درد-تقویت معده-اشتها آور-رفع سوء هاضمه-ضدمیکروب-ضد اسپاسم در ناراحتی های گوارشی-درمان کننده مسمومیت انگل و اسهال-ضدعفونی کننده مجاری تنفسی-مداوای سیاه سرفه و برونشیت-ضدسرفه و التهاب دستگاه تنفس و رفع علائم سرماخوردگی-موثر در مداوای رماتیسم-ضعف اعصاب-ناراحتی های کبدی مثل یرقان-مقوی و مدر

طریقه مصرف:بعد از غذا یک فنجان عرق کاکوتی+یک فنجان آب

عرق کاکوتی بعنوان طعم دهنده در دوغ و ماست و سایر مواد غذایی کاربرد دارد.

 

کامی وی(ترکیبی از عرق زیره سبز،عرق زیره سیاه،عرق ترنجبین):طبیعت گرم

موثر برای دردهای نفخی و قولنج های حاصل از بلع هوا در کودکان-ضدنفخ و ضد دلپیچه اطفال-بیشتر نفخ های اطفال بعلت هوایی است که در اثر بلع شیر در معده آنها تجمع می یابد. که این حالت را آئروفاژی اطفال بسیار موثر است.

طریقه مصرف:مصرف زیره سبز،زیره سیاه و ترنجبین برخلاف بعضی گیاهان دارویی که تا سنین خاص برای اطفال قابل استفاده نمیباشد هیچ گونه منعی برای مصرف اطفال ندارد.

به همین جهت توصیه میشود جهت درمان نفخ و دلپیچه کودکان از 1 تا 4 قاشق چایخوری کامی وی استفاده نمایند.

اطفال6-1 ماه حداکثر یک قاشق چایخوری در روز

اطفال 12-6 ماه حداکثر دو قاشق چایخوری در روز

اطفال 18-12ماه حداکثر دو قاشق چایخوری در روز

اطفال 24-18 ماه حداکثر سه قاشق چایخوری در روز

 

عرق کلپوره:طبیعت گرم

نیروبخش-مقوی معده-اشتها آور-موثر در مداوای دل درد و استفراغ-ضدتشنج و اختلالات عصبی-تنظیم عملکرد کلیه-تسکین دهنده آسم و مفید برای نازایی و قندخون(دیابت)

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق کیالک(زالزالک جنگلی):طبیعت سرد

مقوی قلب-شل کننده عرق خونی محیطی-تغذیه کننده قلب-تثبیت کننده فشار خون-قابض و موثر در درمان اختلالات عصبی- ورم آئورت، آنژین دوپواترین، ضد چاقی، اضطراب، استرس، رفع ناراحتی های قوای تناسلی زن و مرد، ناراحتی گوش، احساس صدای مبهم

احتیاط: افرادی که تحت درمان فشار خون بالا و بیماری قلبی با دارو هستند باید در مصرف این عرق احتیاط نمایند.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان میل نمایید.

 

عرق گزنه:طبیعت گرم

کاهش دهنده قندخون در بیماران دیابتی-تنظیم کننده فشار خون-تصفیه کننده خون-موثر در مداوای بیماریهای پوستی-اگزما-ریزش مو-بیماریهای التهابی-تنگی نفس و رماتیسم-ضدمیکروب-دفع کننده سنگ کیسه صفرا.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

 

عرق گلپر:طبیعت گرم

درمان کننده نفخ-سوءهاضمه-درد معده-سکسکه-تنگی نفس و یرقان.

احتیاط:مصرف بیش از حد عرق گلپر سبب تپش قلب میشود.

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از غذا میل شود.

 

 گل ختمی: طبیعت معتدل
گرفتگی صدا، درمان آسم، برونشیت، نرم کننده پوست، ضد ناراحتی های عضلانی و عصبی، رفع التهاب مثانه و ادرار، مفید جهت سرفه و دردهای گلو و زکام و بیماری های سینه، در بیماری های چشم شستن چشم ها با محلول فوق مفید واقع می شود 
طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق گل گاو زبان: طبیعت گرم

آرام بخش و نشاط آور-موثر در درمان افسردگی-بیخوابی عصبی-تقویت قلب و اعصاب و جلوگیری از تپش قلب-کاهش دهنده کلسترول خون-از پیری زودرس جلوگیری میکند-موثر در معالجه سوءهاضمه- ورم معده-سینوزیت و نفخ-گریپ-معالجه ورم کلیه(نفریت) تب های دانه ائی- ضد تهوع-درمان اختلال وسواس اجباری(برای درمان وسواس شش هفته باید مصرف شود)

احتیاط: مصرف گل گاو زبان در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

عرق گل زوفا:طبیعت گرم

ضدسرفه-ویروس-اسپاسم-التهاب موضعی و آبریزش است.شل کننده عروق محیطی-محرک تعریق و ضد نفخ می باشد.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

گلاب استثنایی(سنگین):طبیعت گرم

مقوی اعصاب و قلب-تسکین دهنده حرارت بدن-مقوی دهانه معده-بهترین درمان برای خونریزی سینه و گلو-درد معده- روده و دلپیچه-ضدافسردگی و آرامبخش و نشاط آور است و آنتی بیوتیک و ضداسپاسم می باشد. بوییدن گلاب برای تقویت قلب،رفع غش و بیهوشی و تقویت حواس باطنی بسیار مفید است.برای معالجه گرمازدگی همراه با یخ بسیار موثر است و بهترین دارو برای سردرد،کم خونی،فشار خون وآرتروز،اسپاسم، تنظیم عادت ماهیانه،التهاب،تقویت کلیه و خون و تحریک عمل گوارش می باشد. با خوردن یک استکان گلاب نیم گرم با مقداری نبات دل درد رفع می شود، برای بد بوئی دهان غرغره گلاب با قدری سرکه مفید است، خوردن گلاب میل جنسی را افزایش میدهد

معمولا به شکل چاشنی در تهیه شربت و غذاهای معطر استفاده میشود.

طریقه مصرف:در یک لیوان شربت از دو قاشق گلاب استثنایی استفاده نمایید.

 

 گلاب ممتاز(سبک):طبیعت گرم

دارای همان خواص گلاب استثنایی است . برای خوشبو سازی اماکن متبرک استفاده می شود

جهت تهیه شربت از گلاب ممتاز 4 قاشق در یک لیوان شربت استفاده نمایید.

 

 لپوره(مریم نخودی)( مریم گلی) : طبیعت گرم
ضد جوش و خارش و رفع سوء هاضمه، ضد سرفه،آرام بخش، ضد اسهال و پیچش شکم، ضد ضعف و لاغری، پاک کنده کبد، ضد فشار خون، تصفیه کننده خون،در استعمال خارجی ضد عفونی کننده دهان و دندان و التهابات اندامهای تنفسی . برای کسانی که مزاج گرم و دموی دارند توصیه نمی شود. 
 طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق مرزه:طبیعت گرم

موثر جهت دفع انگل(کرم کدو)-تقویت کودکان ضعیف-رفع نرمی استخوان-درمان کننده نقرس-اسهال-دلپیچه-استفراغ-هضم کننده غذا-تنظیم کننده عادت ماهیانه و خون ساز می باشد. در تقویت قوای جنسی-تسکین آسم و ناراحتی های تنفسی موثر است.توقف عادت ماهانه، رماتیسم

طریقه مصرف: هر روز یک فنجان در یک لیوان آب بعد از غذا میل شود.

 

عرق نسترن:طبیعت گرم

تقویت کننده قلب-تصفیه کننده خون و مدر است.جهت مداوای اسهال کودکان موثر است. دارای ویتامین ث می باشد.عرق نسترن بعنوان طعم دهنده و به شکل شربت نیز قابل استفاده می باشد.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

عرق نعناع:طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-دل درد-دلپیچه-اسهال-استفراغ-سکسکه-سوءهاضمه-ترشحات معده-ورم روده-اسهال خونی-بواسیر و تشنج است-ضداسپاسم(ضد گرفتگی عضلانی)-مسکن-ضدمیکروب-اشتها آور و کاهش دهنده کلسترول خون و فشار خون میباشد. و سبب تقویت قلب،اعصاب کبد،کلیه ها و توان جنسی میگردد.

سبب از بین رفتن ناراحتی های روحی و خستگی شده و در مداوای پرخوری موثر است.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

 عرق نعناع کوهی:طبیعت گرم

ضداسپاسم-نفخ و ضدمیکروب-درمان ناراحتی های گوارشی-آرامبخش-برطرف کننده سوءهاضمه

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

هشت عرق: طبیعت گرم

مقوی قلب و اعصاب-آرامبخش-ضدافسردگی-رفع خستگی عصبی-نشاط آور-موثر در مداوای میگرن-صرع و سردردهای عصبی-محرک جریان خون-تقویت کننده سیستم گردش خون-خواب آور-درمان بیقراری و اضطراب بویژه در بیخوابی های ناشی از اضطراب های عصبی-جلوگیری از پیری زودرس-هشت عرق ترکیبی از هشت گیاه دارویی موثر در درمان بیماریهای قلب و اعصاب است. بسیار موثر برای بیمارانی که از بیخوابی،افسردگی و ناراحتی های عصبی رنج می برند.

احتیاط : توصیه میشود بیماران دارای فشار خون با احتیاط از این عرق استفاده نمایید.

طریقه مصرف: دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق هل:طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-سوءهاضمه-بوی بددهان و اسپاسم عضلانی است.ضدتهوع و استفراغ است. بیشتر به شکل چاشنی در شربت، چای،قهوه،انواع دسرها مانند شله زرد،شیربرنج و... کاربرد دارد.

طریقه مصرف:در یک لیوان شربت از دو قاشق عرق هل استفاده نمایید.

 

یونجه( اسپست):طبیعت گرم
 سرشار از ویتامین های A-C-D-K ، چاق کننده و تصفیه کنننده خون، معالجه نرمی استخوان، زیاد کننده شیر مادران، نرم کننده سینه و نافع برای سرفه، قابض، تقویت اعصاب، معالج رعشه، از خونریزی جلوگیری می کند. موثر در ترک اعتیاد-کمک به رشد اطفال
طریقه مصرف: دو یا سه فنجان در روز میل شود

 


مصرف زیره برای برطرف کردن سوءهاضمه مفید است 

زیره قابض، خشک کننده و ضد تشنج است و برای برطرف کردن بیماری صرع و سوءهاضمه مفید است. 
همچنین در دفع گاز معده موثر و عرق آور است و برای رفع برونشیت از دم کرده زیره می‌توان استفاده کرد. 


خاکشیر سنگ کلیه را دفع می‌کند 

برای دفع سنگ کلیه می توان خارشتر، ‌خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد. 
خاکشیر التیام دهنده زخم و جراحات، همچنین ادرار آور و تب بر است. 
خاکشیر التهاب کلیه را برطرف کرده و صدا را باز می کند. 
برای از بین بردن کهیر و التهابات پوستی از خاکشیر استفاده کنید. 

انگور خاصیت ضد سرطان و ضد عفونی کننده دارد 

انگور میوه‌ای است حاوی ویتامین‌های آ، ب و ث که مقادیری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین نیز دارد. 
امروزه در درمان به روش‌های طبیعی از رژیم‌های مختلف انگور استفاده می‌شود. 
این میوه همچنین برای درمان یبوست، عوارض رماتیسم، کم خونی و حتی پیشگیری از ابتلا به سرطان سودمند است. 
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این میوه در پیشگیری از سرطان‌هایی همچون سرطان پروستات، سرطان ریه، سرطان کبد و سرطان سینه موثر است. 


مصرف ریحان در تسکین سردرد و تنگی نفس موثراست 
مصرف ریحان در تسکین سردرد و میگرن و نیز در درمان سرفه و تنگی نفس موثراست. 
طبیعت این گیاه گرم و خشک ‌می باشد و خواص درمانی آن مقوی، محرک و بادشکن است و به هاضمه کمک می‌کند، علاوه براین تب بر، آرام کننده و ضد اسپاسم است. 


عصاره شلغم و پیازبرای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیارموثر است 
شلغم یکی از پاک‌کننده‌ها و سازنده‌های خون است و چنان که گفته شد، املاح کلسیم و منیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان می‌شود. همچنین شوره محتوی در آن باعث تصفیه خون و دفاع بدن در برابر بیماری‌های عفونی می‌شود. 

گیاه دارویی «کاسنی» نقش مهمی در درمان سنگ های صفراوی و کلیوی دارد. 

عطر نعناع و دارچین برای پیشگیری از خواب آلودگی و احساس آرامش نعناع اضطراب و نگرانی را کاهش و مخلوط نعناع و دارچین، آگاهی را افزایش می دهد. 
استنشاق بوی این گیاهان به طور مداوم در زمان رانندگی های طولانی مدت، باعث می شود آمار حوادث رانندگی و قربانیان این وقایع کاهش یابد. 

عصاره آبی گل گاوزبان دارویی موثر و بی خطر برای درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباریاست.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/12/11ساعت 18:32  توسط وحید   | 

 

 

 

 

 


www.chideman.blogsky.com  

از مصرف همزمان داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی جدا خودداری کنید

  

آبلیمو: طبیعت سرد

صفرا بر-سرشار از ویتامین ث-رفع عطش شدید-چاشنی غذا-سالاد و شربت

طریقه مصرف : دو قاشق آبلیمو در لیوان شربت مصرف شود

 

 

عرق آویشن: طبیعت گرم

تقویت کننده بدن-اشتها آور-تسکین دهنده سرفه-آسم وسرماخوردگی-درمان سیاه سرفه-آنتی سپتیک-ضد اسپاسم-قابض-ضد میکروب-درمان سردی معده و اسهال همراه آن-رفع و جلوگیری از دل درد-سوء هاضمه-ناراحتی های کبد-اختلالات کلیه-عفونت مجرای ادرار-سنگ و ورم کلیه-تصفیه کننده خون-کاهش دهنده کلسترول-درمان کننده واریس-آرتروز-اختلالات مغزی و افزایش شیر مادر. معالج بیماریهای قارچی پوست، تقویت بینایی، ضد نفخ،ضدعفونی کننده دستگاه تنفسی،ضد صرع و تشنج، رفع تشویش، تنگی نفس، درد مفاصل، ورم بینی و گلو، سمپاتیک، نقرس، خون ریزیهای رحمی، ترشحات زنانگی، خلط آور، و بی اختیاری ادرارکودکان نیز کاربرد دارد.

احتیاط: در دوران بارداری از مصرف هر شکلی از آویشن پرهیز کنید.

طریقه مصرف: یک فنجان عرق آویشن بعد از هر غذا میل نمایید.

 

آبغوره : طبیعت سرد و خشک

مفید جهت تصفیه خون و رفع چربی خون-ضد چاقی-چاشنی سالاد و غذا

 

عرق اترج: طبیعت گرم

موثر جهت درمان اسهال و استفراغ- نفخ و دل درد و دلپیچه-تقویت قلب و معده و کبد و روده ها-لطیف کردن پوست-معالجه اگزما-جوش صورت- لک و پیسی-معالجه گلو درد-آسم و بعضی بیماریهای ریوی-از بین بردن سموم بدن-رفع عطش-تب-رفع سستی عصبی-شادی آور-خوشبو کننده دهان-تقویت و رشد مو .

طریقه مصرف:دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق اسطوخودوس: طبیعت گرم

مقوی سیستم عصبی-رفع خستگی عصبی-سر درد-شل کننده عضلات- ضد اسپاسم-محرک گردش خون-درمان میگرن-قلنج و دردهای معدی ناشی از نارحتی های عصبی و حالات هیجانی و سوء هاضمه-آرامبخش-مدر-ضدباکتری-ضد درد و نفخ-ضد سرفه-محرک جریان صفرا-بصورت موضعی در درمان دردهای رماتیسمی کاربرد دارد.

طریقه مصرف: یک فنجان در روز قبل از غذا میل نمایید.

 

عرق بابونه : طبیعت گرم

ضد التهاب و اسپاسم-آرامبخش-رفع افسردگی-تقویت اعصاب و قوای جنسی-رفع سر درد-آبریزش بینی-ورم ملتحمه چشم-تب های عفونی-قولنج روده-رفع عوارض گوارشی و تقویت معده-جلوگیری از استفراغ-بهبود آسم و بیماریهای کبدی-ورم بیضه-زیاد شدن گلبول های سفید در خون-ضد تورم،مرطوب کننده و سفید کننده پوست، مدر، مقوی معده، هضم کننده غذا، ضد درد هنگام دندان بندی کودکان، با غرغره کردن بوی دهان و جوش دهان را از بین می برد، قاعده آور.

استعمال خارجی: حمام با آن اثر قاطع در رفع بیماری ها دارد مخصوصا برای محفوظ نگه داشتن زخم از آلودگی و بهبود آن خصوصا زخم های عمیق فیستولها، زخم انگشتان، رفع التهاب و درمان ورم چشم و ترکها و برای خارش های پوستی و اگزما والتهابات واریسی شستشو با آن بسیار مؤثر است از عصاره بابونه جهت تقویت موی سر استفاده می شود.

طریقه مصرف: دو تا سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق بادرنجبویه: طبیعت گرم

آرامبخش-نشاط آور- رفع افسردگی های روحی و تقویت حواس پنجگانه-درمان سردرد-وزوز گوش و دل درد با منشاء عصبی- بهترین دارو برای کسی که در هنگام نگرانی و اضطراب ناراحتی معده پیدا می کند- افزایش فشار خون-خون ساز-تقویت معده-مغز و حافظه-قلب و سیستم گردش خون-خواب آور-ضدباکتری-نفخ-اسپاسم-صرع-میگرن-سرگیجه-آلرژی-سکسکه-نقرس-دفع کننده سموم-تنظیم عادت ماهیانه و پیشگیری از فساد دندان

طریقه مصرف: دو فنجان در روز یک وعده صبح و یک وعده عصر میل نمایید.

 

عرق برگ چنار: طبیعت بسیار سرد

ضد آسم-چاق کننده-تب بر-ضعف اعصاب-درد و ورم زانو و چشم را تسکین می دهد-مالیدن بر پوست آنرا جلا می دهد

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

عرق برگ زیتون: طبیعت سرد

کاهش دهنده فشار خون-تنظیم ضربان قلب-معالجه دردهای عصبی-ضد اسپاسم-ملین و مدر

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

 

عرق برگ گردو: طبیعت گرم

کاهش دهنده قند خون-چاق کننده- موثر در معالجه ترشحات رحم- ورم پروستات-آب آوردن کبد-سرطان روده-ناراحتی های مغزی-ورم غدد لنفاوی-قابض-دافع کرمهای روده-ضد اسپاسم-محرک جریان صفرا و تقویت مژه ها

طریقه مصرف:حداکثر سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق برگ مورد: طبیعت سرد

جلوگیری از ریزش مو و تقویت کننده رویش مو-آنتی سپتیک-درمان التهاب مخاط بینی-قابض-ضداسهال(استعمال خارجی جهت شستشوی موی سر نیز میتوان استفاده نمود)

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

 عرق بومادران: طبیعت گرم

معالجه ضعف-معالجه ضعف و خستگی اعصاب-کاهش دهنده فشار خون-تصفیه کننده خون-تقویت حافظه-نیروبخش و مسکن-اصلاح اختلالات عادت ماهیانه-معالجه بواسیر و بواسیرخونی-صرع و جنون های خفیف.  قاعده آور، درمان اختلالات بینائی و قولنج های کبدی و سنگ کلیه و درمان ورم مقعد و روده و تنظیم رگل خانم ها و دفع سوء هاضمه مفید است. درمان ضعف عضله قلب، احساس گرفتگی و درد در ناحیه قلب، خواب رفتن دست ها، وجود خون در ادرارو جلو گیری از خونریزی

طریقه مصرف: بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق بهارنارنج: طبیعت معتدل

تقویت قلب و اعصاب-آرامبخش-ضد تشنج-درمان بی خوابی عصبی-سکسکه-رفع افسردگی-اختلالات عصبی-اشتها آور-افزایش قوای جوانی و مصرف در شربت.مصرف یک لیوان از این عرق شب ها هنگام خواب به شما خواب راحتی خواهد داد.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

جهت تهیه شربت: چهار قاشق عرق بهارنارنج+دو قاشق شکر با یک لیوان آب سرد مخلوط نموده و سپس میل نمایید.

 

عرق بهار نارنج مخصوص: طبیعت معتدل

همان خواص درمانی عرق بهارنارنج را دارد. اما غلظت و عطر و طعم آن از عرق بهار نارنج بیشتر است.

جهت تهیه یک لیوان شربت دو قاشق عرق بهارنارنج مخصوص استفاده نمایید.

 

عرق بید: طبیعت سرد

خواب آور-آرامبخش-مقوی قلب-ضد درد- تسکین دهنده دردهای مفصلی-تب بر-ضدتشنج-درمان یرقان-

لطیف کننده موی سر و رفع شوره سر (استعمال خارجی جهت شستشوی موی سر نیز میتوان استفاده نمود)

طریقه مصرف: روزی دو فنجان میل شود.

 

عرق بید مشک: طبیعت خنک

قوی تر از عرق بید است-مقوی قلب و مغز و معده-تسکین دهنده سردرد و دردهای عضلانی است-آرامبخش-ملین و ضدنفخ می باشد

طریقه مصرف: دو فنجان در روز میل شود.

سه قاشق عرق بیدمشک در یک لیوان شربت میل شود.

 

عرق بید کاسنی: طبیعت خنک

این عرق را بعنوان دارویی خنک جهت التهاب کیسه صفرا-بیماریهای کبدو جوشهای پوستی ناشی از عملکرد نامناسب کبد استفاده می نمایند

طریق مصرف: دو فنجان در روز میل نمایید. 

 

عرق پنیرک: طبیعت معتدل

رفع سرفه های مزمن-خلط آور-مقابله با زخم روده-سوزش ادرار و ورم کلیه- درمان درد مثانه و درد طحال-انسداد کبد و پروستات

طریقه مصرف:سه فنجان در روز میل نمایید.

 

عرق پونه:طبیعت خنک

ضدنفخ-محرک ترشحات معده-ضدباکتری-جلوگیری از استفراغ و ضعف معده-سوءهاضمه و یبوست-آرامبخش-خلط آور-جلوگیری از تصلب شرایین-فشار خون-تپش قلب-تب لرز و یرقان-جلوگیری از خشکی دهان و سیاه سرفه-ضد ناراحتی های حاصل از گریپ-مقوی اعصاب،قلب و نیروی جنسی است-تقویت حافظه سالمندان-بی اختیاری ادرار و پر ادراری-بوی سیر را از بین می برد.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق تره:طبیعت گرم

مفید جهت بواسیر-تقویت نیروی جنسی-ضدنفخ معده و روده-در تخلیه سنگ کیسه صفرا موثر است.

طریقه مصرف: یک فنجان قبل از غذا میل شود.

 

عرق چهل گیاه:طبیعت گرم

رفع انواع سوءهاضمه-دلپیچه و نفخ-دل دردهای حاصل از پرخوری-مفید جهت هضم غذا و تقویت معده.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل نمایید.

 

عرق چهار زیره: طبیعت گرم

موثر در مداوای نفخ حاصل از زایمان-هضم کننده غذا و افزایش دهنده شیر مادران.

طریقه مصرف: بعد از هر وعده غذا یک فنجان میل نمایید.

 

چهار عرق: طبیعت سرد

چهار عرق را بعنوان دارویی برای رفع صفرا و درمان مشکلات کبدی استفاده می نمایند.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان مصرف شود.

 

عرق چهار گیاه: طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-تنظیم عملکرد دستگاه گوارش و اشتها آور

طریقه مصرف:روزی تا سه فنجان میل شود.

 

عرق خارخاسک:طبیعت گرم

بیشترین مصرف درمانی آن در درمان سنگ کلیه است- مدر-ضد میکروب-مفید برای التهاب مجاری ادرار-سختی و سوزش ادرار-درد مثانه-سوزاک وسنگ کلیه-ضد درد و آلرژی-تقویت کننده نیروی جنسی و بدن-دفع بلغم-درمان نارحتی های معده-عفونت و التهاب لثه و افزایش بینایی-کاهش دهنده کلسترول خون و حفاظت کننده ی عروق و مخاط دستگاه گوارش.

طریقه مصرف:سه فنجان صبح و عصر ناشتا میل شود.

 

عرق خارشتری:طبیعت سرد

مدر-تصفیه کننده خون و کبد-دفع کننده سنگ کلیه و مثانه-ضدتب و لرز-افزایش اشتها-جلوگیری از امراض پروستات و بواسیر-محرک تعرق-تقویت کننده عمومی بدن-رفع بیماریهای جنسی-رفع تپش قلب-تسکین میگرن-یرقان و التیام زخمها

طریقه مصرف:چهار فنجان در روز- اگر جهت افزایش اشتها مصرف شود در این حالت قبل از غذا میل نمایید.

 

عرق خرفه:طبیعت سرد

موثر برای گواتر و رفع عطش بیماران مبتلا به دیابت-درمان کننده کلسترول خون-یرقان-اسهال خونی-التهاب کبد-سوزش ادرار-سوزش رحم-بواسیر-زخم روده و اثنی عشر-سنگ صفرا و نقرس- توصیه میشود افراد لاغر اندام جهت افزایش اشتها یک فنجان قبل از غذا میل نمایند.

طریقه مصرف:تا دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق دارچین-زنجبیل:طبیعت بسیار گرم

ضدنفخ-میکروب و اسپاسم-ضدتنبلی دستگاه گوارش-موثر برای قولنج و اسهال-سوءهاضمه-تهوع و اسهال کودکان-درمان بی اشتهایی-محرک تعرق-گرم کننده-محرک انقباضات رحمی-مفرح قلب-آرامبخش-تب بر-رفع بوی بد دهان-افزایش حافظه.

 

عرق دارچین: برای اعصاب، وسواس، جنون، خفقان، استسقا مفید است.جهت رفع بد بویی دهان عالی است،شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب قانون می گوید: دارچین گرمی بخش، باز دارنده و زداینده عفونتها، لطیف، جذب کننده وعلاج همه نیروهای تباه کننده است.محلول آنرا بر لکه ها و نقطه های عدسی مالند، با سرکه علاج جوش های شیری است، در مداوای اگزما مفید است، برای زکام خوب است و دماغ را می پالاید و رطوبت را بر می چیند، مسکن درد گوش است و ضمن داروهای آن است، خوردن و به چشم کشیدنش تم و تیرگی چشم را می برد، رطوبت غلیظ چشم را می زداید، داروی سرفه است، سینه را می پالاید ورم هارا می رساند، بند آمدنی کبد را توان بخشد، رطوبت معده را بر می چیند و معده را قوی می کند، داروی استسقاست، ادرار و حیض را براند، برای تب و لرز مفید است، اگر با زبره سیاه باشد علاج بواسیر است، ضد حشرات موذی است و حکیم مؤمن صاحب کتاب تحفه نیز می گوید: دارچین بغایت لطیف و مدر است، مفتح، مصلح عفونت و اخلاط و سموم است، حافظ قوت های نفسانی و طبیعی است، جلا دهنده چشم است، چکاندن در چشم جهت قوه باصره و مالیدن آن بر چشم جهت اختلاج آن مفید است، برای گرم مزاج ها مضر است، مضر مثانه است، جهت یرقان، فالج، رفع دل مالش و ریاح داخل خوب است.

احتیاط : در افراد مبتلا به زخم های معده و روده و بیماریهای پوستی، در دوران بارداری و بیماران دیابتی مصرف نشود.

طریقه مصرف:روزی حداکثر چهار قاشق غذاخوری به شکل شربت یا ترکیب با چای و سایر مواد عذایی میل شود.

 

عرق رازیانه(بادیان):طبیعت گرم

زیاد نمودن شیر مادر-اصلاح عادتهای ماهیانه سخت اشتها آور-درمان التهاب معده-ضدمیکروب-تب بر-مقوی-درمان کم ادراری و سوزش ادرار-دفع کننده سنگهای مجاری ادرار-بدبویی دهان و سکسکه-ضدبلغم و صفرا و درمان شب کوری.

احتیاط : به علت داشتن هورمون زنانه برای مردان مفید نیست.

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق زیره سبز:طبیعت گرم

درمان نفخ و سوء هاضمه-ضداسپاسم-ضدمیکروب-مدر-افزایش دهنده شیر مادر-درمان ورم و جوش-درمان یبوست و موثر جهت زیبایی پوست.

طریقه مصرف:یک فنجان در نصف لیوان آب بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق زیره سیاه:طبیعت گرم

درمان چاقی-هضم کننده غذا-ضدمیکروب-جلوگیری از درد پهلو-انگل روده-اسهال زخم روده و اثنی عشر-بواسیر-سکسکه-قلنجهای نفخی کودکان-تنگی نفس-التهابات دستگاه تنفسی-تصفیه کننده خون-کاهش کلسترول و چربی خون-تقویت شنوایی و کلیه-باز شدن عادت ماهیانه-درمان خون ادراری-قطره قطره آمدن ادرار-نقرس-سنگ کلیه و سردرد.

طریقه مصرف:یک فنجان در نصف لیوان آب بعد از هر غذا میل شود. تنها در مواردی که برای درمان چاقی استفاده میشود قبل از غذا میل شود.

 

عرق زنیان:طبیعت گرم

ضدنفخ-ضدعفونی کننده بسیار قوی-هضم کننده غذا-ضدسکسکه-درمان کننده چاقی-موثر در درمان حصبه-فلج اندامها-درمان لاغری و استفراغ-کم خونی-کم ادراری-دفع کننده سموم بدن-موثر برای ترک اعتیاد به مواد مخدر-ضد لک و پیسی-تقویت کننده قوای جنسی-بالابرنده فشار خون و نیروبخش-افزایش دهنده شیر مادر-ضد انگل مخصوصا انگل( انگبلو ستوم) ضد قارچ از نوع اکتینو میکوز-رفع گرفتگی گوش

طریقه مصرف:یک فنجان در یک لیوان آب سرد پس از غذا میل شود.

 

سرکه سفید:طبیعت گرم

ماده اولیه ترشی سازی-پنیرسازی-چاشنی غذا-سالاد و چاشنی سس مایونز

 

سرکه قرمز:طبیعت گرم

ماده اولیه ترشی سازی-چاشنی غذا و سالاد

 

سرکه سیب:طبیعت گرم

ضدچاقی-مفید برای بیماریهای قلبی-چربی خون-تنگ شدن عروق قلب-تنظیم فشار خون-بیماریهای درد و مفاصل و گوارشی می باشد-سرشار از املاح معدنی-حاوی پتاسیم و کلسیم است.

سرکه سیب را به روش زیر مصرف کنید:

یک یا دو قاشق از سرکه سیب را با دو قاشق چایخوری عسل خالص مخلوط کنید بعد آنقدر آب به آن اضافه کنید که یک لیوان پر شود. سپس آن را به هم بزنید و آهسته آهسته بنوشید و در روز سه یا چهار بار آن را مصرف کنید.

هنگام مصرف شربت سرکه سیب و عسل صبحها موقع برخاستن از خواب و قبل از صرف ناهار و شب پیش از شام و یا قبل از خواب و یا در فاصله غذاها یا بعد از صرف غذا است ولی بهتر است آنرا قبل از هر غذا مصرف کنید.

 

عرق سنبل الطیب:طبیعت گرم

آرامبخش-خواب آور-ضد اسپاسم-درمان بیقراری-اضطراب-مشکلات و فشارهای عصبی-مقوی قلب-خلط آور-مدر-ضدنفخ و ضد درد خفیف-کاهنده فشار خون.

احتیاط: در حاملگی و شیردهی مصرف نشود.

بیش از 2 یا 3 هفته بدون انقطاع این عرق را مصرف نکنید. زیرا مصرف مداوم یا مقادیر زیاد آن منجر به سردرد یا تپش قلب میشود.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

شربت سکنجبین:طبیعت معتدل

تسکین دهنده عطش-باز کردن انسداد عروق-رفع سردرد-تقویت معده و کبد-صفرا بر و درمان یرقان.

احتیاط:جهت افراد دارای سوزش و زخم معده و سرماخورده مصرف نشود.

طریقه مصرف:2 قاشق غذاخوری شربت را در یک لیوان آب رقیق کرده میل نمایید.

 

عرق شلتوک:طبیعت سرد

دارای ویتامین های گروه B-مفید جهت جلوگیری از سفید شدن و ریزش مو.

طریقه مصرف:قبل از غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق شاهتره:طبیعت گرم

تصفیه کننده و رقیق کننده خون-دفع صفرا-موثر در درمان یرقان-نارسایی کبد-اگزما-تبخال-هپاتیت کبدی-جوشهای دهانی و بیماریهای پوستی-کاهش فشار خون . کلسترول خون-تب بر-موثر در مداوای کم ادراری-بی خوابی-خارش بدن-ورم پروستات و یبوست-بعنوان دهانشویه در تسکین التهاب لثه موثر است.

طریقه مصرف:سه فنجان در روز میل شود. نوشیدن نیم فنجان عرق شاهتره قبل از غذا نفخ و سوءهاضمه را برطرف میکند.

 

شاطره: طبیعت خنک
رفع جرب و خارش بدن، تصفیه کننده خون، رفع کمبود ویتامین ث، مقوی، صفرا بر، اشتها آور، مسهل اخلاط ثلثه، ضد یرقان و نارسائی کبد، از غلظت و چسبندگی خون می کاهد، در بیماری جذام و برخی غددسرطانی(با منشاء اپی تلیوم) موثر است، مفید جهت زنبور زدگی و تقویت قوه بینائی 
طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق شنبلیله:طبیعت گرم

نیروبخش-تقویت عمومی بدن-مفید برای بیماران مبتلا به قندخون-مسلولین و اشخاص ضعیف-کاهنده کلسترول خون-بهبود زخمها-درمان ورم معده-سخت ادراری-رفع التهاب گلو-تقویت عملکرد لوزالمعده-چاقی و لک صورت افراد سفیدپوست.، استعمال خارجی: معالج زخم ها، ضد قارچ های پوستی و ضد التهاب گلو

طریقه مصرف:یک فنجان در یک لیوان اب بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق شوید:طبیعت گرم

کاهش دهنده چربی و فشار خون-جلوگیری از تصلب شرایین-تپش قلب-ضدنفخ کودکان و بزرگسالان-مقوی معده-ضد آسم-مدر-موثر جهت درمان سوزش معده و ناراحتی های کبدی از جمله یرقان-مفید برای سنگ کلیه و مثانه-تنظیم عادت ماهیانه-تقویت حافظه و محرک ترشح شیر مادر.

احتیاط : عرق شوید دارای هورمون زنانه است در زمان عادت ماهیانه جهت درمان چربی خون و...مصرف نشود.

طریقه مصرف:حداکثر سه فنجان در روز میل شود.

 

عرق شیرین بیان:طبیعت گرم

مفید جهت زخم معده و روده و اثنی عشر-امراض و عفونتهای ریوی و گوارشی را دفع میکند. مسهل، رطوبت، التهاب پوستی اورام چشم و گلو و بینی(کسانی که فشار خون دارند با پزشک مشورت کنند.) 
طریقه مصرف: بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.

 

عرق طارونه:طبیعت گرم

مسکن اعصاب-خواب آور و آرام بخش-مفید جهت درد مفاصل-رماتیسم و آرتروز-تقویت قوای جنسی-مخلوط آن با عرق بهار نارنج خواب آور بسیار قوی آست.(کسانی که فشار خون دارند با پزشک مشورت کنند)

طریقه مصرف:دو فنجان در روز میل شود.

 

 عناب : طبعت معتدل
 تصفیه کننده بزرگ خون، درمان تنگی نفس، بیماریهای کلیه و مثانه، پایین آورنده فشار خون، یبوست، امراض مقعد، ضد سودا و رفع خارش پوست و بیماریهای کبد قابل استفاده است.

 

عرق کاسنی:طبیعت سرد

تقویت پوست و معده-تصفیه کننده خون-موثر جهت مداوای یرقان-کلسترول خون-التهاب کیسه صفرا-تب های نوبه ای-خون ادراری-عطش-ورم طحال و ورم مفاصل-تسکین دهنده حرارت بدن-مفید برای بیماریهای اعصاب-تقویت کننده قلب و کلیه و بینایی-مدر و ملین-اشتها آور-موثر در زیبایی پوست-مصرف عرق کاسنی جهت خانمهای باردار موجب خوشرویی فرزندان می گردد.

طریقه مصرف: دو لیوان در روز توصیه میشود هر یک لیوان عرق کاسنی را با یک فنجان آب نارنج میل نمایید.

 

 عرق کاکوتی:طبیعت گرم

ضدنفخ و دل درد-تقویت معده-اشتها آور-رفع سوء هاضمه-ضدمیکروب-ضد اسپاسم در ناراحتی های گوارشی-درمان کننده مسمومیت انگل و اسهال-ضدعفونی کننده مجاری تنفسی-مداوای سیاه سرفه و برونشیت-ضدسرفه و التهاب دستگاه تنفس و رفع علائم سرماخوردگی-موثر در مداوای رماتیسم-ضعف اعصاب-ناراحتی های کبدی مثل یرقان-مقوی و مدر

طریقه مصرف:بعد از غذا یک فنجان عرق کاکوتی+یک فنجان آب

عرق کاکوتی بعنوان طعم دهنده در دوغ و ماست و سایر مواد غذایی کاربرد دارد.

 

کامی وی(ترکیبی از عرق زیره سبز،عرق زیره سیاه،عرق ترنجبین):طبیعت گرم

موثر برای دردهای نفخی و قولنج های حاصل از بلع هوا در کودکان-ضدنفخ و ضد دلپیچه اطفال-بیشتر نفخ های اطفال بعلت هوایی است که در اثر بلع شیر در معده آنها تجمع می یابد. که این حالت را آئروفاژی اطفال بسیار موثر است.

طریقه مصرف:مصرف زیره سبز،زیره سیاه و ترنجبین برخلاف بعضی گیاهان دارویی که تا سنین خاص برای اطفال قابل استفاده نمیباشد هیچ گونه منعی برای مصرف اطفال ندارد.

به همین جهت توصیه میشود جهت درمان نفخ و دلپیچه کودکان از 1 تا 4 قاشق چایخوری کامی وی استفاده نمایند.

اطفال6-1 ماه حداکثر یک قاشق چایخوری در روز

اطفال 12-6 ماه حداکثر دو قاشق چایخوری در روز

اطفال 18-12ماه حداکثر دو قاشق چایخوری در روز

اطفال 24-18 ماه حداکثر سه قاشق چایخوری در روز

 

عرق کلپوره:طبیعت گرم

نیروبخش-مقوی معده-اشتها آور-موثر در مداوای دل درد و استفراغ-ضدتشنج و اختلالات عصبی-تنظیم عملکرد کلیه-تسکین دهنده آسم و مفید برای نازایی و قندخون(دیابت)

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

عرق کیالک(زالزالک جنگلی):طبیعت سرد

مقوی قلب-شل کننده عرق خونی محیطی-تغذیه کننده قلب-تثبیت کننده فشار خون-قابض و موثر در درمان اختلالات عصبی- ورم آئورت، آنژین دوپواترین، ضد چاقی، اضطراب، استرس، رفع ناراحتی های قوای تناسلی زن و مرد، ناراحتی گوش، احساس صدای مبهم

احتیاط: افرادی که تحت درمان فشار خون بالا و بیماری قلبی با دارو هستند باید در مصرف این عرق احتیاط نمایند.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان میل نمایید.

 

عرق گزنه:طبیعت گرم

کاهش دهنده قندخون در بیماران دیابتی-تنظیم کننده فشار خون-تصفیه کننده خون-موثر در مداوای بیماریهای پوستی-اگزما-ریزش مو-بیماریهای التهابی-تنگی نفس و رماتیسم-ضدمیکروب-دفع کننده سنگ کیسه صفرا.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل شود.

 

عرق گلپر:طبیعت گرم

درمان کننده نفخ-سوءهاضمه-درد معده-سکسکه-تنگی نفس و یرقان.

احتیاط:مصرف بیش از حد عرق گلپر سبب تپش قلب میشود.

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از غذا میل شود.

 

 گل ختمی: طبیعت معتدل
گرفتگی صدا، درمان آسم، برونشیت، نرم کننده پوست، ضد ناراحتی های عضلانی و عصبی، رفع التهاب مثانه و ادرار، مفید جهت سرفه و دردهای گلو و زکام و بیماری های سینه، در بیماری های چشم شستن چشم ها با محلول فوق مفید واقع می شود 
طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق گل گاو زبان: طبیعت گرم

آرام بخش و نشاط آور-موثر در درمان افسردگی-بیخوابی عصبی-تقویت قلب و اعصاب و جلوگیری از تپش قلب-کاهش دهنده کلسترول خون-از پیری زودرس جلوگیری میکند-موثر در معالجه سوءهاضمه- ورم معده-سینوزیت و نفخ-گریپ-معالجه ورم کلیه(نفریت) تب های دانه ائی- ضد تهوع-درمان اختلال وسواس اجباری(برای درمان وسواس شش هفته باید مصرف شود)

احتیاط: مصرف گل گاو زبان در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود.

طریقه مصرف: روزی دو فنجان صبح و عصر میل نمایید.

 

عرق گل زوفا:طبیعت گرم

ضدسرفه-ویروس-اسپاسم-التهاب موضعی و آبریزش است.شل کننده عروق محیطی-محرک تعریق و ضد نفخ می باشد.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

گلاب استثنایی(سنگین):طبیعت گرم

مقوی اعصاب و قلب-تسکین دهنده حرارت بدن-مقوی دهانه معده-بهترین درمان برای خونریزی سینه و گلو-درد معده- روده و دلپیچه-ضدافسردگی و آرامبخش و نشاط آور است و آنتی بیوتیک و ضداسپاسم می باشد. بوییدن گلاب برای تقویت قلب،رفع غش و بیهوشی و تقویت حواس باطنی بسیار مفید است.برای معالجه گرمازدگی همراه با یخ بسیار موثر است و بهترین دارو برای سردرد،کم خونی،فشار خون وآرتروز،اسپاسم، تنظیم عادت ماهیانه،التهاب،تقویت کلیه و خون و تحریک عمل گوارش می باشد. با خوردن یک استکان گلاب نیم گرم با مقداری نبات دل درد رفع می شود، برای بد بوئی دهان غرغره گلاب با قدری سرکه مفید است، خوردن گلاب میل جنسی را افزایش میدهد

معمولا به شکل چاشنی در تهیه شربت و غذاهای معطر استفاده میشود.

طریقه مصرف:در یک لیوان شربت از دو قاشق گلاب استثنایی استفاده نمایید.

 

 گلاب ممتاز(سبک):طبیعت گرم

دارای همان خواص گلاب استثنایی است . برای خوشبو سازی اماکن متبرک استفاده می شود

جهت تهیه شربت از گلاب ممتاز 4 قاشق در یک لیوان شربت استفاده نمایید.

 

 لپوره(مریم نخودی)( مریم گلی) : طبیعت گرم
ضد جوش و خارش و رفع سوء هاضمه، ضد سرفه،آرام بخش، ضد اسهال و پیچش شکم، ضد ضعف و لاغری، پاک کنده کبد، ضد فشار خون، تصفیه کننده خون،در استعمال خارجی ضد عفونی کننده دهان و دندان و التهابات اندامهای تنفسی . برای کسانی که مزاج گرم و دموی دارند توصیه نمی شود. 
 طریقه مصرف: یک فنجان در یک لیوان آب سرد بعد از غذا میل شود.

 

عرق مرزه:طبیعت گرم

موثر جهت دفع انگل(کرم کدو)-تقویت کودکان ضعیف-رفع نرمی استخوان-درمان کننده نقرس-اسهال-دلپیچه-استفراغ-هضم کننده غذا-تنظیم کننده عادت ماهیانه و خون ساز می باشد. در تقویت قوای جنسی-تسکین آسم و ناراحتی های تنفسی موثر است.توقف عادت ماهانه، رماتیسم

طریقه مصرف: هر روز یک فنجان در یک لیوان آب بعد از غذا میل شود.

 

عرق نسترن:طبیعت گرم

تقویت کننده قلب-تصفیه کننده خون و مدر است.جهت مداوای اسهال کودکان موثر است. دارای ویتامین ث می باشد.عرق نسترن بعنوان طعم دهنده و به شکل شربت نیز قابل استفاده می باشد.

طریقه مصرف:روزی دو فنجان میل شود.

 

عرق نعناع:طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-دل درد-دلپیچه-اسهال-استفراغ-سکسکه-سوءهاضمه-ترشحات معده-ورم روده-اسهال خونی-بواسیر و تشنج است-ضداسپاسم(ضد گرفتگی عضلانی)-مسکن-ضدمیکروب-اشتها آور و کاهش دهنده کلسترول خون و فشار خون میباشد. و سبب تقویت قلب،اعصاب کبد،کلیه ها و توان جنسی میگردد.

سبب از بین رفتن ناراحتی های روحی و خستگی شده و در مداوای پرخوری موثر است.

طریقه مصرف: یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

 عرق نعناع کوهی:طبیعت گرم

ضداسپاسم-نفخ و ضدمیکروب-درمان ناراحتی های گوارشی-آرامبخش-برطرف کننده سوءهاضمه

طریقه مصرف:یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.

 

هشت عرق: طبیعت گرم

مقوی قلب و اعصاب-آرامبخش-ضدافسردگی-رفع خستگی عصبی-نشاط آور-موثر در مداوای میگرن-صرع و سردردهای عصبی-محرک جریان خون-تقویت کننده سیستم گردش خون-خواب آور-درمان بیقراری و اضطراب بویژه در بیخوابی های ناشی از اضطراب های عصبی-جلوگیری از پیری زودرس-هشت عرق ترکیبی از هشت گیاه دارویی موثر در درمان بیماریهای قلب و اعصاب است. بسیار موثر برای بیمارانی که از بیخوابی،افسردگی و ناراحتی های عصبی رنج می برند.

احتیاط : توصیه میشود بیماران دارای فشار خون با احتیاط از این عرق استفاده نمایید.

طریقه مصرف: دو فنجان در روز میل شود.

 

عرق هل:طبیعت گرم

موثر جهت درمان نفخ-سوءهاضمه-بوی بددهان و اسپاسم عضلانی است.ضدتهوع و استفراغ است. بیشتر به شکل چاشنی در شربت، چای،قهوه،انواع دسرها مانند شله زرد،شیربرنج و... کاربرد دارد.

طریقه مصرف:در یک لیوان شربت از دو قاشق عرق هل استفاده نمایید.

 

یونجه( اسپست):طبیعت گرم
 سرشار از ویتامین های A-C-D-K ، چاق کننده و تصفیه کنننده خون، معالجه نرمی استخوان، زیاد کننده شیر مادران، نرم کننده سینه و نافع برای سرفه، قابض، تقویت اعصاب، معالج رعشه، از خونریزی جلوگیری می کند. موثر در ترک اعتیاد-کمک به رشد اطفال
طریقه مصرف: دو یا سه فنجان در روز میل شود

 


مصرف زیره برای برطرف کردن سوءهاضمه مفید است 

زیره قابض، خشک کننده و ضد تشنج است و برای برطرف کردن بیماری صرع و سوءهاضمه مفید است. 
همچنین در دفع گاز معده موثر و عرق آور است و برای رفع برونشیت از دم کرده زیره می‌توان استفاده کرد. 


خاکشیر سنگ کلیه را دفع می‌کند 

برای دفع سنگ کلیه می توان خارشتر، ‌خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد. 
خاکشیر التیام دهنده زخم و جراحات، همچنین ادرار آور و تب بر است. 
خاکشیر التهاب کلیه را برطرف کرده و صدا را باز می کند. 
برای از بین بردن کهیر و التهابات پوستی از خاکشیر استفاده کنید. 

انگور خاصیت ضد سرطان و ضد عفونی کننده دارد 

انگور میوه‌ای است حاوی ویتامین‌های آ، ب و ث که مقادیری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین نیز دارد. 
امروزه در درمان به روش‌های طبیعی از رژیم‌های مختلف انگور استفاده می‌شود. 
این میوه همچنین برای درمان یبوست، عوارض رماتیسم، کم خونی و حتی پیشگیری از ابتلا به سرطان سودمند است. 
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این میوه در پیشگیری از سرطان‌هایی همچون سرطان پروستات، سرطان ریه، سرطان کبد و سرطان سینه موثر است. 


مصرف ریحان در تسکین سردرد و تنگی نفس موثراست 
مصرف ریحان در تسکین سردرد و میگرن و نیز در درمان سرفه و تنگی نفس موثراست. 
طبیعت این گیاه گرم و خشک ‌می باشد و خواص درمانی آن مقوی، محرک و بادشکن است و به هاضمه کمک می‌کند، علاوه براین تب بر، آرام کننده و ضد اسپاسم است. 


عصاره شلغم و پیازبرای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیارموثر است 
شلغم یکی از پاک‌کننده‌ها و سازنده‌های خون است و چنان که گفته شد، املاح کلسیم و منیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان می‌شود. همچنین شوره محتوی در آن باعث تصفیه خون و دفاع بدن در برابر بیماری‌های عفونی می‌شود. 

گیاه دارویی «کاسنی» نقش مهمی در درمان سنگ های صفراوی و کلیوی دارد. 

عطر نعناع و دارچین برای پیشگیری از خواب آلودگی و احساس آرامش نعناع اضطراب و نگرانی را کاهش و مخلوط نعناع و دارچین، آگاهی را افزایش می دهد. 
استنشاق بوی این گیاهان به طور مداوم در زمان رانندگی های طولانی مدت، باعث می شود آمار حوادث رانندگی و قربانیان این وقایع کاهش یابد. 

عصاره آبی گل گاوزبان دارویی موثر و بی خطر برای درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباریاست.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/12/11ساعت 18:31  توسط وحید   | 

بهداشت روانی

 نقش نماز و توجه به خدا، در بهداشت روان

رسیدن به آرامش، از رکن های مهم سلامت روان است که در سایه دین داری و بندگی خالصانه خداوند نصیب انسان می شود. در میان عبادت ها نیز نماز جایگاهی والا و ارزشمند دارد و نقش مهمی در ایجاد آرامش روح و روان ایفا می کند. توماس هایسلوپ،در این باره می گوید: «مهم ترین راه ایجاد آرامش در روان و اعصاب انسان که من تاکنون شناخته ام، نماز است.

در علم رفتارشناسی نیز به عبادت ها به صورت منظم و منسجم توجه شده و از آنجا که انسان در طول زندگی روزانه اش همواره نیاز به پشتیبانی دارد، باید خود را در همه حال بدان منبع عظیم نزدیک نگه دارد. بر این اساس، نماز به سبب نزدیک ساختن انسان به پروردگار، تسکین و تخفیف رنج ها و خستگی های روحی انسان را در پی دارد و آدمی را بر تحمل غم ها و مصیبت ها توانا می سازد. در نتیجه، از عوامل اصلی ایجاد بهداشت روانی به شمار می آید.
پیام متن:

انسان برخوردار از بهداشت روانی، انسانی آرام، خویشتن دار و بردبار است و نماز، سودمندترین ابزار برای رسیدن او به چنین جایگاهی است.
بهداشت روان در قاموس دعا

دعا، از بهترین عبادت ها و مایه کمال نفس و نزدیکی دل ها به خداست. از این رو، خداوند سبحان همواره بندگان را به دعا کردن در پیشگاه خود فرامی خواند و می فرماید: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم!»

داشتن ارتباط محکم و پیوسته با خدا و امید بستن به اجابت خواسته ها، آرام بخش دل ها و مایه سبکی روح و دل گرمی انسان در سختی و راحتی می شود. هنگامی که فرد در مشکلات و گرفتاری هایش به خدا پناه می برد، در واقع با ناامیدی مبارزه می کند و در حل مشکلاتش از نیروی غیبی کمک می خواهد. پس آن گاه که رحمتی از پروردگار به او می رسد، سزاوار است به درگاه احدیت رو کند و از خدا بخواهد که او را در این راه، ثابت قدم و بر این توفیق پایدار بدارد.

پیامبران خدا و ائمه اطهار علیهم السلام همواره از این سلاح، استفاده و بهره گیری از آن را به مؤمنان نیز سفارش می کردند.
حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار     تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور

دعا و مناجات، در مذهب های گوناگون، شکل های متفاوتی دارد، ولی محتوای آن در همه دین ها، گویای اعتراف و پشیمانی قلبی به گناه و ابراز نقص و ضعف آدمی است. همچنین دربردارنده درخواست سلامت و سعادت و رسیدن به قرب الهی است.

یکی از دانشمندان می گوید:

دعا، عبارت است از رابطه یا معامله یک روح مضطرب در کمال شعور و اراده، با قدرتی که آن روح احساس می کند به آن بستگی دارد و سرنوشتش به دست اوست.

«آدمی در تلاش های خود، ذخیره و نیروی روانی خود را از دست می دهد و تنها منبعی که می تواند آن نیرو را جبران کند، اتصال به قدرت لایزال الهی است و آن اتصال حاصل نمی شود مگر با مناجات». «دعا تنها جبران کننده ضعف انسان نیست، بلکه تقویت کننده قدرت انسانی و ادامه دهنده کار مثبت و تلاش سازنده فرد در ساختن زندگی فردی و اجتماعی به حساب می آید».

پس از دعا، شخص احساس خود شکوفایی می کند و از افسردگی های روحی وی کاسته می شود. تخلیه هیجان های درونی، از دیگر دست آوردهای دعاست.
پیام متن:

دعا، پالایش کننده دل آدمی از زنگار غصه ها و افسردگی ها و عامل دست یابی انسان به آرامش و نشاط است.
تأثیر کار بر بهداشت روان

کار از نظر سازندگی فرد، امری لازم است. انسان، موجودی چند کانونی است. انسان جسم دارد، قوه خیال دارد و عقل دارد. کار برای جسم انسان، ضروری است. بدن انسان اگر کار نکند، بیمار می شود. پس کار، یکی از عوامل سلامتی انسان است. همچنین کار برای کنترل قوه خیال انسان مفید است. اگر قوه خیال آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق می شود و همین خیالات است که انسان را به هزاران نوع گناه می کشاند. اگر انسان کار و شغل مناسبی داشته باشد، آن کار و شغل، او را به سوی خود جذب می کند و به او مجال فکر و خیال باطل نمی دهد. همچنین انسان همواره با طبیعت در حال مبادله است؛ یعنی از یک طرف نیرو و انرژی می گیرد و از طرف دیگر باید مصرف کند. حال اگر این تخلیه انرژی از راه های درستی چون کار کردن صورت نپذیرد، از راه های نادرست و نامشروع انجام می گیرد. بنابراین، کار به حکم اینکه مانع تخلیه انرژی به شکل نامشروع آن می شود، از عوامل بازدارنده انسان از گناه و در نتیجه، زمینه ساز بهداشت روانی در انسان به شمار می رود.

افزون بر این فایده ها، پرداختن به کار و کوشش سبب حفظ استقلال، آبرو و شخصیت انسان می شود.

همچنین «اینکه فرد به حکم نیازش کار می کند، دست به ابتکار و خلاقیت می زند و به ایفای نقش در خانواده و اجتماع مشغول می شود مسائل موجب می شود که در برابر دیگران احساس حقارت نکند».

اندیشمندان غربی نیز به پی آمدهای مفید کار در زمینه سلامت جسم و روان انسان توجه ویژه داشتند.

پاستور، دانشمند معروف در این باره می گوید: «بهداشت روانی انسان، در لابراتوار و کتاب خانه است». منظور این است که بهداشت روانی انسان، به کار بستگی دارد و انسان بی کار، خود به خود بیمار است.

ولتر، گفته است: «هر وقت احساس می کنم که درد و رنج بیماری می خواهد مرا از پای درآورد، به کار پناه می برم. کار، بهترین درمان دردهای درونی من است».

از بنیامین فرانکلین نیز چنین نقل می کنند. «عروس زندگی ام، کار نام دارد. اگر شما بخواهید داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت».

پاسکال هم می گوید:

ریشه کلیه مفاسد فکری و اخلاقی، بی کاری است. هر کشوری که بخواهد این عیب بزرگ اجتماعی را رفع کند، باید مردم را به کار وا دارد تا آن آرامش عمیق روحی که عده معدودی از آن آگاهند، در عرصه وجود افراد برقرار شود.

همچنین سقراط می گوید: «کار، سرمایه و سعادت و نیک بختی است».
پیام متن:

کارآفرینی افزون بر آنکه سبب پیشرفت مادی است، زمینه بهداشت روانی و سلامت فرد و جامعه را نیز آماده می کند.
بهداشت روانی در سایه توبه

یکی از روش های سودمند و کم نظیر برای درمان احساس گناه، توبه است؛ زیرا توبه سبب آمرزش گناهان و تقویت امید انسان به جلب خرسندی الهی است. بدین ترتیب، از اضطراب ناشی از اشتباه های گذشته فرد می کاهد. همچنین توبه، انسان را به اصلاح و خودسازی وا می دارد و او را از ارتکاب دوباره گناهان باز می دارد.

توبه، به بالا رفتن بهداشت روانی در فرد کمک می کند؛ زیرا بر اثر توبه دل، صفا می گیرد، روح، پاکیزه و زنگار گناه از قلب انسان زدوده می شود. توبه، حالتی است که روان و روح را صیقل می دهد و به انسان سرزندگی و نشاط می بخشد، به گونه ایی که انسان، دیگر رغبتی به انجام دادن گناه ندارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/10/05ساعت 18:52  توسط وحید   | 

بهداشت روانی

 نقش نماز و توجه به خدا، در بهداشت روان

رسیدن به آرامش، از رکن های مهم سلامت روان است که در سایه دین داری و بندگی خالصانه خداوند نصیب انسان می شود. در میان عبادت ها نیز نماز جایگاهی والا و ارزشمند دارد و نقش مهمی در ایجاد آرامش روح و روان ایفا می کند. توماس هایسلوپ،در این باره می گوید: «مهم ترین راه ایجاد آرامش در روان و اعصاب انسان که من تاکنون شناخته ام، نماز است.

در علم رفتارشناسی نیز به عبادت ها به صورت منظم و منسجم توجه شده و از آنجا که انسان در طول زندگی روزانه اش همواره نیاز به پشتیبانی دارد، باید خود را در همه حال بدان منبع عظیم نزدیک نگه دارد. بر این اساس، نماز به سبب نزدیک ساختن انسان به پروردگار، تسکین و تخفیف رنج ها و خستگی های روحی انسان را در پی دارد و آدمی را بر تحمل غم ها و مصیبت ها توانا می سازد. در نتیجه، از عوامل اصلی ایجاد بهداشت روانی به شمار می آید.
پیام متن:

انسان برخوردار از بهداشت روانی، انسانی آرام، خویشتن دار و بردبار است و نماز، سودمندترین ابزار برای رسیدن او به چنین جایگاهی است.
بهداشت روان در قاموس دعا

دعا، از بهترین عبادت ها و مایه کمال نفس و نزدیکی دل ها به خداست. از این رو، خداوند سبحان همواره بندگان را به دعا کردن در پیشگاه خود فرامی خواند و می فرماید: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم!»

داشتن ارتباط محکم و پیوسته با خدا و امید بستن به اجابت خواسته ها، آرام بخش دل ها و مایه سبکی روح و دل گرمی انسان در سختی و راحتی می شود. هنگامی که فرد در مشکلات و گرفتاری هایش به خدا پناه می برد، در واقع با ناامیدی مبارزه می کند و در حل مشکلاتش از نیروی غیبی کمک می خواهد. پس آن گاه که رحمتی از پروردگار به او می رسد، سزاوار است به درگاه احدیت رو کند و از خدا بخواهد که او را در این راه، ثابت قدم و بر این توفیق پایدار بدارد.

پیامبران خدا و ائمه اطهار علیهم السلام همواره از این سلاح، استفاده و بهره گیری از آن را به مؤمنان نیز سفارش می کردند.
حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار     تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور

دعا و مناجات، در مذهب های گوناگون، شکل های متفاوتی دارد، ولی محتوای آن در همه دین ها، گویای اعتراف و پشیمانی قلبی به گناه و ابراز نقص و ضعف آدمی است. همچنین دربردارنده درخواست سلامت و سعادت و رسیدن به قرب الهی است.

یکی از دانشمندان می گوید:

دعا، عبارت است از رابطه یا معامله یک روح مضطرب در کمال شعور و اراده، با قدرتی که آن روح احساس می کند به آن بستگی دارد و سرنوشتش به دست اوست.

«آدمی در تلاش های خود، ذخیره و نیروی روانی خود را از دست می دهد و تنها منبعی که می تواند آن نیرو را جبران کند، اتصال به قدرت لایزال الهی است و آن اتصال حاصل نمی شود مگر با مناجات». «دعا تنها جبران کننده ضعف انسان نیست، بلکه تقویت کننده قدرت انسانی و ادامه دهنده کار مثبت و تلاش سازنده فرد در ساختن زندگی فردی و اجتماعی به حساب می آید».

پس از دعا، شخص احساس خود شکوفایی می کند و از افسردگی های روحی وی کاسته می شود. تخلیه هیجان های درونی، از دیگر دست آوردهای دعاست.
پیام متن:

دعا، پالایش کننده دل آدمی از زنگار غصه ها و افسردگی ها و عامل دست یابی انسان به آرامش و نشاط است.
تأثیر کار بر بهداشت روان

کار از نظر سازندگی فرد، امری لازم است. انسان، موجودی چند کانونی است. انسان جسم دارد، قوه خیال دارد و عقل دارد. کار برای جسم انسان، ضروری است. بدن انسان اگر کار نکند، بیمار می شود. پس کار، یکی از عوامل سلامتی انسان است. همچنین کار برای کنترل قوه خیال انسان مفید است. اگر قوه خیال آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق می شود و همین خیالات است که انسان را به هزاران نوع گناه می کشاند. اگر انسان کار و شغل مناسبی داشته باشد، آن کار و شغل، او را به سوی خود جذب می کند و به او مجال فکر و خیال باطل نمی دهد. همچنین انسان همواره با طبیعت در حال مبادله است؛ یعنی از یک طرف نیرو و انرژی می گیرد و از طرف دیگر باید مصرف کند. حال اگر این تخلیه انرژی از راه های درستی چون کار کردن صورت نپذیرد، از راه های نادرست و نامشروع انجام می گیرد. بنابراین، کار به حکم اینکه مانع تخلیه انرژی به شکل نامشروع آن می شود، از عوامل بازدارنده انسان از گناه و در نتیجه، زمینه ساز بهداشت روانی در انسان به شمار می رود.

افزون بر این فایده ها، پرداختن به کار و کوشش سبب حفظ استقلال، آبرو و شخصیت انسان می شود.

همچنین «اینکه فرد به حکم نیازش کار می کند، دست به ابتکار و خلاقیت می زند و به ایفای نقش در خانواده و اجتماع مشغول می شود مسائل موجب می شود که در برابر دیگران احساس حقارت نکند».

اندیشمندان غربی نیز به پی آمدهای مفید کار در زمینه سلامت جسم و روان انسان توجه ویژه داشتند.

پاستور، دانشمند معروف در این باره می گوید: «بهداشت روانی انسان، در لابراتوار و کتاب خانه است». منظور این است که بهداشت روانی انسان، به کار بستگی دارد و انسان بی کار، خود به خود بیمار است.

ولتر، گفته است: «هر وقت احساس می کنم که درد و رنج بیماری می خواهد مرا از پای درآورد، به کار پناه می برم. کار، بهترین درمان دردهای درونی من است».

از بنیامین فرانکلین نیز چنین نقل می کنند. «عروس زندگی ام، کار نام دارد. اگر شما بخواهید داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت».

پاسکال هم می گوید:

ریشه کلیه مفاسد فکری و اخلاقی، بی کاری است. هر کشوری که بخواهد این عیب بزرگ اجتماعی را رفع کند، باید مردم را به کار وا دارد تا آن آرامش عمیق روحی که عده معدودی از آن آگاهند، در عرصه وجود افراد برقرار شود.

همچنین سقراط می گوید: «کار، سرمایه و سعادت و نیک بختی است».
پیام متن:

کارآفرینی افزون بر آنکه سبب پیشرفت مادی است، زمینه بهداشت روانی و سلامت فرد و جامعه را نیز آماده می کند.
بهداشت روانی در سایه توبه

یکی از روش های سودمند و کم نظیر برای درمان احساس گناه، توبه است؛ زیرا توبه سبب آمرزش گناهان و تقویت امید انسان به جلب خرسندی الهی است. بدین ترتیب، از اضطراب ناشی از اشتباه های گذشته فرد می کاهد. همچنین توبه، انسان را به اصلاح و خودسازی وا می دارد و او را از ارتکاب دوباره گناهان باز می دارد.

توبه، به بالا رفتن بهداشت روانی در فرد کمک می کند؛ زیرا بر اثر توبه دل، صفا می گیرد، روح، پاکیزه و زنگار گناه از قلب انسان زدوده می شود. توبه، حالتی است که روان و روح را صیقل می دهد و به انسان سرزندگی و نشاط می بخشد، به گونه ایی که انسان، دیگر رغبتی به انجام دادن گناه ندارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/10/05ساعت 18:51  توسط وحید   |